Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment [respiratory protection equipment, filter cartridges, etc]
Romania

Purchaser: Societatea Nationala Nuclearelectrica SA

24/11/2015 S227 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

2015/S 227-414063

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Contact point(s): Departament Achizitii
For the attention of: Eugen Cretu – ecretu@nuclearelectrica.ro
010494 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 212031302
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031300
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.nuclearelectrica.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
35113200
Description
Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 7.1.2016 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.1.2016 - 13:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici

2015/S 227-414063

Anunț de participare – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1
Punct(e) de contact: Departament Achizitii
În atenția: Eugen Cretu – ecretu@nuclearelectrica.ro
010494 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212031302
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031300
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a entității contractante: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Activitate principală
Electricitate
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Echipamente de protectie respiratorie.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: CNE Cernavoda.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 48
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 4 200 000 EUR
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se estimeaza atribuirea contractelor subsecvente o data la 12 luni. Valori maxime estimate: contract subsecvent nr. 1 – 1 049 943 EUR fara TVA, contract subsecvent nr. 2 – 1 050 019 EUR fara TVA, contract subsecvent nr. 3 – 1 050 019 EUR fara TVA, contract subsecvent nr. 4 – 1 050 019 EUR fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 050 019 EUR fara TVA.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare de: cartuse filtrant pentru tritiu, cartus filtrant pentru iod radioactiv si particule, cartus filtrant pentru particule radioactive.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
35113200
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
— Estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru. sunt precizate in caietul de sarcini, Partea a II-a a Documentatiei de atribuire.
— Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 11.11.2015 – 31.12.2019. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractul subsecvent nr. 1: in perioada 5 – 15.1.2016; contractul subsecvent nr. 2: in perioada 15 – 30.11.2016; contractul subsecvent nr. 3: in perioada 15 – 30.11.2017; contractul subsecvent nr. 4: in perioada 15 – 30.11.2018.
Valoarea estimată fără TVA: 4 200 000 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare este de 60 000 EUR si va avea o valabilitate de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita si in RON/ =alta valuta, la cursul de schimb EUR/RON sau alta valuta comunicat de BNR in data publicarii in SEAP a anuntului de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).
Conform cu art. 86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul autoritatii contractante: pentru LEI – RO94RNCB0072049718520001, pentru EURO – RO45RNCB0072049718520010, BCR Sector 1, Bucuresti, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (in original) care va prevedea daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat. (Pt scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, se va completa Formular III.1.1.a). Ofertantii ce se incadreaza in categ. IMM conf. OUG 27/2006 si Legii 346/2004, au dreptul de a constitui garantia de participare in cuantum redus cu 50 %. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925 / 2006. Autoritatea contractanta va restitui, fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura, in conformitate cu prevederile art. 88 din HG 925 / 2006. Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, garantia de participare va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In situatia in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de reducerea cu 50 %, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conf. Legii nr. 346/2004. Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent (fara TVA), este irevocabila si se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1) si (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care va prevedea daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Pentru scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, se va utiliza Formular III.1.1.b.
Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul de a constitui garantia bancara in cuantum redus cu 50 %. Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii SNN SA
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Daca este aplicabil, se va completa Formularul III.1.3 (Acord de asociere).
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006
Se va completa Formularul III.2.1.a.1
2) Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.
Se va completa Formularul III.2.1.a.2 si se vor anexa:
a) pentru persoane juridice/fizice romane
a1) Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
a2) Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
b) pentru persoane juridice/fizice straine
b1) Documente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii fata de bugetul de stat si cel local din tara sa. Ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora, in limba romana.
Se vor prezenta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
3) Certificat de participare la procedura cu oferta independenta
Se va completa Formularul III.2.1.a.3
4) Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006.
Se va completa Formularul III.2.1.a.4
In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu cu functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt:
Daniela Lulache – director general;
Laura Constantin – inlocuitor de drept director general
Mihai Darie – director financiar;
Mihai-Dan Gheorghievici – inlocuitor de drept director financiar;
Cristina Nazarevscky – sef Departament Achizitii;
Dana Banea – inlocuitor de drept sef Dept. Achizitii
Comisia de evaluare:
Eugen Adrian Cretu (presedinte cu drept de vot), Stefan Rolea, Mihaela Enachescu, Catalina Tania Marunea, Dorin Dumitrescu, Valentin Minca, Marcela Serban – membri si Liliana Luca – Reu, Mihaela Popa – membri de rezerva.
Persoane implicate in avizarea/aprobarea caietului de sarcini
Ionel Bucur – director CNE Cernavoda, Vasile Simionov, Valentin Minca, Dorin Dumitrescu. 1a. – Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – pentru persoane juridice / fizice romane. Este necesar ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de care ONRC.
sau
1b. – Document care dovedeste o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional – pentru persoane juridice / fizice straine
Pentru a fi luat in considerare, documentul/certificatul:
— se va prezenta in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau in forma electronica avand incorporata, atasata sau logic asociata, semnatura electronica extinsa.
— va contine informatii reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor
— va fi insotit de traducere autorizata si legalizata, in limba romana, daca este emis intr-o limba straina.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Bilantul contabil la data de 31.12.2014, vizat si inregistrat de organele competente.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentul solicitat, autoritatea contractanta va permite si prezentarea altor documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei financiare a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta documentul in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de catre ofertant.
2) Declaratie pe propria raspundere privind cifra globala de afaceri din ultimii trei ani.
Cerinta minima: se accepta ofertantii care prezinta media cifrelor globale de afaceri din ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014),de minim 2 100 000 EUR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul III.2.2.1
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual EUR/RON sau alta valuta comunicat de BNR, conform site-ului curs-valutar-bnr.ro
Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OG 27/2006 si Legii 346/2004 vor beneficia de o reducere cu 50 % a cifrei medii globale anuale de afaceri.
Pentru a beneficia de acest drept ofertantul trebuie sa includa in oferta Formularul III.1.1.1
3) Angajamentul privind sustinerea financiara (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei invocate, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art.111 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul III.2.2.2.
Sustinatorul financiar va completa Formularele III.2.1.a.1, III.2.1.a.2 si III.2.1.a.4 privind neincadrarea sa in prevederile art. 180, 181 (lit. a, c1 si d) si 69^1 din OUG 34/2006.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Declaratie pe propria raspundere privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, calculati/stabiliti prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, insotita de certificate/documente/contracte/procese-verbale de receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care sa confirme livrarile cuprinse in lista, astfel incat sa se faca dovada ca ofertantul a furnizat produse similare in valoare cumulata de min. 1 050 000 EUR. Precizam ca modul de calcul al perioadei ultimilor 3 ani nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se va completa Formularul III.2.3.1.P.
Documentele de confirmare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual EUR/RONsau alta valuta comunicat de BNR, conform site: curs-valutar-bnr.ro
2) Rapoarte de testare/incercari/conformitate/evaluare, emise de catre o institutie/laborator independent abilitat(a) în acest sens, prin care sa se demonstreze incadrarea in limitele specificatiilor tehnice precizate la cap. 4 din caietul de sarcini, pentru fiecare dintre produsele ofertate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta rapoarte de testare/incercari/conformitate/evaluare, emise de catre o institutie/laborator independent abilitat(a) în acest sens, prin care sa se faca dovada incadrarii in limitele specificatiilor tehnice precizate la cap. 4 din caietul de sarcini – in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de catre ofertant.
3) Autorizatie de Securitate Radiologica emisa de CNCAN, sau echivalent, pentru fiecare produs ofertat sau o declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca va obtine aceasta Autorizatie in termen de 45 de zile de la data primirii rezultatului aplicarii procedurii, in cazul in care este desemnat castigator.
Informatii despre eliberarea Autorizatiei de Securitate Radiologica pot fi obtinute de pe pagina de web a CNCAN: http://www.cncan.ro/surse-de-radiatii-ionizante/sistem-autorizare/autorizatia-de-securitate-radiologica-pentru-produs/ sau http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr03.pdf
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Autorizatia de Securitate Radiologica emisa de CNCAN, sau echivalent, pentru fiecare produs ofertat, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnata si stampilata de catre ofertant, sau o declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca va obtine aceasta Autorizatie in termen de 45 de zile de la data primirii rezultatului aplicarii procedurii, in cazul in care este desemnat castigator.
4) Mostre ale produselor ofertate in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor. Se solicita prezentarea mostrelor pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, urmand ca mostrele prezentate de catre ofertantul castigator sa se pastreze ca etalon pe toata durata acordului-cadru, iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea acordului cadru.
Modalitatea de indeplinire
Mostrele se vor depune, pâna la termenul limita de depunere a ofertelor, precizat in anuntul de participare si vor fi prezentate astfel incat sa poata fi identificat ofertantul care le-a depus.
5) Angajament privind sustinerea tehnica (daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Acest angajament trebuie sa fie in concordanta cu art. 111 din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se completeaza Formularul III.2.3.6 impreuna cu anexele (Formularul III.2.3.6.a si Formularul III.2.3.6.b), dupa cum este aplicabil.
Sustinatorul tehnic va completa Formularele III.2.1.a.1, III.2.1.a.2 si III.2.1.a.4 privind neincadrarea sa in prevederile art. 180, 181 (lit. a, c1 si d) si 69^1 din OUG 34/2006.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Pentru licitatia electronica, operatorii ec. trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Licitatia electronica se va desfasura intr-o runda de 24 ore. Dupa evaluarea ofertelor, prin intermediul SEAP, se vor transmite simultan, pe cale electronica, invitatii de participare tuturor ofertantilor cu oferte admisibile, in care se vor preciza datele si orele de inceput si de sfarsit ale licitatiei electronice. Participantii vor licita electronic „pretul total”, (calculat conf. cap. IV.4.2) si pot doar sa imbunatateasca ultimul pret ofertat. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a dezvalui identitatea participantilor, iar acestia pot vedea doar pozitia pe care o ocupa in clasament. Acordul cadru se va atribui pe baza clasamentului furnizat de catre SEAP in urma finalizarii licitatiei electronice.
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
PA # 28218-01
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 7.1.2016 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.1.2016 - 13:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13.1.2016 - 11:00
Locul
SN Nuclearelectrica SA – Str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere daca prezinta o imputernicire in acest sens, semnata de aceeasi persoana care a semnat oferta. Se va completa Formularul IV.4.3.2.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925 /2006. Se vor completa Formularul VI.3.1 si Anexa sa (in care se va mentiona, succint dar precis, modul concret de indeplinire al respectivelor cerinte). Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.
2) In plicul care contine documentele de calificare se vor include
— Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea/neincadrarea in prevederile art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin completarea Formularului VI.3.2
— Declaratia privind calitatea de participant la procedura, prin completarea Formularului III.2.1.a.5
3) Daca in urma finalizarii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc (cu preturi egale), autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi prezentarea de noi oferte financiare in plic inchis. Acordul cadru va fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
4) Pentru situatiile in care: ofertantul depune oferta individuala si sustinere; atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna; in situatia in care exista subcontractanti, pentru demonstrarea criteriilor de calificare solicitate in prezenta fisa de date, se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 a Ordinului 509/28.09.2011 – publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 687/28.11.2011.
5) Daca exista obiectiuni aferente clauzelor contractuale specifice, acesta vor fi prezentate intr-o anexa la propunerea financiara, urmand a fi analizate de autoritatea contractanta pentru a nu intra sub incidenta art. 36 alin. (2) litera b) din HG 925/2006. Nu se admit amendari/modificari de clauze contractuale care nu au fost obiectate in anexa la propunerea financiara. Sub rezerva respingerii ofertei, operatorul economic nu poate prezenta in oferta depusa, obiectiuni asupra clauzelor contractuale obligatorii. Prin urmare, daca un operator economic considera ca anumite clauze obligatorii ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat, daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.
6) In cazul in care un ofertant depune contestatie, acesta va constitui o garantie de buna conduita in conformitate cu prevederile art. 271<1> al. 1, 3 si 5 din OUG 34/2006. Aceasta va fi in cuantumul prevazut la art. 271<1> al. 4 din OUG 34/2006 si va fi retinuta/restituita de autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 271<1> si 271<2> din OUG 34/2006.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform prevederilor art. 256^2 din OUG 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
SN Nuclearelectrica SA – Departament Achizitii
Str. Polona nr. 65, sector 1
010494 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212031304
Fax: +40 212031315
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
19.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.