Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [high-energy linear accelerator - medical][amendment]
Gdansk, Poland

Purchaser: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=62271

06/11/2015 S215 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Gdansk: Radiotherapy devices and supplies

2015/S 215-392036

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, For the attention of: Paweł Faczyński, Gdańsk 80-952, POLAND. Telephone: +48 583492238. Fax: +48 583492074. E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 21.10.2015, 2015/S 204-370230)

RE:
CPV:33151000, 45215140, 45111300, 45421146, 45310000, 32413000, 45262500
Radiotherapy devices and supplies

Hospital facilities construction work

Dismantling works

Installation of suspended ceilings

Electrical installation work

Integrated network

Masonry and bricklaying work

Instead of:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego do radioterapii o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu oraz wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych, w których akcelerator będzie funkcjonował.

2. Szczegółowy zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, rys.1 – rzut piwnicy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, rys.2 – rzut parteru stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ, rys.3 – przekrój A-A stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, rys.4 – proponowana trasa dostawy aparatu stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ, rys. 5 – skany dok. powykonawczej stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ,

3. Wykonawca w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń zobowiązany jest do:

a. opracowania wykonawczej dokumentacji technicznej w branży:

— konstrukcyjnej: z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych w budynku, znajdujących się na drodze transportowej

wymienianej aparatury medycznej;

— instalacji elektrycznej;

— instalacji teleinformatycznej;

— wentylacji i klimatyzacji;

W/w dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez uprawnionych projektantów w danej branży.

b. opracowania dokumentacji w branży „ochrona radiologiczna”:

— projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym spełniającym przepisy prawne dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

— uzgodnienie z Państwową Agencją Atomistyki wykonanego projektu;

— sporządzenia dla wykonawcy robót budowlanych wytycznych do wykonania prac w przypadku potrzeby modernizacji osłon wynikających z projektu osłon;

— wykonanie pomiarów i dostarczenie sprawozdania z pomiarów skuteczności osłon;

— dostarczenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w PAA;

c. Po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej ( teczka) oraz elektronicznej edytowalnej ( rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe – Word oraz w formacie PDF, wraz z kompletem wymaganych atestów na zastosowane materiały oraz wyniki pomiarów instalacji.

4. Wymieniony wyżej akcelerator musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 9 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Dostawa sprzętu o którym mowa w pkt. 1, a także instalacja i adaptacja pomieszczenia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7.

6. Wykonawca dostarczy akcelerator o którym mowa w pkt. 1 w terminie do 10.12.2015.

7. Wykonawca zainstaluje akcelerator o którym mowa w pkt. 1 w terminie do 31.01.2016.

8. Wykonawca uruchomi akcelerator, zakończy prace adaptacyjne i instalacyjne wraz z uzyskaniem pozwoleń w terminie do 15.3.2016.

9. Wykonawca przeprowadzi 5 dniowe szkolenie dla:

a. techników (max. 20 osoby),

b. elektronicy (max. 4 osoby)

c. fizycy (max. 8 osób)

Wykonawca przeprowadzi 1 dniowe szkolenie dla:

a. lekarzy (max. 20 osób)

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zakresu podstaw eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie odbędzie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

10. O dokładnym terminie szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

11. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

12. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

13. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2015 r.

14. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z dostawą akceleratora liniowego wysokoenergetycznego.

15. Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej:

— przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta;

— przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji;

— wykonanie specjalistycznych testów minimum raz w roku;

— napraw gwarancyjnych i aktualizację oprogramowania;

zostaną zawarte w cenie przedmiotu zamówienia.

16. Roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z póź. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.

17. Roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne powinny być prowadzone pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży.

18. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Haliną Wolak tel. 58 349 20 46 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

19. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową oraz zezwalające na ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.

20. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.3.2011.

21. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w zakresie robót adaptacyjnych pomieszczeń.

22. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania.

23. Elektronarzędzia powinny posiadać aktualne protokoły pomiarów ochronnych.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Całkowita wielkość, zakres i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 9 do

SIWZ oraz załączniku nr 10 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 9 561 400 PLN

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 10.12.2015. Zakończenie 15.3.2016

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a. Zmiany urzędowej stawki podatku VAT,

b. Zmiany numeru katalogowego producenta.

c. Zmiana terminu realizacji umowy:

a) ze względu na terminy (sprecyzowanie terminów) w umowie, która zostanie zawarta w sprawie dotacji na zakup akceleratora z Ministerstwem Zdrowia.

5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VI ust. 1 SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych

w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się

do ich naprawienia.

Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego do radioterapii o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu oraz wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych, w których akcelerator będzie funkcjonował.

2. Szczegółowy zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, rys. 1 – rzut piwnicy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, rys.2 – rzut parteru stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ, rys. 3 – przekrój A-A stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, rys. 4 – proponowana trasa dostawy aparatu stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ, rys. 5 – skany dok. powykonawczej stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ,

3. Wykonawca w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń zobowiązany jest do:

a. opracowania wykonawczej dokumentacji technicznej w branży:

— konstrukcyjnej: z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych w budynku, znajdujących się na drodze transportowej wymienianej aparatury medycznej,

— instalacji elektrycznej,

— instalacji teleinformatycznej,

— wentylacji i klimatyzacji.

Ww. dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez uprawnionych projektantów w danej branży.

b. opracowania dokumentacji w branży „ochrona radiologiczna”:

— projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym spełniającym przepisy prawne dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,

— uzgodnienie z Państwową Agencją Atomistyki wykonanego projektu,

— sporządzenia dla wykonawcy robót budowlanych wytycznych do wykonania prac w przypadku potrzeby modernizacji osłon wynikających z projektu osłon,

— wykonanie pomiarów i dostarczenie sprawozdania z pomiarów skuteczności osłon,

— dostarczenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w PAA;

c. po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej ( teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki – Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe – Word oraz w formacie PDF, wraz z kompletem wymaganych atestów na zastosowane materiały oraz wyniki pomiarów instalacji.

4. Wymieniony wyżej akcelerator musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 9 do SIWZ.

Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

5. Dostawa sprzętu o którym mowa w pkt 1, a także instalacja i adaptacja pomieszczenia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7.

6. Wykonawca dostarczy akcelerator o którym mowa w pkt 1 w terminie do 10.12.2015.

7. Wykonawca zainstaluje akcelerator o którym mowa w pkt 1 w terminie do 30.4.2016.

8. Wykonawca uruchomi akcelerator, zakończy prace adaptacyjne i instalacyjne wraz z uzyskaniem pozwoleń w terminie do 31.5.2016.

9. Wykonawca przeprowadzi 5 dniowe szkolenie dla:

a. techników (max. 20 osoby);

b. elektronicy (max. 4 osoby);

c. fizycy (max. 8 osób).

Wykonawca przeprowadzi 1 dniowe szkolenie dla:

a. lekarzy (max. 20 osób).

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zakresu podstaw eksploatacji przedmiotu zamówienia. Szkolenie odbędzie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

10. O dokładnym terminie szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

11. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

12. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

13. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1.1.2015.

14. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z dostawą akceleratora liniowego wysokoenergetycznego.

15. Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej:

— przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta,

— przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji,

— wykonanie specjalistycznych testów minimum raz w roku,

— napraw gwarancyjnych i aktualizację oprogramowania;

zostaną zawarte w cenie przedmiotu zamówienia.

16. Roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z 7.7.1994 Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z póź. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.

17. Roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne powinny być prowadzone pod kierownictwem osób

posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży.

18. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Haliną Wolak tel. +48 583492046 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00.

19. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową oraz zezwalające na ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej.

20. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.3.2011.

21. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w zakresie robót adaptacyjnych pomieszczeń.

22. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania.

23. Elektronarzędzia powinny posiadać aktualne protokoły pomiarów ochronnych.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Całkowita wielkość, zakres i parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 9 do SIWZ oraz załączniku nr 10 do SIWZ.

Szacunkowa wartość bez VAT: 9 561 900 PLN

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 10.12.2015. Zakończenie 31.5.2016

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT;

2) zmiany numeru katalogowego producenta;

3) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:

a) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w związku z adaptacją pomieszczeń;

d) konieczności przeprowadzenia dodatkowych, wcześniej nie wymaganych, a obecnie niezbędnych do przeprowadzenia ekspertyz technicznych, wymaganych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub związanych z czasową niemożliwością udostępnienia pomieszczeń lub wstępu do budynku w celu wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności;

Zmiany umowy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 3 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VI ust. 1 SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.