Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Electric welding equipment [machine for end-cap - end-grid welding (?)]
Romania

Purchaser: Societatea Nationala Nuclearelectrica SA

11/11/2015 S218 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Electric welding equipment

2015/S 218-398689

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Contact point(s): Departament Achizitii
For the attention of: Dana Banea – dbanea@nuclearelectrica.ro
010494 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 212031306
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.nuclearelectrica.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: SN Nuclearelectrica SA – Sucursala FCN Pitesti
Str. Cimpului nr. 1, jud. Arges
Contact point(s): Serviciul de Achizitii Publice
For the attention of: Mariana Butnaru
115400 Mioveni
ROMANIA
Telephone: +40 248207805
E-mail: mbutnaru@fcn.ro
Fax: +40 248262499
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Contact point(s): Departament Achizitii
For the attention of: Dana Banea
010494 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 212031306
E-mail: dbanea@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031300
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
42662100, 51100000
Description
Electric welding equipment.
Installation services of electrical and mechanical equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.1.2016 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.1.2016 - 14:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian. English.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Echipament de sudare electrică

2015/S 218-398689

Anunț de participare – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Punct(e) de contact: Departament Achizitii
În atenția: Dana Banea – dbanea@nuclearelectrica.ro
010494 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212031306
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a entității contractante: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: SN Nuclearelectrica SA – Sucursala FCN Pitesti
Str. Cimpului nr. 1, jud. Arges
Punct(e) de contact: Serviciul de Achizitii Publice
În atenția: Mariana Butnaru
115400 Mioveni
ROMÂNIA
Telefon: +40 248207805
E-mail: mbutnaru@fcn.ro
Fax: +40 248262499
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Punct(e) de contact: Departament Achizitii
În atenția: Dana Banea
010494 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212031306
E-mail: dbanea@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031300
I.2)
Activitate principală
Electricitate
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Instalatie sudare dop-grila
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: FCN Pitesti – Mioveni.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
1. „Instalatie sudare dop-grila”
1.1. Furnizare Instalatie sudare dop-grila
1.2. Servicii de instalare si punere in functiune
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42662100, 51100000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
1 bucata instalatie sudare dop-grila echipata cu:
— 2 bucati dispozitive de asamblare fascicul;
— 1 set dispozitive de curatare electrozi;
— 1 bucata dispozitiv executie sudura probe torsiune.
1 set servicii de instalare si punere in functiune.
Valoarea estimată fără TVA: 459 640 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 13 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare este de 9 000 EUR si va avea o valabilitate de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita in EUR/alta valuta, la cursul de schimb EUR/alta valuta licitat/stabilit de BNR in data publicarii in SEAP a anuntului de participare (cursul BNR se gaseste pe site-ul www.bnr.ro). Conform cu art. 86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul autoritatii contractante: pentru RON – RO94RNCB0072049718520001, pentru EUR – RO45RNCB0072049718520010, pentru USD – RO40RNCB0072049718520003, pentru CAD – RO66RNCB0072049718520020, BCR Sector 1, Bucuresti, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (in original) care va prevedea daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat (pentru scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, se va completa Formular III.1.1.a) Ofertantii ce se incadreaza in categoria IMM conform OUG 27/2006 si Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul de a constitui garantia de participare in cuantum redus cu 50 %. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006. Autoritatea contract. va restitui, fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura, in conf. cu prev. art. 88 din HG 925/2006.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, atunci: pentru a beneficia de reducerea cu 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categ. IMM, conf. Legii nr. 346/2004 si garantia de participare va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului (fara TVA), este irevocabila si se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care va prevedea daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat. Pentru scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, se va utiliza Formular III.1.1.b.
Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantia bancara in cuantum redus cu 50 %. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1.
Nota: In situatia in care ofertantul castigator al contractului este o asociere, atunci:
— pentru a beneficia de reducerea cu 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conf. Legii nr. 346/2004 si
— garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Daca este aplicabil, se completeaza Formularul III.1.3 (Acord de asociere).
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006
Se va completa Formularul III.2.1.a.1
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare ofertant asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
2) Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Se va completa Formularul III.2.1.a.2 si se vor anexa:
a) pentru persoane juridice/fizice romane:
— certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
— certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
b) pentru persoane juridice/fizice straine:
— documente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii fata de bugetul de stat si cel local din tara sa, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora, in limba romana.
Se vor prezenta în original sau copie legalizata sau copie „conform cu originalul”.
Nota:
— Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
— In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
3) Certificat de participare la procedura cu oferta independenta
Se va completa Formularul III.2.1.a.3
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, se va prezenta doar un certificat in numele asocierii.
4) Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.
Se va completa Formularul III.2.1.a.4
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Daniela Lulache – director general
Laura Constantin – inlocuitor de drept director general
Mihai Darie – director financiar
Mihai-Dan Gheorghievici – inlocuitor de drept director financiar
Cristina Nazarevscky – sef Departament Achizitii
Dana Banea – inlocuitor de drept sef Departament Achizitii
Comisia de evaluare:
Dana Banea (presedinte cu drept de vot), Maria Stefan, Liviu Manolescu, Alexandru Musat, Gheorghe Dinuta, Cosmin Ionita, Mariana Butnaru – membri si Stefan Rolea, Ana Bailescu – membrii de rezerva.
Persoane implicate in avizarea/aprobarea caietului de sarcini: director FCN – Florin Ovidiu Gheba, Gheorghe Dinuta, Cosmin Ionita.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
a) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – pentru persoane juridice/fizice romane.
Este necesar ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de catre ONRC sau
b) document care dovedeste o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional – pentru persoane juridice/fizice straine
Pentru a fi luat in considerare, documentul/certificatul:
— se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau in forma electronica avand incorporata, atasata sau logic asociata, semnatura electronica extinsa;
— va contine informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;
— va fi insotit de traducere autorizata si legalizata in limba romana, daca este emis intr-o limba straina.
Nota: a) In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” a certificatului, acestuia i se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata inainte de emiterea raportului final al procedurii.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Bilant contabil sau Situatii financiare similare la data de 31.12.2014
Cerinta minima:
Lichiditatea generala (calculata conform bilantului contabil prezentat sau situatiilor financiare prezentate) sa fie cel putin 90 %.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte.
Modalitatea de indeplinire:
Se va prezenta în copie cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de catre ofertant.
Formula de calcul este: lichiditate generala = (active circulante/datorii curente) x 100
2) Declaratia pe proprie raspundere privind cifra globala de afaceri din ultimii 3 ani.
Cerinta minima: se accepta ofertantii care prezinta media cifrelor globale de afaceri din ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), de minim 910 000 EUR.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa Formularul III.2.2.1
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual EUR/valuta comunicat de BNR, conform site-ului curs-valutar-bnr.ro
Ofertantii ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 vor beneficia de o reducere cu 50 % a cifrei medii anuala de afaceri globale.
Pentru a beneficia de acest drept, ofertantul trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1
3) Angajamentul privind sustinerea financiara (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire:
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei invocate, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. 111 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul III.2.2.2.
Sustinatorul financiar va completa Formularele III.2.1.a.1, III.2.1.a.2 si III.2.1.a.4 privind neincadrarea sa in prevederile art. 180, 181 (lit. a, c^1 si d) si 69^1 din OUG 34/2006.
4) Informatii privind subcontractantii
Lista subcontractantilor si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi inclusiv partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia – pentru serviciile solicitate (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3.7 (daca este cazul).
Nota: La semnarea contractului cu autoritatea contractanta, ofertantul va prezenta toate contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele cu subcontractantii trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract (conform art. 96. (1) din HG 925/2006).
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 7.1.2016 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.1.2016 - 14:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română. engleză.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12.1.2016 - 11:00
Locul
SN Nuclearelectrica SA – Str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens, semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta. Se va completa Formularul IV.4.3.2.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006. Se vor completa Formularul VI.3.1 si anexa sa.
2) In plicul care contine documentele de calificare se vor include:
— Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Se va completa Formularul VI.3.2.
— Declaratie privind calitatea de participant la procedura Se va completa Formularul III.2.1.a.5
3) In cazul in care se constata ca exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc (cu preturi egale), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
4) Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: 10 zile incepand cu ziua urmatoare celei in care s-a luat la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal, conform cu prevederile art. 2562 din OUG 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
SN Nuclearelectrica SA – Departament Achizitii
Strada Polona nr. 65, sector 1
010494 Bucurest
ROMÂNIA
Telefon: +40 212031304
Fax: +40 212031315
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
6.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.