Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction-related services [monitoring of reactor building and other buildings, inspection services, inspection of fire protection barriers, testing of samples, studies, determination of the vertical movements of buildings, etc (?)]
Romania

Purchaser: Societatea Nationala Nuclearelectrica SA

13/11/2015 S220 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Construction-related services

2015/S 220-401818

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Contact point(s): Departament Achizitii
For the attention of: Lucian Bosoanca – lbosoanca@nuclearelectrica.ro
010494 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 212038294
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.nuclearelectrica.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: Societatea Nationala „Nuclearelectrica” SA – Sucursala CNE Cernavoda
Str. Medgidiei nr. 2
Contact point(s): Serviciul Achizitii, Pavilion nr. 0, cam. 45
For the attention of: Paul Rosoga
905200 Cernavoda
ROMANIA
Telephone: +40 241801802
E-mail: paul.rosoga@cne.ro
Fax: +40 241236006
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Societatea Nationala „Nuclearelectrica” SA – Sucursala CNE Cernavoda
Str. Medgidiei nr. 2
Contact point(s): Serviciul Achizitii, Pavilion nr. 0, cam. 45
For the attention of: Paul Rosoga
905200 Cernavoda
ROMANIA
Telephone: +40 241801802
E-mail: paul.rosoga@cne.ro
Fax: +40 241236006
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71500000, 71315400
Description
Construction-related services.
Building-inspection services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.1.2016 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Servicii privind construcţiile

2015/S 220-401818

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Punct(e) de contact: Departament Achizitii
În atenția: Lucian Bosoanca – lbosoanca@nuclearelectrica.ro
010494 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212038294
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a entității contractante: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Societatea Nationala „Nuclearelectrica” SA – Sucursala CNE Cernavoda
Str. Medgidiei nr. 2
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Pavilion nr. 0, cam. 45
În atenția: Paul Rosoga
905200 Cernavoda
ROMÂNIA
Telefon: +40 241801802
E-mail: paul.rosoga@cne.ro
Fax: +40 241236006
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Societatea Nationala „Nuclearelectrica” SA – Sucursala CNE Cernavoda
Str. Medgidiei nr. 2
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Pavilion nr. 0, cam. 45
În atenția: Paul Rosoga
905200 Cernavoda
ROMÂNIA
Telefon: +40 241801802
E-mail: paul.rosoga@cne.ro
Fax: +40 241236006
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Activitate principală
Electricitate
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Servicii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor cu specific nuclear de la CNE Cernavoda.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 12: Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată; servicii de proiectare urbanistică și peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testări și analize tehnice
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: CNE Cernavoda.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Servicii de urmarirea comportarii in exploatare a Cladirii Reactorului si a comportarii in timp a constructiilor cu specific nuclear de la CNE Cernavoda, pentru Unitatile 1 si 2.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
71500000, 71315400
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
1. Urmarirea comportarii in exploatare a Cladirii Reactorului
1.1 Inspectii de urmarire curenta la anvelopa Cladirii Reactorului: – 4 EA
1.2 Inspectarea barierelor de protectie pasiva la actiunea focului de la Cladirea Reactorului: – 4 EA
1.3 Determinarea deformatiilor anvelopei Cladirii Reactorului pe baza inregistrarilor de frecvente si temperaturi: – 20 EA
1.4 Testarea grinzilor de proba pentru urmarirea comportarii sistemului de precomprimare al anvelopei Cladirii Reactorului: – 2 EA
1.5 Determinarea deplasarilor verticale de la Cladirea Reactorului prin masuratori pe reperele mobile de tasare: – 8 EA
2 Urmarirea comportarii in timp a constructiilor cu specific nuclear
2.1 Urmarirea curenta a constructiile cu specific nuclear: – 8 EA
2.2 Urmarirea deplasarilor verticale la constructii cu specific nuclear prin masuratori pe repere mobile de tasare: – 8 EA
2.3 Urmarirea sistemului de triangulatie a retelei de sprijin interna si externa – 4 EA
2.4 Urmarirea protectiei pasive la actiunea focului la constructii cu specific nuclear – 8 EA.
Valoarea estimată fără TVA: 2 198 818 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 49 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare este de 40 000 RON si va avea o valabilitate de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Constituire: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari cf. art. 86 al. 2, 3 din HG 925/2006 (se poate folosi ca model Formularul III.1.1.a. – completat si depus in original). b) prin ordin de plata, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul contul autoritatii contractante (pentru RON, contul RO94RNCB0072049718520001 BCR Sector 1, Bucuresti; pentru EUR, contul RO45RNCB0072049718520010, BCR Bucuresti, sector 1) – in copie. Documentul care dovedeste constituirea garantiei de part. se va anexa la scrisoarea de inaintare separat de coletul cu oferta. In cazul in care garantia de particip. este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul de particip. in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de particip). Ofertantii care se incadreaza in cat. IMM conf. OG 27/2006 si Legii 346/2004, au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50 %. Pt a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1, dupa caz. In situatia in care ofertantul este o asociere, pt a beneficia de reducerea cu 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in cat. IMM, conf. Lege nr. 346 / 2004. In cazul depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Autorit. contract. are dreptul de a retine garantia de participare in conf. cu prev. art. 87 din HG 925/2006. Autoritatea contract. va restitui fiecarui ofertant garantia de particip. la procedura, in conf. cu prev. art. 88 din HG nr. 925/2006. Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, si se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1) si (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin intrument de garantie bancara, se poate utiliza Formularul III.1.1.b.
Executantul care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 si este declarat castigator, beneficiaza de o reducere cu 50 % a valorii garantiei de buna executie a contractului. Pentru a beneficia de aceasta reducere trebuie sa includa in candidatura Formularule III.1.1.1.
In cazul in care candidatul castigator al contractului este o asociere, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii SNN SA
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere constituita conform prevederilor art. 44 din OUG 34/2006. Se va completa Formularul III.1.3, daca este cazul.
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006
Se completeaza Formularul III.2.1.a.1 – in original.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Se va completa Formularul III.2.1.a.2 – in original, si se vor anexa:
a) pentru persoane fizice/juridice romane
— certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca executantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
— certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa sa reiasa ca executantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
Documentele se vor prezenta în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
b) pentru persoane fizice/juridice straine
— documente din care sa reiasa ca executantul nu are datorii fata de bugetul de stat si cel local din tara sa, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor,
Documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie „conform cu originalul” insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana
3. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 – Se completeaza Formularul III.2.1.a.3 – in original.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006, actualizata, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 509/2011 – Se va completa Formularul III.2.1.a.4 – in original.
In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante (inclusiv persoanele care au intocmit/ avizat/ aprobat Caietul de sarcini) sunt:
— Daniela Lulache – director general
— Laura Constantin – inlocuitor de drept director general
— Mihai Darie – director financiar
— Mihai-Dan Gheorghievici – inlocuitor de drept director financiar
— Cristina Nazarevscky – sef Departament Achizitii
— Dana Banea – inlocuitor de drept sef Departament Achizitii
Persoanele care au intocmit/ avizat/ aprobat caietul de sarcini: Ionel Bucur, Corneliu Dima Anghel, Florin Limbutu, Neculai Florescu, Dumitru Benchea, Sorin Ghelbereu
Comisia de evaluare: Lucian Bosoanca, Anda Roxana Pistol, Adriana Costea, Claudiu Protopopescu, Florin Limbutu, Corneliu Dima Anghel, Dan Paul Rosoga, Dorina Barbulescu, Stella Ciulcov
Note pt. Cap III.2.1 a)
Daca exista subcontractant, acesta va completa Formularul III.2.1.a.4.
Daca exista tert sustinator, acesta va completa Formularele III.2.1.a.1, III.2.1.a.4 precum si o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, c <1> si d din OUG 34/2006.
In cazul depunerii unei oferte in asociere fiecare ofertant asociat va completa si va depune Formularele III.2.1.a.1, III.2.1.a.2 (inclusiv certificatele de sarcini fiscale solicitate) si III.2.1.a.4. Formularul III.2.1.a.3 va fi semnat de toti membrii asocierii.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica ofertantii care se afla în oricare din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. 1. Ofertantul, persoana juridica/fizica româna, va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate in prezenta documentatie de atribuie – in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident – in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Nota cerintele 1 si 2. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a prezenta documentele mentionate pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele de la cerintele 1 si 2 nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii terti sustinatori si/sau de catre subcontractanti;
3. Ofertantii vor prezenta Autorizatie ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara) Clasa I (PJ) si Categoria D (PF) conform Ordinului 107/2010 (publicat in MOF nr. 23/13.04.2010) – in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
4. Ofertantii vor prezenta Autorizare de catre OGR (Ordinul Geodezilor din Romania) Clasa I (PF) conform Legii 16/2007 – in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
5. Ofertantii vor prezenta Autorizatie ISC de „Laborator de gradul I” pentru efectuarea de incercari si verificari de laborator in profilele AR, BBABP, MBM, VNCEC conform anexei 1 la „Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii” aprobata prin Ordinul nr. 1497/13.05.2011 al MDRT modificata si completata prin Ordinul 296/ 23.03.2012 – in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
6. NMC-05 aprobat prin Ordin CNCAN nr. 69/2003 sau echivalent recunoscut de autoritatea contractanta; Ofertantii vor prezenta – Autorizatie CNCAN in conformitate cu Ordinului CNCAN nr. 69/2003, NMC-05, care sa contina sa contina cel putin domeniul „studii pentru structuri si servicii destinate instalatiilor nucleare” – in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, sau declaratie pe proprie raspundere ca va obtine aceasta autorizatie pana la semnarea contractului, daca este declarat castigator.
7. Certificat de acceptare a intreprinderilor prestatoare emis de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) necesar pentru desfasurarea de activitati în zona controlata a întreprinderilor operatoare – pentru activitati specifice obiectului contractului, in conformitate cu Ordinul 228/2002 privind aprobarea Normelor de Securitate radiologica si Legea 111/1996 sau declaratie pe proprie raspundere ca va obtine Certificatul in maxim 30 zile de la data semnarii contractului, daca este declarat castigator;
Nota cerintele 3,4,5,6,7
— Aceaste cerinte pot fi indeplinite de ofertant, ofertant asociat sau subcontractant pentru partea de contract pe care o realizeaza fiecare;
— Aceaste cerinte nu pot fi îndeplinite de catre tertul sustinator.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Bilantul contabil la 31.12.2014, vizat si inregistrat de organele competente.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentul solicitat, autoritatea contractanta va permite si prezentarea altor documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei financiare a ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Bilantul contabil la 31.12.2014 sau orice alte documente contabile/situatii relevante la 31.12.2014 – in copie cu mentiune a „conform cu originalul”.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Ofertantii vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), care va contine valorile contractelor, perioadele de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate, la nivelul unui contract – maxim 3 contracte, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului (si anume servicii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor) in valoare/valoare cumulata de cel putin 1 500 000 RON, fara TVA.
Pentru confirmare se prezinta certificate/procese-verbale de receptie/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar. In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea beneficiarului, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a ofertantului.
Se va completa Formularul III.2.3.1.S si anexa.
Nota:
1. Data limita de depunere a ofertelor la care se raporteaza perioada de 3 ani de prestare a serviciilor similare, este data ce va fi publicata initial in anuntul de participare, indiferent daca aceasta va fi decalata sau nu printr-o erata ulterioara.
2. Demonstrarea experientei similare se poate face si prin luarea in considerare a serviciilor prestate in baza unor contracte cu caracter multianual, care inceteaza dupa data limita de depunere a ofertei.
Pentru acestea ofertantii vor prezenta documente care sa ateste prestarea corespunzatoare a serviciilor, in baza carora sa se poata verifica modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pana la o anumita data, corelat cu valorile aferente serviciilor prestate.
3. Pentru contractete incheiate in alta valuta, calculul echivalentei se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
3. Cerinta va fi indeplinita, dupa cum urmeaza:
— de catre ofertant ori de catre Tert sustinator tehnic -in cazul unei oferte individuale cu sustinere Tert
— in cazul unei oferte comune: prin cumul de catre membrii asociati ori de catre un singur Tert sustinator tehnic – in cazul unei oferte comune cu sustinere Tert/terti
— cerinta nu poate fi indeplinita de catre subcontractant
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.1.S si anexa – in original – si se vor anexa documentele solicitate
2. Lista personalului propus pentru indeplinitrea contractului de servicii
Se va completa Formularul III.2.3.2. si se vor anexa:
a) CV-urile din care sa rezulte calificarea/pregatirea profesionala in domeniul contractului precum si experienta profesionala in domeniul contractului a personalului propus.
b) Pentru persoanele care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului se vor depune contracte de colaboare sau acorduri/angajamente de participare
Nota: Cerinta va fi indeplinita dupa cum urmeaza:
— Daca exista subcontractant, personalul acestuia, se ia in considerare pentru partea de implicare in contract a subcontractantului
— In cazul ofertei individuale sau ofertei comune cu sau fara sustinere tehnica, resusele umane vor fi luate in considerare prin cumul
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.2 – in original – si se vor anexa documnetele solicitate
3. Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Se va completa Formularul III.2.3.3. din care sa rezulte:
— Lista principalelor echipamente specifice pentru testarea grinzilor de proba;
— Lista aparaturii ce va fi folosita pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului avand certificatele de verificare metrologica atasate, conform Regulamentului din 21.11.1997 privind activitatea de metrologie in constructii, publicat in Monitorul Oficial, partea I nr. 352 din 10.12.1997.
Nota: Cerinta va fi indeplinita dupa cum urmeaza:
— Daca exista subcontractant, resursele tehnice se vor lua in considerare pentru partea de implicare in contract a subcontractantului
— In cazul ofertei individuale sau ofertei comune cu sau fara sustinere tehnica, resusele tehnice vor fi luate in considerare prin cumul
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.3 – in original – si se vor anexa documentele solicitate
4. Sustinerea tehnica, dupa caz:
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. 11^1 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul III.2.3.4
Nota: persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.3.4 – in original.
5. Ofertantii vor prezenta informatii privind partea de contract pe care au, eventual, intentia sa o subcontracteze (inclusiv pentru asigurarea sponsorului verde, daca este cazul) – Formularul
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza Formularul III.2.3.5 – in original.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
TD # 28167; PA # 28167-01
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 1.1.2016 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 5.1.2016 - 11:00
Locul
S.N.Nuclearelectrica SA – str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens, semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta. Se va completa Formularul IV.4.3.2.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1. Documentatia de atribuire poate fi accesata in SEAP, pe adresa: www.e-licitatie.ro, cu exceptia urmatoarelor documente:
— Normativ privind urmarirea comportarii constructiilor indicativ SNN PE-432.1/2001
— Proiectul si listele de verificare pentru urmarirea barierelor de protectie pasiva la actiunea focului.
Aceste documente vor fi puse la dispozitia ofertantilor, la solicitarea scrisa a acestora, la sediul CNE Cernavoda. Solicitarea va fi adresata catre Paul Rosoga adresa: CNE Cernavoda, Str. Medgidiei nr. 2; tel: +40 241801802; fax: +40 241236006 între orele 7:30 si 16:00.
2. În cazul în care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare (insotita de o anexa in care sa mentioneze, succint dar precis, modul concret de indeplinire al respectivelor cerinte). – Formularul VI.3.1 si anexa la acesta, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut in respectiva solicitare.
3. In situatia in care exista doua sau mai multe oferte financiare clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi prezentarea de noi oferte financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
4. Ofertantul va completa si va depune impreuna cu documentele de calificare, urmatoarele documente insotitoare ale ofertei:
— Declaratie IMM – Formular III.1.1.1, dupa caz
— Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin completarea Formularului VI.3.2
— Declaratia privind calitatea de participant la procedura, prin completarea Formularului VI.3.3 si se va depune in original.
5. Pentru situatiile in care este depusa: oferta individuala, oferta individuala cu sustinere, oferta individuala cu subcontractare, oferta individuala cu sustinere si subcontractare, oferta comuna, oferta comuna cu sustinere, oferta comuna cu subcontractare, oferta comuna cu sustinere si cu subcontractare, pentru demonstrarea criteriilor de calificare solicitate in prezenta fisa de date, se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 a Ordinului 509/28.09.2011 – publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 687/28.11.2011.
6. Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Caile de atac sunt cele prevazute la art. 256<2> din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
SN Nuclearelectrica SA – Departament Achizitii
Strada Polona nr. 65, sector 1
010494 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212031304
Fax: +40 212031315
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
10.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.