Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Architectural, construction, engineering and inspection services [includes shielding etc - medical]
Olomouc, Czech Republic

Purchaser: Fakultní nemocnice Olomouc

10/11/2015 S217 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Olomouc: Architectural, construction, engineering and inspection services

2015/S 217-396106

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fakultní nemocnice Olomouc
00098892
I. P. Pavlova 185/6
Contact point(s): Oddělení veřejných zakázek
For the attention of: Ing. Pavel Dočkal
779 00 Olomouc
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 588442229
E-mail: zakazky@fnol.cz
Fax: +420 585413841
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.fnol.cz
Address of the buyer profile: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71000000
Description
Architectural, construction, engineering and inspection services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.1.2016 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak. Czech.

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Olomouc: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2015/S 217-396106

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fakultní nemocnice Olomouc
00098892
I. P. Pavlova 185/6
Kontaktní místo: Oddělení veřejných zakázek
K rukám: Ing. Pavel Dočkal
779 00 Olomouc
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 588442229
E-mail: zakazky@fnol.cz
Fax: +420 585413841
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fnol.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie (DUR, DSP a DZS).
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc.
Kód NUTS CZ071
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební dokumentace ve všech stupních novostavby 2. Interní kliniky FNOL pro dvě lůžková oddělení, jednotku intenzivní péče a ambulantní pracoviště vyšetřoven endoskopie včetně ERCP 2. Interní kliniky a dvě lůžková oddělení a vyšetřovny oddělení geriatrie a příslušné provozní a technické zázemí. Součástí novostavby jsou i prostory s regulací koncentrace částic ve vznosu s příslušným řízeným prostředím a pracoviště se stínícími barierami proti ionizujícímu záření. Součástí předmětu plnění je dále kompletní projekt interiéru, který musí být v rámci projektové dokumentace rozdělen do dvou samostatných položek:
a) interiér – pevně spojený se stavbou, zdravotnická technologie – pevně spojená se stavbou a IT technika – pevně spojená se stavbou, kartový systém vstupu – veškeré vchody, vstupy, dveře na chodbách a místnosti se zdravotní činností, atd.;
b) ostatní interiér, zdravotnické technologie a IT technika, která není pevně spojená se stavbou.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
71000000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 8 000 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 31.7.2016
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeč prokazuje splnění zákl. kvalif. předpokladů podle předchozího odstavce předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů – pro písmena a) a b);
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení – pro písmeno f);
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce – pro písmeno h);
d) čestné prohlášení – odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k).
Požadavky na prokázání základních kvalif. předpokladů způsobem dle ustanovení § 53 odst. 3 písm. d) prokáže Uchazeč čestným prohlášením. Je-li Uchazeč zapsán v seznamu kvalif. dodavatelů podle § 127 odst. 1 ZVZ, může prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 ZVZ výpisem ze seznamu kvalif. dodavatelů.
Zadavatel požaduje prokázání splnění profes. kvalif. předp. dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ. Splnění profesních kvalif. předp. prokáže dod., který předloží:
— dle § 54 písm. a) ZVZ: předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku, případně z jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů),
— dle § 54 písm. b) ZVZ: předložením dokladu o oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky, a to zejména předložením výpisu z živnostenského rejstříku (živnostenského listu) obsahujícího živnost:
—— „Projektová činnost ve výstavbě“,
— dle § 54 písm. d) ZVZ: předložením dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zajišťuje, a to předložením:
—— dokladu osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle zvláštních právních předpisů „Autorizace pro projektování pozemních staveb“ – včetně doložení vztahu vůči této osobě – čestným prohlášením (např. zaměstnanec), smlouvou se Subdodavatelem (např. mandátní/příkazní smlouvou v prosté kopii, atp.)
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ),
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel požaduje v souladu s § 56 odst. 4 ZVZ prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ:
— seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Zadavatel požaduje v souladu s § 56 odst. 4 ZVZ prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ:
— seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Seznam významných služeb bude mít podobu čestného prohlášení. Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady, pokud v seznamu významných služeb uvede a doloží, že realizoval minimálně:
a) 2 zakázky (služby), ve kterých předmětem každé z nich bylo zpracování projektové dokumentace minimálně v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení pro stavby (stavební úpravy či rekonstrukce) v investiční hodnotě minimálně ve výši 150 000 000 CZK bez DPH v realizaci díla (nikoliv projekční práce)/1 zakázka (uvedeno v osvědčení či seznamu), min. jedna z těchto zak. byla ve zdravotnictví. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob ve smyslu § 56 odst. 2 písm. c) ZVZ, které se budou podílet na plnění předmětu VZ, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky Zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Dále viz zad. dokumentace.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
VZ-2015-000429
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 182-329843 ze dne 19.9.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
4.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
slovenština. čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 150 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 4.1.2016 - 10:05
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek se mohou účastnit zájemci o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku. Za uchazeče se účastní maximálně 2 zástupci.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Termín prohlídky místa realizace zakázky je stanoven na 4.12.2015 v 10:00 hod., sraz před budovou ředitelství na parkovišti (budova označena WA) v areálu FN Olomouc. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím stavem místa a s jeho technickými a prostorovými parametry.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@comet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@comet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167811
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
4.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.