Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Isotopic reagents [includes generators, sources, etc - medical]
Białystok, Poland

Purchaser: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

27/10/2015 S208 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Białystok: Isotopic reagents

2015/S 208-377392

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Contact point(s): Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, budynek administracji, zamówienia publiczne, pok. 28
For the attention of: Piotr Szyszło
15-276 Białystok
POLAND
Telephone: +48 857468809
E-mail: pszyszlo@poczta-usk.pl
Fax: +48 857468691
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.usk.bialystok.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33696400
Description
Isotopic reagents.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.12.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Białystok: Odczynniki izotopowe

2015/S 208-377392

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Punkt kontaktowy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, budynek administracji, zamówienia publiczne, pok. 28
Osoba do kontaktów: Piotr Szyszło
15-276 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 857468809
E-mail: pszyszlo@poczta-usk.pl
Faks: +48 857468691
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.usk.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa radiofarmaceutyków.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zaklad Medycyny Nuklearnej USKwB.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa radiofarmaceutyków na okres 24 m-cy.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 057 326 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1)
Krótki opis
Generator molibdenowo-technetowy, zestaw metajodobenzylguanidyny znakowany I-131, Kapsułki żelatynowe diagnostyczne i lecznicze z Na 131I, Chlorek Strontu (89SrCl2), Cytrynian Itru Y – 90, Sm-153, Ga-67.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 819 855 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1)
Krótki opis
Zestawy do kontroli jakości generatora Al.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 350 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1)
Krótki opis
Zestaw kwasu dietylenotriaminopentaoctowego.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do obrazowania nerek (w badaniach dynamicznych) oraz angioscyntygrafii mózgu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 500 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1)
Krótki opis
Zestaw kwasu 2,3 – dimerkaptobursztynowego.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do obrazowania struktury nerek.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 360 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1)
Krótki opis
Zestaw metoksyizobutyloizonitrylu.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do scyntygrafi perfuzyjnej mięśnia sercowego, diagnostyki przytarczyc i niektórych nowotworów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 700 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1)
Krótki opis
Zestaw pochodnych kwasu iminodwuoctowego.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do obrazowania układu żółciowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 440 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1)
Krótki opis
Zestaw koloidu cynawego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 720 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1)
Krótki opis
Zestaw pirofosforanu sodowego.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do diagnostyki scyntygraficznej puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych oraz scyntygrafii śledziony.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 180 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1)
Krótki opis
Zestaw kwasu metylenodifosfonowego.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do diagnostyki scyntygrafcznej układu kostnego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 360 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1)
Krótki opis
Zestaw makroagregatów albuminy ludzkiej.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do scyntygrafji perfuzyjnej płuc.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 200 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1)
Krótki opis
Analog somatostatyny przeznaczony do wykrywania nowotworów zawierających receptory dla somatostatyny zankowany Tc 99m.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 950 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1)
Krótki opis
Zestaw przeciwciał antygranulocytarnych znakowany Tc-99m do wykrywania ognisk zapalnych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 700 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
1)
Krótki opis
Zestaw znakowany 99mTc przeznaczony do scyntygrafii mózgu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
1)
Krótki opis
Zestaw sterylnych rur, rozpylaczy i filtrów do wykonywania scyntygrafii aerozolowej płuc, kompatybilny z urządzeniem Ventibox.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 080 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
1)
Krótki opis
Zestaw do otrzymywania kompleksu EC.
Znakowany Tc99m (do wstrzyknięć) przeznaczony do obrazowania nerek (w badaniach dynamicznych).
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 600 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
1)
Krótki opis
Siarczek Renu.
Przeznaczony do radiosynowektomii małych stawów.
Data ważności zestawu co najmniej 9 dni od daty produkcji.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 588 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1)
Krótki opis
Zestaw do limfoscyntygrafii, scyntygrafii szpiku kostnego oraz obszarów objętych procesem zapalnym, z wyłączeniem jamy brzusznej.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 835 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18
1)
Krótki opis
Zestaw do elucji płynnych postaci leku „Y”.
Strzykawki 5ml z gumowym tłokiem do kontroli jakości dyspensera typ µDDS-A oraz nabierania izotopu.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 925 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19
1)
Krótki opis
DDK-N/Tubing.
Zestaw jednorazowego użytku (jednodniowy) układ sterylnych przewodów do montażu w urządzeniu µDDS-A przeznaczony przygotowywania i transferu roztworu radiofarmaceutyku do strzykawek.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696400
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 20 770 PLN (19 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:
Pakiet nr 1 – 16 000 PLN
Pakiet nr 2 – 10 PLN
Pakiet nr 3 – 130 PLN
Pakiet nr 4 – 70 PLN
Pakiet nr 5 – 200 PLN
Pakiet nr 6 – 70 PLN
Pakiet nr 7 – 60 PLN
Pakiet nr 8 – 20 PLN
Pakiet nr 9 – 200 PLN
Pakiet nr 10 – 150 PLN
Pakiet nr 11 – 500 PLN
Pakiet nr 12 – 800 PLN
Pakiet nr 13 – 600 PLN
Pakiet nr 14 – 200 PLN Pakiet nr 15 – 300 PLN
Pakiet nr 16 – 300 PLN
Pakiet nr 17 – 60 PLN
Pakiet nr 18 – 300 PLN
Pakiet nr 19 – 800 PLN
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.
Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.
8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami (art. 46 ust. 4a), jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to przyczyn nieleżących po jego stronie.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie wykluczony z postępowania.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Środki własne USK w Białymstoku.
Termin płatności ustala sie na 60 dni.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają wspólne pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej.
1. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca winien załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca składa oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w formularzu ofertowym zawarta jest treść przedmiotowego oświadczenia).
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego w ust. 1 i 2 oświadczeń i dokumentów albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. oświadczenia i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonym przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty:
a) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania w szpitalnictwie na terytorium RP, z wyłączeniem produktów pochodzących z importu docelowego (Realizacja dostawy wyłącznie po dostarczeniu zgody Ministerstwa Zdrowia wydanej Zamawiającemu na sprowadzenie produktu leczniczego w procedurze importu docelowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne rozdział 2 art. 4)” – dokumenty te zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego,
b) dokumenty wystawione przez producenta (np. katalogi, prospekty itp.) potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów/warunków określonych w Załączniku nr 1 (formularz cenowy) do siwz.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych (w szczególności nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1) oraz:
1. Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia–nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. IX pkt 1 niniejszej SIWZ;
3. nie wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania;
4. do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart.24 ust.1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
6. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4:
6.1. ppkt b)–d) i ppkt f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2. ppkt e) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy;
6.3. dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 lit. a i c oraz pkt 6.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.4. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1, 6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 6.3 stosuje się odpowiednio.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zamawiającego dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Oświadczenie, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody,że zostały wykonane należycie;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia–nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże – załączając stosowne poświadczenie – iż wykonał należycie minimum 2 dostawy radiofarmaceutyków każda o wartości brutto co najmniej:
Pakiet nr 1 – 440.000 PLN
Pakiet nr 2 – 200 PLN
Pakiet nr 3 – 3.500 PLN
Pakiet nr 4 – 1.800 PLN
Pakiet nr 5 – 6.000 PLN
Pakiet nr 6 – 1.700 PLN
Pakiet nr 7 – 1.400 PLN
Pakiet nr 8 – 600 PLN
Pakiet nr 9 – 5.000 PLN
Pakiet nr 10 – 4.000 PLN
Pakiet nr 11 – 12.000 PLN
Pakiet nr 12 – 20.000 PLN
Pakiet nr 13 – 16.000 PLN
Pakiet nr 14 – 6.000 PLN
Pakiet nr 15 – 7.000 PLN
Pakiet nr 16 – 7.000 PLN
Pakiet nr 17 – 1.500 PLN
Pakiet nr 18 – 8.500 PLN
Pakiet nr 19 – 21.000 PLN
Uwaga!
Wykonawca składając ofertę np. na 5 pakietów, przedstawiając wartościowo potwierdzenie spełniania warunków dot. wiedzy i doświadczenia powinien przedstawić sumaryczną wartość (wyliczoną na podstawie ww. tabeli) dla tych 5 pakietów na które złożył ofertę.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, iż wykonała należycie wymaganą/e dostawę/y. Informacja o wystąpieniu przyczyny, o której mowa powyżej wraz z jej opisaniem powinna być załączona do oferty.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania poświadczeń i oświadczeń, o których mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, będą budzić wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
1.3. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczenie, ze Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin dostawy. Waga 5
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
62/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.12.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 3.12.2015 - 11:00
Miejscowość:
Białystok
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.