Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [includes dosimetry, shielding, radiopharmaceutical preparation equipment (?) etc - medical]
Kaunas, Lithuania

Purchaser: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)

18/11/2015 S223 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Kaunas: Medical equipments

2015/S 223-406012

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)
135163499
Eivenių g. 2
For the attention of: Rūta Lisauskienė
LT-50009 Kaunas
LITHUANIA
Telephone: +370 37326297
E-mail: ruta.lisauskiene@kaunoklinikos.lt
Fax: +370 37326427
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.kaunoklinikos.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33100000
Description
Medical equipments.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.12.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.1.2016 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Kaunas: Medicinos įranga

2015/S 223-406012

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)
135163499
Eivenių g. 2
Kam: Rūta Lisauskienė
LT-50009 Kaunas
LIETUVA
Telefonas: +370 37326297
El. paštas: ruta.lisauskiene@kaunoklinikos.lt
Faksas: +370 37326427
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.kaunoklinikos.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)
Pagrindinė veikla
Sveikata
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Mobilios apsauginės sienelės, radiofarmacinių preparatų leidimo staliukai ir dozimetrijos matuokliai.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.
NUTS kodas
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Mobilios apsauginės sienelės, radiofarmacinių preparatų leidimo staliukai ir dozimetrijos matuokliai.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33100000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos pirkimo dalies
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
Nurodytas Informacijoje apie pirkimo dalis. Esant poreikiui kiekis gali būti viršytas iki 30 %.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Dozimetrijos matuoklis
1)
Trumpas aprašymas
Dozimetrijos matuoklis.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33100000
3)
Kiekis arba apimtis
1 vnt.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Mobilios apsauginės sienelės
1)
Trumpas aprašymas
Mobilios apsauginės sienelės.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33100000
3)
Kiekis arba apimtis
2 vnt.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Radiofarmacinių preparatų leidimo staliukai
1)
Trumpas aprašymas
Radiofarmacinių preparatų leidimo staliukai.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
33100000
3)
Kiekis arba apimtis
2 vnt.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Pardavėjas laiku nepateikęs prekių, moka Pirkėjui 0,06 % prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5 % parduodamų prekių vertės.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už pristatytas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui per 30 d. po prekių pristatymo bei viešosios įstaigos Kauno klinikų generaliniam direktoriui patvirtinus „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“ mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1.
a) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
b) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikti dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Pateikti paskutinių finansinių metų balansą arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamą dokumentą; ūkio subjektams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka neprivaloma sudaryti balanso – pažymą apie paskutinių finansinių metų trumpalaikį turtą ir trumpalaikius įsipareigojimus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Tiekėjo paskutinių finansinių metų bendrojo likvidumo koeficientas turi būti daugiau kaip 0,5. Bendrojo likvidumo koeficientas skaičiuojamas trumpalaikį turtą dalijant iš trumpalaikių įsipareigojimų.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Tiekėjas turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 30.12.2015 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
5.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 5.4.2016
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 5.1.2016 - 10:30
Vieta:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, posėdžių salė, Eivenių g. 2, Kaunas.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)
Papildoma informacija
Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) (pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVP IS yra nemokama. Pirkimo sąlygos pateiktos dalyje „Pirkimo informacija“.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
16.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.