Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Spectrometers [alpha and gamma spectrometers][amendment]
Krakow, Poland

Purchaser: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61981

21/10/2015 S204 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Krakow: Spectrometers

2015/S 204-369894

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, For the attention of: Jolanta Oleksy, Kraków 30-059, POLAND. Telephone: +48 126173595. Fax: +48 126173363. E-mail: dzp@agh.edu.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 7.10.2015, 2015/S 194-351387)

RE:
CPV:38433000, 09344000, 30213100, 80511000, 80510000
Spectrometers

Radio-isotopes

Portable computers

Staff training services

Specialist training services

Instead of:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Potencjał techniczny.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia / nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie.

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 2 zamówienia, każde polegające na dostawie spektrometru gamma wyposażonego w detektor z wysokiej czystości germanu, na kwotę minimum 350 000 PLN brutto, z podaniem przedmiotu, kwoty, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów metodą spełnia / nie spełnia.

Read:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Potencjał techniczny.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą „spełnia / nie spełnia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą „spełnia / nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie.

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 2 zamówienia, każde polegające na dostawie spektrometru gamma wyposażonego w detektor z wysokiej czystości germanu i każde na kwotę minimum 350 000 PLN brutto, z podaniem przedmiotu, kwoty, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów metodą „spełnia / nie spełnia”.

Wykaz zrealizowanych dostaw.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Za główne dostawy Zamawiający uzna (zgodnie z zapisami 5.1.1 SIWZ) 2 zamówienia, każde polegające na dostawie spektrometru gamma, wyposażonego w detektor z wysokiej czystości germanu i każde na kwotę minimum 350 000 PLN brutto.

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie są:

1) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku gdy zamawiający (AGH) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (posiadania wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty, z których musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.