Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Expert witness services [expert services, review , technical support, regulatory support - pilot plant for deuterium and tritium separation (?)]
Ramnicu Valcea, Romania

Purchaser: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea

27/10/2015 S208 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Ramnicu Valcea: Expert witness services

2015/S 208-377898

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea
Str. Uzinei nr. 4
For the attention of: Ana George, Popescu Lucian
240050 Ramnicu Valcea
ROMANIA
Telephone: +40 250732744
E-mail: lucian.popescu@icsi.ro
Fax: +40 250732746
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.icsi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71319000, 71320000, 71340000, 71356200, 71356300
Description
Expert witness services.
Engineering design services.
Integrated engineering services.
Technical assistance services.
Technical support services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.11.2015 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.12.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Ramnicu Valcea: Servicii de expertiză

2015/S 208-377898

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea
Str. Uzinei nr. 4
În atenția: Ana George, Popescu Lucian
240050 Ramnicu Valcea
ROMÂNIA
Telefon: +40 250732744
E-mail: lucian.popescu@icsi.ro
Fax: +40 250732746
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.icsi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: institut national de cercetare-dezvoltare
I.3)
Activitate principală
Altele: institut national de cercetare-dezvoltare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica si altele asemenea privind intocmirea/revizuirea de documentatii pentru reautorizarea instalatiei PESTD conform prescriptiilor ISCIR si normelor CNCAN.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 12: Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată; servicii de proiectare urbanistică și peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testări și analize tehnice
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: INC-DTCI – ICSI Rm. Valcea.
Cod NUTS RO415
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 18
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 427 500 și 1 987 500 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Trimestrial.Valoarea unui contract subsecvent este de min. 187 500 si max. 412 500 RON fara TVA.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica si altele asemenea privind intocmirea/revizuirea de documentatii pentru reautorizarea instalatiei PESTD conform prescriptiilor ISCIR si normelor CNCAN.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
71319000, 71320000, 71340000, 71356200, 71356300
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica si altele asemenea privind intocmirea/revizuirea de documentatii pentru reautorizarea instalatiei PESTD conform prescriptiilor ISCIR si normelor CNCAN.1 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 427 500 și 1 987 500 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Val. garantiei de participare este: 30 000 RON, perioada de valab.a garant.de particip. este de 45 zile de la data limita de depunere a ofertelor si trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se constituie prin virament bancar CONT IBAN: RO73BRDE390SV01871783900, deschis la BRD Sucursala Rm. Valcea – CUI RO 2538104 sau printr-un instrum.de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asig., care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In orice situatie,garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu pana la data limita de depunere a ofertelor; Ofertele care nu sunt insotite de dovada constit. garant. pentru particip. vor fi respinse. Daca garant. de particip. a fost constituita ca instrument de garantare emis de o societate bancara sau de asigurari.se va posta in SEAP in format electronic, prin scanare purtand mentiunea „conform cu originalul”, semnatura si stampila ofertantului, pentru sustinerea conformitatii si prezentata in original autoritatii contractante. In cazul in care operatorul economic se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii constituirii garantiei de participare documentele care dovedesc inregistrarea ca IMM. In cazul in care ofertantul este IMM, conform prevederilor legii 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, coroborat cu legislatia in achizitii, garant. de particip. poate fi constituita la jumatate din valoarea solicitata in documentatia de atribuire. In cazul depunerii unei contestatii la CNSC se vor respecta prev. art. 271 ind. 1 din OUG 34/2006. Restituirea gar. de participare se face conf. art. 88 din HG. 925/2006. Retinerea gar. de part. se va face conf. art. 87 din HG. 925/2006 .Formular 9. Daca gar. de participare se face in valuta, se va folosi cursul de schimb RON/alta valuta valabil la data publicarii in SEAP a anuntului de part. Garantia de buna executie 7 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA si se constituie in termen de 10 zile de la semnarea contractului prin:a) un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract_formular 10 sau b) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest caz,ofertantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotarârea nr. 1045/19.10.2011, in care se va constitui initial o suma egala cu cel putin 0,5 % din pretul contractului. Garantia de buna executie se va elibera conform prevederilor legale – art. 92 alin. 2 din HG 925/2006).
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea (neîncadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006).Formular 1 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Formular 2. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat,eliberat de Administratia Finantelor Publice, în termen de valabilitate Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale. Certificatele se vor prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Ofertantul va depune/candidatul va depune certificate fiscale din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termunul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o de declaratie pe propria raspundere, potrivit art. 11, alin. 4 din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devine aplicabile prevederile art. 9, alin. 3 din ORDIN 509/2011 Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau local vor fi repinse. Certificat de participare la procedura de cerere de oferte cu oferta independenta.Formular 3 Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 4 Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Director general prof. univ. dr. Ioan Stefanescu,
Director Stiintific dr. chim. Vasile Stanciu,
Membru CA Enachioiu Constantin,
Membru CA Andreescu Gabriel,
Membru CA Hrebenciuc Ioan,
Director Economic ec. Viorica Handolescu,
Director ITA Dr. ing. Gheorghe Titescu,
Sef Pilot – dr. ing. Ovidiu Liviu Stefan,
Dr. ing. Romulus Ana George,
Ing. Robert Daramus,
Sef Compartiment MC ing.Tatiana Oprea,
Sef Compartiment Contabilitate ec. Gheorghe Vatafu,
Compartiment Tehnic, Atribuire Contracte de Achizitie Publica ec. Popescu Lucian,
Compartiment Tehnic, Atribuire Contracte de Achizitie Publica ing. Marius Dumitrescu,
Sef Atelier Mecanic ing. Dan Mocanu,
Ec. Rodica Ioana Rabuga,
Dr. ing. Gheorghe Popescu. Pentru persoane juridice romane: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original,copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul). Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoane juridice straine: documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare.Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date.
— Autorizatie pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de cercetare-dezvoltare in domeniul nuclear (NMC-04) conform Lege nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, consolidata la data de 31.10.2010;
— Autorizatie pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatii de proiectare a instalatiilor nucleare (NMC-05) conform Lege nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, consolidata la data de 31.10.2010;
— Autorizatie pentru sistemele de management al calitatii aplicate la producerea si utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize si calcule desitinate instalatiilor nucleare (NMC-12), conform Lege nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, consolidata la data de 31.10.2010;
— atestat ANRE pentru proiectare in conformitate cu Ordinul ANRE nr. 23 /2013 de aprobare al „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice”;
— autorizatie ISCIR de proiectare in domeniul nuclear conform Prescriptiei tehnice „Cerinte generale pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare – PT N SCP 1-2008”;
— Autorizatie Insemex Ganex pentru proiectare, conform Ordin 392/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si întretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza în atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani, respective 2012, 2013, 2014 trebuie sa fie mai mare sau egala cu 800000lei bilantul contabil la 31.12.2014.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Curs mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte Formular 5.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere declaratie privind personalul specializat
Informatii referitoare la personal
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani.
Standarde de asigurare a calitatii ISO 9001:2008 (sau echivalent)
Standarde de asigurare a sistemului de management de mediu ISO 14001:2004 (sau echivalent).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Formular 13
Formular 14
Formular 15; Formular 16 – Declaratie de disponibilitate
Formular 6
Copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” dupa certificatele emise de organisme autorizate.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 26.11.2015 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
7.12.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 45 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 4.1.2016 - 18:00
Locul:
In SEAP
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI RM. VALCEA – Birou Tehnic
Str. Uzinei nr. 4
240050 Ramnicu Valcea
ROMÂNIA
E-mail: lucian.popescu@icsi.ro
Telefon: +40 250732744
Adresă Internet: www.icsi.ro
Fax: +40 250732746
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
22.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.