Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [may include generators, sources, etc - medical]
Łódź, Poland

Purchaser: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

23/10/2015 S206 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Łódź: Radio-isotopes

2015/S 206-373599

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pomorska 251
For the attention of: Katarzyna Konopska
92-213 Łódź
POLAND
Telephone: +48 426757577
E-mail: k.konopska@cskis.umed.pl
Fax: +48 426757577
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.cskis.umed.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
09344000, 33696400
Description
Radio-isotopes.
Isotopic reagents.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.11.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.11.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Łódź: Izotopy promieniotwórcze

2015/S 206-373599

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pomorska 251
Osoba do kontaktów: Katarzyna Konopska
92-213 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426757577
E-mail: k.konopska@cskis.umed.pl
Faks: +48 426757577
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.cskis.umed.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy generatorów / radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala, Budynek B-1, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź.
Kod NUTS PL113
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są dostawy generatorów / radiofarmaceutyków / zestawów do znakowania technetem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi z podziałem na 36 zadania oraz transport, zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Nomenklatura – Wspólny słownik zamówień: CPV 09344000-2; CPV 33696400-9.
Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. Przedstawione w załączniku nr 1 części C SIWZ ilości produktów i dostaw są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich pełnej realizacji.
Dostawy będą wykonywane na koszt Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy do Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala przy ul. Czechosłowackiej 8/10, 92-216 Łódź.
Opis części zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – Wykonawca może złożyć ofertę na każde z 32 zadań z transportem, zgodnie z tabelą nr 1A i 1B oraz załącznikiem nr 1 części C SIWZ;
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych;
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w załączniku nr 1 części C SIWZ);
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000, 33696400
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie o wartości powyżej 134 000 EUR. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia znajduje się w tabelach nr 1A i 1B części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Załączniku nr 1 części C SIWZ.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zgodnie z art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do upływu terminu składania ofert. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określone są w n/w tabeli, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. Potwierdzenie wniesienia wadium stanowi załącznik nr 14. Wartość wadium dla całej oferty danego Wykonawcy stanowi suma wadiów poszczególnych oferowanych zadań.
Wartość wadium (zł) zosta wskaza w siwz na stronie zmawiającego.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelew);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Z dopiskiem: Sprawa nr 21 / ZP / 2015 – WADIUM.
Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie oryginał lub kopia przelewu załączona do oferty lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki winny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach, o których mowa w punktach 2 – 5, będzie załączony oryginał poręczenia lub gwarancji do oferty.
1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oferta niezabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Należność za dostawę zostanie uregulowana przez Zamawiającego nie później niż (min. 30 dni) od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 6.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 99
2. Termin płatności. Waga 1
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Sprawa nr 21 / ZP / 2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.11.2015 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.11.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30.11.2015
Miejscowość:
Oferty należy składać w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w sekretariacie Szpitala w Łodzi, w pok. 216 (parter, budynek A-3).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.