Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Cleaning services [cleaning services, laundry, etc - radioactive waste treatment and disposal facility][amendment]
Hungary

Purchaser: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=62200

28/11/2015 S231 - - Services - Additional information - Open procedure
Hungary-Budaörs: Cleaning services

2015/S 231-419936

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, AK06523, Puskás Tivadar utca 11., For the attention of: Némethné Szeghő Judit – mb. koordinációs és gazdasági igazgató, Budaörs 2040, HUNGARY. Telephone: +36 75519542. Fax: +36 75519569. E-mail: szegho.judit@rhk.hu

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 17.10.2015, 2015/S 202-367030)

RE:
CPV:90910000, 90911200, 90911300, 90919100, 90919200, 90620000, 90630000, 98312000
Cleaning services

Building-cleaning services

Window-cleaning services

Cleaning services of office equipment

Office cleaning services

Snow-clearing services

Ice-clearing services

Textile-cleaning services

Instead of:

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (továbbiakban: RHFT) takarítása, hó- és síkosságmentesítése, valamint munka- és védőruhák tisztítása.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér. A kötbér alapja az el nem végzett szolgáltatás egységára / havi díja, mértéke a késedelem minden naptári napja után az egységár / havi díj 2 %-a, de legfeljebb az esedékes havi nettó vállalkozási díj 20 %-a.

Minőségileg kifogásolható szolgáltatás esetén hibás teljesítési kötbér. A kötbér alapja a hibásan teljesített szolgáltatás egységára / havi díja, mértéke a késedelem minden naptári napja után az egységár / havi díj 2 %-a, de legfeljebb az esedékes havi nettó vállalkozási díj 20 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről – havonta – kiállított számlát a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembe vétele mellett.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi fennálló (cégkivonatban szereplő) számlája tekintetében a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:

— a számlavezetés kezdő időpontja;

— a pénzügyi intézmény által vezetett számla száma;

— tájékoztatás arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy évben számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy éven belül bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.

P2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozóan a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt;

Később létrejött ajánlattevő esetében alkalmatlanságot eredményez, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatás) származó árbevétele nem éri el a nettó 10 (Tíz) 000 000 HUF.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített 1 db olyan iroda- vagy középület takarítási szolgáltatási referenciával, ahol a takarított alapterület nagysága meghaladta az 500 m2-t, és amelynek értéke eléri a nettó 30 millió forintot.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

7.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

7.12.2015 (10:00)

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 7.12.2015 - 10:00

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI.3) További információk:

(…)

4. Ajánlatkérő – az ellenőrzésre jogosult szervezet kérésére – előírja, hogy a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés megkönnyítése érdekében az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, melyet az ajánlat írásbeli példányát tartalmazó zárt csomagolásban kell elhelyezni. Ezzel kapcsolatban az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni ajánlatához a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

8. Az ajánlatot – ideértve a kért nyilatkozatokat is – cégszerűen kell aláírni.

VI.3) További információk:

—.

—.

—.

Read:
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló (továbbiakban: RHFT) takarítására, hó- és síkosságmentesítésére, valamint munka- és védőruhák tisztítására.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér. A kötbér alapja az el nem végzett szolgáltatás egységára/havi díja, mértéke a késedelem minden naptári napja után az egységár/havi díj 2 %-a, de legfeljebb az esedékes havi nettó vállalkozási díj 20 %-a (kötbérmaximum). Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérése esetén azonnali hatályú felmondásra jogosult, valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

Minőségileg kifogásolható szolgáltatás esetén hibás teljesítési kötbér

A kötbér alapja a hibásan teljesített szolgáltatás egységára/havi díja, mértéke a hiba kijavításáig terjedő hibás teljesítéssel érintett naptári napokra az egységár/havi díj 2 %-a, de legfeljebb az esedékes havi nettó vállalkozási díj 20 %-a (kötbérmaximum). A kötbér hibás teljesítésenként egyszer, azaz alkalmanként kerül felszámításra. Ajánlatkérő a kötbérmaximum elérése esetén azonnali hatályú felmondásra jogosult, valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, amely szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra.

A kifizetés és az elszámolás pénzneme a HUF.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről – havonta – kiállított számlát a Kbt. 130. § (1), (5)–(6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembevétele mellett.

Ajánlatkérő nem biztosít előleget.

A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi fennálló (cégkivonatban szereplő) pénzforgalmi számlája tekintetében a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja,

— a pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számla száma,

— tájékoztatás arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 évben pénzforgalmi számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 éven belül bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.

Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti;

P2. alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozóan a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt.

Később létrejött ajánlattevő esetében alkalmatlanságot eredményez, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatás) származó árbevétele nem éri el a nettó 10 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra is.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (felhívás III.2.2., P1., P2. feltétel).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített 1 db olyan iroda- vagy középület-takarítási szolgáltatási referenciával, ahol a takarított alapterület nagysága meghaladta az 500 m²-t, és amelynek értéke eléri a nettó 30 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében és a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra is.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

17.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

17.12.2015 (10:00)

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 17.12.2015 - 10:00

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1) bekezdés alapján történik, az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)–(4), valamint (6)–(7) bekezdése is alkalmazandó.

VI.3) További információk:

(…)

4. Ajánlatkérő – az ellenőrzésre jogosult szervezet kérésére – előírja, hogy a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés megkönnyítése érdekében az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, amelyet az ajánlat írásbeli példányát tartalmazó zárt csomagolásban kell elhelyezni. Ezzel kapcsolatban az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. A papír alapú és az elektronikus ajánlat eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.

8. Az ajánlatot – ideértve a kért nyilatkozatokat is – cégszerűen kell aláírni (Ctv. 9. § (1) bekezdés).

VI.3) További információk:

(…)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

24. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés szerinti munkálatok elvégzésének időszakában végzett tevékenységekre rendelkeznie kell minimum 10 000 000 HUF/év és 2 000 000 HUF/kár összegű érvényes felelősségbiztosítással.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

1) Az ajánlatkérő módosította a dokumentációt.

A dokumentáció módosított pontjainak felsorolása:

— Dokumentáció 1., 2., 8., 12.5., 16. pontja,

— Nyilatkozatminták,

— a szerződéstervezet 5., 16., 22.3., 22.4. pontja.

A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye:

— ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt megküldi valamennyi olyan gazdasági szereplő részére, aki a dokumentációt átvette. Azon gazdasági szereplők vonatkozásában, akik a dokumentációt még nem vették át, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye az Európai Unió Hivatalos Lapjában 17.10.2015. napján 2015/S 202-367030 iktatási számon megjelent hirdetmény vonatkozó pontjaiban foglaltakhoz képest nem változott, határideje: 15.12.2015., 10:00 óra.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.