Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Technical services [technical control/supervision, project management, environmental plan, etc - construction of reinforced concrete chamber and systems at the national radioactive waste repository nrht iii][amendment]
Hungary

Purchaser: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=62503

14/11/2015 S221 Member states - Service contract - Additional information - Open procedure
Hungary-Budaörs: Technical services

2015/S 221-402796

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, AK06523, Puskás Tivadar u. 11., For the attention of: Némethné Szeghő Judit, mb. koordinációs és gazdasági igazgató, Budaörs 2040, HUNGARY. Telephone: +36 75519542. Fax: +36 75519569. E-mail: titkarsag@rhk.hu

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 31.10.2015, 2015/S 212-386095)

RE:
CPV:71356000, 71356100, 71631000
Technical services

Technical control services

Technical inspection services

Instead of:

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Hibás teljesítési kötbér

Amennyiben az Ajánlattevő a szerződés 3. pontjában felsorolt feladatait nem megfelelően teljesíti, úgy az Ajánlatkérőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke hibás teljesítéssel érintett részfeladat arányos nettó megbízási díjának 20 %-a, de legfeljebb a szerződés szerinti, lehetséges mennyiségi eltérés és áfa nélkül számított megbízási díj 5 %-a. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

A kötbér érvényesítésének módja: a megbízási díj terhére Ajánlatkérő a számla nettó értékéből a kiszámított kötbért a Kbt. 130. § (6) bekezdés szabályai szerint jogosult beszámítani.

Teljesítési biztosíték

Az Ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés hatályba lépése napjától kezdve a szerződés teljes idejére, amelynek összege a mennyiségi eltérés nélkül számított nettó megbízási díj 2,5 %-a. A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, az Ajánlatkérőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül szolgál. A biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéről való lemondást. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása hiányában számla befogadás nem lehetséges.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről kiállított számlát – a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerinti határidőben – 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki, az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembe vétele mellett.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi fennálló (cégkivonatban szereplő) bankszámlája tekintetében a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:

— a számlavezetés kezdő időpontja;

— a pénzügyi intézmény által vezetett bankszámla száma;

— tájékoztatás arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy évben (12 hónapban) számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

P2./ A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló becsatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint.

P3./ A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés c) pontja alapján az utolsó kettő üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti műszaki ellenőrzési tevékenységből (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P4./ A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése) ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló, a biztosító által kiadott igazolás.

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságát a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően is igazolhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy éven (12 hónap) belül bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.

P2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját, vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozóan a mérleg szerinti eredménye negatív volt.

Később létrejött gazdasági szereplő esetében alkalmatlanságot eredményez, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzés) származó árbevétele nem éri el a nettó 60 000 000 HUF-ot

P3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha utolsó kettő lezárt üzleti évi, közbeszerzés tárgyából (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el 120 000 000 HUF-ot.

Később létrejött gazdasági szereplő esetében alkalmatlanságot eredményez, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése) származó árbevétele nem éri el a nettó 60 000 000 HUF-ot

P4./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése) ellátására vonatkozó minimum 40 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/kár összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M1./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának (3) bekezdés a) pontja alapján – az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya (vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése) szerinti szolgáltatásra vonatkozó – referencia igazolások vagy nyilatkozatok benyújtásával, amelyek tartalmazzák a teljesítés idejére (év, hó, nap), a teljesítés helyére, a szerződést kötő másik félre, a szolgáltatás tárgyára (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás összegére, valamint az arra vonatkozó adatokat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése alapján történik, mely igazolásnak vagy nyilatkozatnak egyértelműen magában kell foglalnia az alkalmassági követelménynek való megfelelés alátámasztására szolgáló valamennyi adatot.

M4./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának (3) bekezdés g) pontja szerint az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell termelési képességéről, vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolást kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló műszaki ellenőrzési tevékenységi területre vonatkozóan.

A képességvizsgálatot az ajánlatkérőnél kell kezdeményezni írásban (Gémesi Csaba, tel: 23/445-997, fax: 23/423-181), a vizsgálat időtartama: ~1,5 hét. Ajánlattevő képességvizsgálatával kapcsolatosan a beszállítókkal szemben támasztott követelményeket az ajánlatkérő a dokumentációban bocsátja ajánlattevő rendelkezésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített – vízzáró vasbeton szerkezet és lőttbeton héjszerkezet és felszín alatti technológiai rendszerek (villamos, gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzésére vonatkozó – referenciamunkával, melynek ellenszolgáltatása eléri a nettó 120 millió Ft-ot.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

—.

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI.3) További információk:

14. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjai tekintetében. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint csatolni kell továbbá a kapacitást biztosító más szervezet kezességvállaló nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

16. Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítése során az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása érdekében 2015.11.12-én 10:00 órakor helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultáció helyszíne: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. bátaapáti kirendeltségének tárgyalója.

A kérdéseket írásban, a konzultáció időpontját megelőzően min. 2 munkanappal korábban kell megküldeni ifj. Agod Zoltán részére. A helyszínen is lehetőség lesz kérdések feltételére, azonban ezeket a kérdéseket is írásban kell megadni.

A konzultáció részeként az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a helyszíni terület megtekintésére, melyen minden ajánlattevő max. 4 fővel vehet részt.

A konzultációhoz szükséges, a telephely területére szóló belépési engedély kiállítását megkönnyíti és felgyorsítja a személyi adatfelvételi lap előzetes kitöltése.

A belépési engedélykérő adatlap letölthető a http://www.rhk.hu/docs/nrht-belepesi-engedelykero.pdf címről.

A kitöltött adatlapot ifj. Agod Zoltán részére kell elküldeni a 75/519-569-es faxszámra, vagy a titkarsag@rhk.hu e-mail címre legkésőbb a konzultáció időpontja előtt 3 munkanappal.

A konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő a konzultáció napjától számított öt napon belül megküldi, vagy elektronikusan hozzáférhetővé teszi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.

VI.3) További információk:

19. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a szerződés feltételeit. A nyilatkozat tervezetet az ajánlatkérő a dokumentáció részeként átadja.

VI.3) További információk:

21. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

VI.3) További információk:

—.

—.

Read:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Hibás teljesítési kötbér

Amennyiben az Ajánlattevő a szerződés 3. pontjában felsorolt feladatait nem megfelelően teljesíti, úgy az Ajánlatkérőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke hibás teljesítéssel érintett részfeladat arányos nettó megbízási díjának 20 %-a, de legfeljebb a szerződés szerinti, lehetséges mennyiségi eltérés és áfa nélkül számított megbízási díj 5 %-a (kötbér maximum). Ajánlatkérő a kötbér maximum elérése esetén azonnali hatályú felmondásra jogosult, valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

A kötbér érvényesítésének módja: a megbízási díj terhére Ajánlatkérő a számla nettó értékéből a kiszámított kötbért a Kbt. 130. § (6) bekezdés szabályai szerint jogosult beszámítani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, amely szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Teljesítési biztosíték

Az Ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés hatályba lépése időpontjában a szerződés teljes idejére, amelynek összege a mennyiségi eltérés nélkül számított nettó megbízási díj 2,5 %-a. A biztosíték részben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, az Ajánlatkérőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül szolgál. A biztosíték felhasználása nem jelenti a kártérítési igénnyel kapcsolatos jogok bármelyikéről való lemondást. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása hiányában számla befogadás nem lehetséges.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra.

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF.

Ajánlattevő a teljesítés során 8 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, teljesítésigazolási jegyzőkönyv melléklettel, amelyet ajánlatkérő szerződésben megnevezett képviselője jogosult kiállítani.

Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a teljesítés elismerését követően, számla ellenében átutalással történik a Kbt. 130. § (1), valamint (5) és (6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

Fizetési késedelem esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt jogosult felszámítani.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi fennálló (cégkivonatban szereplő) bankszámlája tekintetében a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:

— a számlavezetés kezdő időpontja,

— a pénzügyi intézmény által vezetett bankszámla száma,

— tájékoztatás arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy évben (12 hónapban) számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani a vizsgált időszakban megszűnt számlák vonatkozásában.

P2./ A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló becsatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

P3./ A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés c) pontja alapján az utolsó kettő üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti műszaki ellenőri tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságát a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően is igazolhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy éven (12 hónap) belül bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.

P2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját, vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül megelőző utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozóan a mérleg szerinti eredménye negatív volt.

Később létrejött gazdasági szereplő esetében alkalmatlanságot eredményez, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri tevékenység) származó árbevétele nem éri el a nettó 60 000 000 HUF-ot.

P3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha utolsó kettő lezárt üzleti évi, közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el 120 000 000 HUF-ot.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (III.2.2. pont P3./ feltétel) illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (ajánlati felhívás III.2.2. P1–P2. feltétel). [Kbt. 55. (4) bekezdés; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja].

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M1./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának (3) bekezdés a) pontja alapján – az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közbeszerzés tárgya (műszaki ellenőri tevékenység) szerinti szolgáltatásra vonatkozó – referencia igazolások vagy nyilatkozatok benyújtásával, amelyek tartalmazzák a teljesítés idejére („kezdés és befejezés -tól -ig” év, hó, nap), a szerződést kötő másik félre, a szolgáltatás tárgyára (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás összegére, valamint az arra vonatkozó adatokat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése alapján történik, mely igazolásnak vagy nyilatkozatnak egyértelműen magában kell foglalnia az alkalmassági követelménynek való megfelelés alátámasztására szolgáló valamennyi adatot.

M4./ A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának (3) bekezdés g) pontja szerint az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell termelési képességéről, vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolást kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló műszaki ellenőrzési tevékenységi területre vonatkozóan.

A képességvizsgálatot az ajánlatkérőnél kell kezdeményezni írásban (Gémesi Csaba, tel: +36 23445997, fax: +36 23423181), a vizsgálat időtartama: 10 nap. Ajánlattevő képességvizsgálatával kapcsolatosan a beszállítókkal szemben támasztott követelményeket az ajánlatkérő a dokumentációban bocsátja ajánlattevő rendelkezésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó min. egy-egy darab alábbiak szerinti referenciamunkával, összesen legalább nettó 120 000 000 HUF értékben:

— vízzáró vasbeton szerkezet kivitelezésének műszaki ellenőrzése,

— lőttbeton héjszerkezet kivitelezésének műszaki ellenőrzése,

— felszín alatti technológiai rendszerek (villamos és gépész) kivitelezésének műszaki ellenőrzése.

Az előírt referencia érték több szerződés alapján is teljesíthető.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1) bekezdés alapján történik, az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)–(4), valamint (6)–(7) bekezdése is alkalmazandó.

VI.3) További információk:

14. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)–c) pontjai tekintetében.

16. Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítése során az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása érdekében 24.11.2015-én 10:00 órakor helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultáció helyszíne: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. bátaapáti kirendeltségének tárgyalója.

A kérdéseket írásban, a konzultáció időpontját megelőzően min. 2 munkanappal korábban kell megküldeni ifj. Agod Zoltán részére. A helyszínen is lehetőség lesz kérdések feltételére, azonban ezeket a kérdéseket is írásban kell megadni.

A konzultáció részeként az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a helyszíni terület megtekintésére, melyen minden ajánlattevő max. 4 fővel vehet részt.

A konzultációhoz szükséges, a telephely területére szóló belépési engedély kiállítását megkönnyíti és felgyorsítja a személyi adatfelvételi lap előzetes kitöltése.

A belépési engedélykérő adatlap letölthető a http://www.rhk.hu/docs/nrht-belepesi-engedelykero.pdf címről.

A kitöltött adatlapot ifj. Agod Zoltán részére kell elküldeni a 75/519-569-es faxszámra, vagy a titkarsag@rhk.hu e-mail címre legkésőbb a konzultáció időpontja előtt 3 munkanappal.

A konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő a konzultáció napjától számított öt napon belül megküldi, vagy elektronikusan hozzáférhetővé teszi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.

VI.3) További információk:

—.

VI.3) További információk:

20. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakról nyilatkoznia kell ajánlatában.

VI.3) További információk:

26. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés szerinti feladatok elvégzésének időszakában végzett tevékenységekre rendelkeznie kell minimum 40 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/kár összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással. Az ajánlattevőknek az ajánlat részeként nyilatkozatot kell csatolniuk arról, hogy nyertességük esetén a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítást megkötik, illetve meglévő felelősségbiztosításukat kiterjesztik. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

27. Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot határidőben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

1) Az ajánlatkérő módosította a dokumentációt.

A dokumentáció módosított pontjainak felsorolása: Dokumentáció 3.3., 16. pontjai, Nyilatkozatminták; a szerződéstervezet 6.1, 9., 21. pontjai.

A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye:

Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt megküldi valamennyi olyan gazdasági szereplő részére, aki a dokumentációt átvette. Azon gazdasági szereplők vonatkozásában, akik a dokumentációt még nem vették át, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye az Európai Unió Hivatalos Lapjában 30.10.2015-án 2015/S 212-386095 iktatási számon megjelent hirdetmény vonatkozó pontjaiban foglaltakhoz képest nem változott.

2) Az ajánlattételi határidő fele rendelkezésre áll.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.