Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [high-energy linear accelerator - medical]
Gdansk, Poland

Purchaser: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

21/10/2015 S204 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Gdansk: Radiotherapy devices and supplies

2015/S 204-370230

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
For the attention of: Paweł Faczyński
80-952 Gdańsk
POLAND
Telephone: +48 583492238
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.uck.gda.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33151000, 45215140, 45111300, 45421146, 45310000, 32413000, 45262500
Description
Radiotherapy devices and supplies.
Hospital facilities construction work.
Dismantling works.
Installation of suspended ceilings.
Electrical installation work.
Integrated network.
Masonry and bricklaying work.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.11.2015 - 10:30
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Gdańsk: Urządzenia i wyroby do radioterapii

2015/S 204-370230

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Osoba do kontaktów: Paweł Faczyński
80-952 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 583492238
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Faks: +48 583492074
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uck.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego wraz z montażem i wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń akceleratora dla UCK.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego do radioterapii o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu oraz wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych, w których akcelerator będzie funkcjonował.
2. Szczegółowy zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, rys.1 – rzut piwnicy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, rys.2 – rzut parteru stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ, rys.3 – przekrój A-A stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, rys.4 – proponowana trasa dostawy aparatu stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ, rys. 5 – skany dok. powykonawczej stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ,
3. Wykonawca w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń zobowiązany jest do:
a. opracowania wykonawczej dokumentacji technicznej w branży:
— konstrukcyjnej: z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych w budynku, znajdujących się na drodze transportowej
wymienianej aparatury medycznej;
— instalacji elektrycznej;
— instalacji teleinformatycznej;
— wentylacji i klimatyzacji;
W/w dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez uprawnionych projektantów w danej branży.
b. opracowania dokumentacji w branży „ochrona radiologiczna”:
— projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym spełniającym przepisy prawne dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
— uzgodnienie z Państwową Agencją Atomistyki wykonanego projektu;
— sporządzenia dla wykonawcy robót budowlanych wytycznych do wykonania prac w przypadku potrzeby modernizacji osłon wynikających z projektu osłon;
— wykonanie pomiarów i dostarczenie sprawozdania z pomiarów skuteczności osłon;
— dostarczenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w PAA;
c. Po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej ( teczka) oraz elektronicznej edytowalnej ( rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe – Word oraz w formacie PDF, wraz z kompletem wymaganych atestów na zastosowane materiały oraz wyniki pomiarów instalacji.
4. Wymieniony wyżej akcelerator musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 9 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
5. Dostawa sprzętu o którym mowa w pkt. 1, a także instalacja i adaptacja pomieszczenia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7.
6. Wykonawca dostarczy akcelerator o którym mowa w pkt. 1 w terminie do 10.12.2015.
7. Wykonawca zainstaluje akcelerator o którym mowa w pkt. 1 w terminie do 31.01.2016.
8. Wykonawca uruchomi akcelerator, zakończy prace adaptacyjne i instalacyjne wraz z uzyskaniem pozwoleń w terminie do 15.3.2016.
9. Wykonawca przeprowadzi 5 dniowe szkolenie dla:
a. techników (max. 20 osoby),
b. elektronicy (max. 4 osoby)
c. fizycy (max. 8 osób)
Wykonawca przeprowadzi 1 dniowe szkolenie dla:
a. lekarzy (max. 20 osób)
Szkolenie zostanie przeprowadzone z zakresu podstaw eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie odbędzie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
10. O dokładnym terminie szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
11. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.
13. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2015 r.
14. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z dostawą akceleratora liniowego wysokoenergetycznego.
15. Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej:
— przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta;
— przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji;
— wykonanie specjalistycznych testów minimum raz w roku;
— napraw gwarancyjnych i aktualizację oprogramowania;
zostaną zawarte w cenie przedmiotu zamówienia.
16. Roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z póź. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.
17. Roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne powinny być prowadzone pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży.
18. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Haliną Wolak tel. 58 349 20 46 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
19. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową oraz zezwalające na ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.
20. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.3.2011.
21. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w zakresie robót adaptacyjnych pomieszczeń.
22. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania.
23. Elektronarzędzia powinny posiadać aktualne protokoły pomiarów ochronnych.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000, 45215140, 45111300, 45421146, 45310000, 32413000, 45262500
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wielkość, zakres i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 9 do
SIWZ oraz załączniku nr 10 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 561 400 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 10.12.2015. Zakończenie 15.3.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w prawidłowej wysokości 280 000 PLN.
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. o/Gdańsk nr: 94 10901098 0000000009016749. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7 i 8.
7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Dotacja + środki własne.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z
warunków o którym mowa w pkt V ust 1 pkt 1)–4) niniejszej SIWZ, winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców, albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie.
5. Warunek określony w pkt V ust 2 niniejszej SIWZ, powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
należy złożyć następujące dokumenty:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru na załączniku nr 3;
b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10–11
Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:
1) lit. b, c, d i f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) lit. e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy
Pzp.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 p.pkt 1) lit a i c oraz p.pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 p.pkt 1) lit b
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
a. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 2
do SIWZ;
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonywania zamówienia (zalecany wzór zobowiązania do udostępnienia zawarty jest w Załączniku
nr 7 do SIWZ). Ze złożonych dowodów winien wynikać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, charakter stosunków, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy akceleratora wraz z montażem, każda z dostaw o wartości brutto równej, co najmniej: 9 000 000 PLN.
Pod pojęciem dostawa wykonana należy rozumieć zamówienie, którego realizacja została zakończona (dostawa została zrealizowana) przed upływem terminu składania ofert.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
a. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 2
do SIWZ;
b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
dostaw w zakresie wskazanym w pkt 1 ppkt 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te
wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ;
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ,
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
a. Oświadczenia, że oferowany akcelerator liniowy wysokoenergetyczny posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – według wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ
b. Firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanego akceleratora liniowego wysokoenergetycznego;
c. Kopię certyfikatu potwierdzającego udokumentowany system zarządzania jakością producentów akceleratora na zgodność z normami międzynarodowymi;
4. Dowodami o których mowa w pkt 1.2) są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust 1.
5. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie o którym
mowa w pkt 2 lit b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w ust 4.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonywania zamówienia (zalecany wzór zobowiązania do udostępnienia zawarty jest w załączniku
nr 7 do SIWZ). Ze złożonych dowodów winien wynikać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, charakter stosunków, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Jakość. Waga 30
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
174/PN/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.11.2015 - 10:30
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26.11.2015 - 11:00
Miejscowość:
Gdańsk
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
a. Zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
b. Zmiany numeru katalogowego producenta.
c. Zmiana terminu realizacji umowy:
a) ze względu na terminy (sprecyzowanie terminów) w umowie, która zostanie zawarta w sprawie dotacji na zakup akceleratora z Ministerstwem Zdrowia.
5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VI ust. 1 SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.
6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się
do ich naprawienia.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli
mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem
faksu albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.
5. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.