Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Data services
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

28/10/2015 S209 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Data services

2015/S 209-379664

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Mgr. Bibiána Lovičová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315364
E-mail: lovicova.bibiana@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
72300000
Description
Data services .

----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------


I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Dátové služby

2015/S 209-379664

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Bibiána Lovičová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335315364
E-mail: lovicova.bibiana@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dátové služby.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.:
— pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021),
— pracovisko Mochovce (NUTS kód SK023),
— Tomášikova 22, 821 02 Bratislava (NUTS kód SK01).
Kód NUTS SK0
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky bude zriadenie a následné poskytovanie dátových služieb v nasledujúcom rozsahu:
— dátové prepojenie medzi dvoma lokalitami: Jaslovské Bohunice a Bratislava, 70 Mbit/s s jedným pripojením na internet v šírke pásma 60 Mbit/s,
— 130 Mbit/s pre prípojný bod do VPN v Jaslovských Bohuniciach (z toho 70 Mbit/s určených na internú dátovú prevádzku mimo verejný internet a 60 Mbit/s prístup na Internet),
— 70 Mbit/s pre prípojný bod do VPN v Bratislave (70 Mbit/s určených na internú dátovú prevádzku mimo verejný internet),
— 60 Mbit centrálny prístup na internet,
— prenos dát medzi lokalitami 70 Mbit/s bude poskytovaný na oddelenej VPN, na oddelenom porte mimo internet,
— dátové prepojenie medzi dvoma lokalitami: Jaslovské Bohunice a RÚ RAO Mochovce, 32 Mbit/s,
— 32 Mbit pre prípojný bod do VPN v lokalite RÚ RAO Mochovce (32 Mbit/s určených na internú dátovú prevádzku mimo verejný internet),
— prenos dát medzi lokalitami 32 Mbit/s bude poskytovaný na oddelenej VPN, na oddelenom porte mimo internet,
— dátové prepojenie medzi dvoma lokalitami: Jaslovské Bohunice a EMO Mochovce, 16 Mbit/s,
— 16 Mbit pre prípojný bod do VPN v lokalite EMO Mochovce (16 Mbit/s určených na internú dátovú prevádzku mimo verejný internet),
— prenos dát medzi lokalitami 16 Mbit/s bude poskytovaný na oddelenej VPN, na oddelenom porte mimo internet,
— dátové prepojenie medzi dvoma lokalitami: Jaslovské Bohunice a Úrad jadrového dozoru Bratislava (ďalej len „UJD“), 2 Mbit/s. Služba bude poskytovaná nezávisle od VPN, na oddelenom porte mimo internet,
— redudantné dátové prepojenie medzi dvoma lokalitami: Jaslovské Bohunice a dispečing ZSE Bratislava, 19,2 kbd asynchrónne. Služba bude poskytovaná nezávisle od VPN, na oddelenom porte mimo VPN a internet,
— dátový spoj pre účely hlasových prenosov medzi ústredňami SE EMO a JAVYS, a.s. medzi lokalitou SE EMO Mochovce a Jaslovské Bohunice, V1,
— pripojenie ústredne v RÚ RAO Mochovce do verejnej telekomunikačnej siete (ďalej len „VTS“), 2 Mbit/s (1xSIP),
— zabezpečenie používaných rozsahov IP adries pre potreby spoločnosti JAVYS, a.s. v rozsahu 1C siete,
— z dôvodu bezpečnosti prevádzkovania služieb na jadrových zariadeniach a medzi jadrovými zariadeniami, z dôvodu dostupnosti služieb a nezávislosti od poveternostných podmienok, je požadované prevádzkovanie služieb len na káblových a optických prepojeniach.
Predpokladané náklady bez DPH: 266 544 EUR
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72300000
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).
2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.
3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.
5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.