Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Clay [clay materials for sealing layer - final completion of reclamation of uranium tailings pond in mydlovary (?)]
Czech Republic

Purchaser: Diamo, státní podnik

19/11/2015 S224 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Stráž pod Ralskem: Clay

2015/S 224-407632

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Diamo, státní podnik
00002739
Máchova 201
Contact point(s): Správa uranových ložisek, o.z., Příbram
For the attention of: Ing. Eva Klierová
471 27 Stráž pod Ralskem
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 318644132
E-mail: klierova@diamo.cz
Fax: +420 318627114
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.diamo.cz
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Electronic access to information: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.diamo.cz
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
14221000
Description
Clay.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.1.2016 - 09:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.1.2016 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Stráž pod Ralskem: Jíly

2015/S 224-407632

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Diamo, státní podnik
00002739
Máchova 201
Kontaktní místo: Správa uranových ložisek, o.z., Příbram
K rukám: Ing. Eva Klierová
471 27 Stráž pod Ralskem
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 318644132
E-mail: klierova@diamo.cz
Fax: +420 318627114
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.diamo.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Elektronický přístup k informacím: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: http://www.diamo.cz
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Rekultivace odkaliště KIV/C2 – definitivní dokončení – jílovité materiály.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Mydlovary, okres České Budějovice, Jihočeský kraj.
Kód NUTS CZ031
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Dodání (prodej) těsnicích minerálních materiálů na bázi jílů pro realizaci těsnicí vrstvy o mocnosti 0,4 m hutněné vrstvy na ploše cca 18 ha odkaliště KIV/C2 v lokalitě Mydlovar v letech 2016–2020 v množství přibližně 136 800 tun včetně naložení na dopravní prostředky kupujícího, nebo jím pověřeného subjektu v lokalitě prodeje.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
14221000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Přibližně 136 800 tun materiálu.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 16 000 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.4.2016. Dokončení 31.12.2020
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Bankovní záruka ve výši 1,6 mil. CZK na smluvní pokutu (dle návrhu kupní smlouvy) předložená při podpisu kupní smlouvy.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Upraveno v návrhu smlouvy o dílo.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ust. § 53 odst.1 způsobem dle ust. § 53 odst. 3 ZVZ, profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54:
— dle písm. a) výpisem z obchodního rejstříku,
— dle písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Podle § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ – laboratorní rozbory vlastností zboží s požadovanými vlastnostmi dle zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Zadavatel požaduje předložení příslušných laboratorních rozborů od oprávněných subjektů deklarujících vlastnosti požadované zadávací dokumentací.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
4520020223
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 169-307764 ze dne 2.9.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 18.1.2016 - 09:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
18.1.2016 - 09:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 60 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Podávání nabídek se připouští pouze elektronicky v elektronickém nástroji ppeSystem. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
13.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.