Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Dismantling works [decommissioning of max-laboratory]
Lund, Sweden

Purchaser: Lunds universitet

10/11/2015 S217 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Lund: Dismantling works

2015/S 217-396155

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Lunds universitet
Box 117
For the attention of: Johan Alexon
SE-221 00 Lund
SWEDEN
E-mail: johan.alexon@eken.lu.se
Further information can be obtained from: TendSign
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=84951
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: TendSign
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=84951&Goto=Docs
Tenders or requests to participate must be sent to: TendSign
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=84951&Goto=Tender
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
45111300, 60100000, 63100000, 90520000
Description
Dismantling works.
Road transport services.
Cargo handling and storage services.
Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.12.2015
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Swedish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Swedish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Sverige-Lund: Demonteringsarbeten

2015/S 217-396155

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Lunds universitet
Box 117
Att: Johan Alexon
SE-221 00 Lund
SVERIGE
E-post: johan.alexon@eken.lu.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=84951
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: TendSign
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=84951&Goto=Docs
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=84951&Goto=Tender
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Utbildning
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Avveckling av Max-laboratoriet.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 16: Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Lund.
NUTS-kod SE224
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)
Information om ramavtal
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Uppdraget avser att som ansvarig entreprenör i behövliga fall tillsammans med underentreprenörer genomföra avveckling/de-comissioning och återställande av Max-laboratoriet vid Lunds universitet.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
45111300, 60100000, 63100000, 90520000
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)
Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)
Information om alternativa anbud
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
II.2.2)
Information om optioner
II.2.3)
Information om förlängning
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Datum för slutförande 10.1.2017
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)
Andra särskilda villkor
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
V 2015/642
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
15.12.2015
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 31.5.2016
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 16.12.2015 - 0:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
VI.2)
Information om EU-medel
VI.3)
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=digxrrfl
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
5.11.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.