Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

X-ray therapy devices [x-ray irradiator for blood components]
Umeå, Sweden

Purchaser: Västerbottens läns landsting

29/10/2015 S210 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Umeå: X-ray therapy devices

2015/S 210-380897

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Västerbottens läns landsting
232100-0222
Upphandlingen
Contact point(s): Upphandlingen
For the attention of: Jan Nygren
SE-901 85 Umeå
SWEDEN
Telephone: +46 907854008
E-mail: jan.nygren@vll.se
Fax: +46 90772696
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vll.se/upphandling
Address of the buyer profile: http://www.vll.se/upphandling
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33151200
Description
X-ray therapy devices.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.11.2015
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.12.2015
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Swedish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Swedish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Sverige-Umeå: Apparatur för röntgenbehandling

2015/S 210-380897

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Västerbottens läns landsting
232100-0222
Upphandlingen
Kontaktpunkt(er): Upphandlingen
Att: Jan Nygren
SE-901 85 Umeå
SVERIGE
Telefon: +46 907854008
E-post: jan.nygren@vll.se
Fax: +46 90772696
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet: http://www.vll.se/upphandling
Upphandlarprofil: http://www.vll.se/upphandling
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Blodbestrålningsutrustning – proj. 1005019.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Umeå.
NUTS-kod SE331
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)
Information om ramavtal
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Anbud på röntgenrörsbaserad utrustning för bestrålning av blodkomponenter.
Till anbudet vill vi även ha anbud på inbyte av befintlig utrustning, olika varianter på servicekontrakt inklusive kostnad på olika varianter av servicekurser med specifikation på vilken behörighet som detta innebär.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
33151200
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)
Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)
Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
Se förfrågan.
II.2.2)
Information om optioner
Option: nej
II.2.3)
Information om förlängning
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)
Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
VLL 1724-2015
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 20.11.2015
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
7.12.2015
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 13.1.2017
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 8.12.2015
Plats:
Västerbottens läns landsting, Upphandlingen, SE-901 85 Umeå.
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)
Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)
Kompletterande information
Visma Commerce-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dismqczr
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
26.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.