Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Industry specific software package [code to simulate vver 440 cores, neutron flux calculation, etc]
Slovakia

Purchaser: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

23/10/2015 S206 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Industry specific software package

2015/S 206-373444

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Contact point(s): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.ujd.gov.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/2390
Further information can be obtained from: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Contact point(s): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address: http://www.tendrex.sk
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
48100000, 48460000, 72267100, 72212461, 80531200
Description
Industry specific software package .
Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package .
Maintenance of information technology software .
Analytical or scientific software development services .
Technical training services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
16.11.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Softvérový balík pre konkrétne odvetvie

2015/S 206-373444

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Kontaktné miesto (miesta): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ujd.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/2390
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Kontaktné miesto (miesta): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa: http://www.tendrex.sk
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: všeobecná štátna správa
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Výpočtový program pre výpočet neutrónovo fyzikálnych charakteristík aktívnych zón reaktorov VVER-440.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava.
Kód NUTS SK010
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je dodávka výpočtového programu, ktorý bude používaný hlavne pre nezávislé overenie neutrónovo fyzikálnych charakteristík palivových vsádzok reaktorov VVER 440, pričom by bolo možné program použiť aj na podporu overenia na výpočet analýz bezpečnosti, spojených s náhlou zmenou reaktivity aktívnej zóny reaktora a výpočet priebehov neutrónovo fyzikálnych parametrov počas prechodových procesov v reaktore.
Program bude používaný aj na rôzne variantné výpočty aktívnych zón reaktorov s existujúcim, resp. novým uvažovaným jadrovým palivom.
Súčasťou dodávky programu bude podrobná sprievodná dokumentácia a návod na používanie programu ako aj ďalšie doplňujúce služby súvisiace s dodaním hlavného predmetu zákazky, napr. školenie pracovníkov verejného obstarávateľa, vystavenie certifikátu pre účastníkov školenia, počas doby garancie poskytnutie bezplatnej užívateľskej podpory, zahrňujúcej konzultácie k užívateľskému rozhraniu, k interpretácii získaných výsledkov a poskytnutie informácií, týkajúcich sa možností a obmedzení programu.
Predpokladané náklady bez DPH: 400 000 EUR
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48100000, 48460000, 72267100, 72212461, 80531200
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
16.11.2015
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
19.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.