Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [hotcells for the production of radiopharmaceuticals - medical]
Denmark

Purchaser: Region Hovedstaden

03/12/2015 S234 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Denmark-Hillerød: Radio-isotopes

2015/S 234-424783

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Region Hovedstaden
Koncernøkonomi, Indkøb, Kongens Vænge 2, Blok C, 1. sal
For the attention of: Strategisk Indkøber Lasse Hein-Magnussen
3400 Hillerød
DENMARK
Telephone: +45 38665820
E-mail: lasse.hein-magnussen@regionh.dk
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.regionh.dk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
09344000, 33100000
Description
Radio-isotopes.
Medical equipments.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.1.2016 - 14:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Danish.
Other: Dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer accepteres på engelsk.


----------------------------------------------------
Original Text (in Danish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Danmark-Hillerød: Radioisotoper

2015/S 234-424783

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Region Hovedstaden
Koncernøkonomi, Indkøb, Kongens Vænge 2, Blok C, 1. sal
Att: Strategisk Indkøber Lasse Hein-Magnussen
3400 Hillerød
DANMARK
Telefon: +45 38665820
Mailadresse: lasse.hein-magnussen@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.regionh.dk
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
I.2)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)
Hovedaktivitet
Sundhed
I.4)
Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej
Del II: Kontraktens genstand

II.1)
Beskrivelse
II.1.1)
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering, opstilling, installation, idriftsættelse og validering af 5 stk. Hotcells til produktion af radioaktive lægemidler på Rigshospitalet.
II.1.2)
Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
NUTS-kode DK01
II.1.3)
Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)
Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)
Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet vedrører levering, opstilling, installation, idriftsættelse og validering af 5 Hotcells til Rigshospitalet.
De tilbudte Hotcells skal kunne placeres ved siden af hinanden i det eksisterende lokale (længde x bredde x højde: 6 007 mm x 4 174 mm x 2 862 mm)
Der skal anskaffes:
* 2 styk Hotcells (side om side), hvoraf den ene skal kunne håndtere faststof target, til Rigshospitalet samt optioner på 2 styk af tilsvarende udstyr.
* 2 styk vertikale Hotcells til Rigshospitalet samt optioner på 2 styk af tilsvarende udstyr.
* 1 styk dispenseringshotcell (klasse A) med laminar flow (LAF) til Rigshospitalet samt optioner på 1 styk tilsvarende udstyr.
Udbuddet omfatter også option på tilsvarende 5 styk udstyr, som indgår i evalueringen med 100 % vægt.
Optioner kan udnyttes i 2 år fra kontraktindgåelse af alle Ordregivers Hospitaler
Detaljer fremgår af udbudsmaterialet.
II.1.6)
CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
09344000, 33100000
II.1.7)
Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)
Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)
Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)
Samlet mængde eller omfang:
1. Udbuddet vedrører levering, opstilling, installation, idriftsættelse og validering af 5 Hotcells til Rigshospitalet.
De tilbudte Hotcells skal kunne placeres ved siden af hinanden i det eksisterende lokale (længde x bredde x højde: 6 007 mm x 4 174 mm x 2 862 mm)
Der skal anskaffes:
* 2 styk Hotcells (side om side), hvoraf den ene skal kunne håndtere faststof target, til Rigshospitalet samt optioner på 2 styk af tilsvarende udstyr.
* 2 styk vertikale Hotcells til Rigshospitalet samt optioner på 2 styk af tilsvarende udstyr.
* 1 styk dispenseringshotcell (klasse A) med laminar flow (LAF) til Rigshospitalet samt optioner på 1 styk tilsvarende udstyr.
Udbuddet omfatter også option på tilsvarende 5 styk udstyr, som indgår i evalueringen med 100 % vægt.
Optioner kan udnyttes i 2 år fra kontraktindgåelse af alle Ordregivers Hospitaler
Detaljer fremgår af udbudsmaterialet
2. Træning af Ordregivers brugere og teknikere.
3. Optioner som beskrevet.
II.2.2)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Udbuddet omfatter udstyrsoptioner, yderligere udstyr, uddannelse og service.
Detaljer fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.3)
Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)
Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Kontraktbetingelser
III.1.1)
Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ordregiver stiller krav om sikkerhedsstillelse ved forudbetaling samt garantistillelse på 10 % af aftalesummen i afhjælpningsperioden. Detaljer fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.2)
De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsplanen er rateopdelt. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto. Detaljer fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.3)
Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
For at komme i betragtning skal Tilbudsgiver afgive de krævede minimumsoplysninger vedrørende sin retlige situation, sin økonomiske og finansielle situation samt tekniske kapacitet, jf. dog Implementeringsbekendtgørelsens § 12. Ved tilbudsgivning fra en sammenslutning af økonomiske aktører stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retslige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig tilbudsgiver, der tegner alle de bydende ved tilbuddet og efterfølgende. Endvidere skal de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af aftalen. Ved sammenslutninger af virksomheder skal den krævede dokumentation gives i sin helhed for hver enkelt virksomhed. Virksomheder, der ikke afgiver den krævede dokumentation, vil ikke komme i betragtning. Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger viser, at Tilbudsgiver ikke er egnet til at løse opgaven.
III.1.4)
Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)
Betingelser for deltagelse
III.2.1)
De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1: Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse).
2: Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c.
Skabelon til brug for afgivelse af tro og love-erklæring vedr. Art. 45 i Udbudsdirektivet forefindes som bilag til udbudsmaterialet.
Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildelingen, men før aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen, højest 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for at den Tilbudsgiver, der får tildelt en kontrakt ikke befinder sig i en situation som beskrevet i Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a,b, c, e og f.
III.2.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1: Seneste 2 års reviderede og godkendte regnskaber fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud. Det er tilstrækkeligt, at regnskaberne indeholder beretning med ledelsens regnskabspåtegning og revisionspåtegning samt resultatopgørelse og balance med noter.
III.2.3)
Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1: Referencelister, jf. udbudsmaterialet, for tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 år med angivelse af størrelsesorden.
2: Oplysning om evt. brug af underleverandører.
3: Tilbudsgiver skal beskrive og redegøre for virksomhedens kvalitetssikringssystem. Såfremt Tilbudsgiver er certificeret kan Tilbudsgiver nøjes med at medsende dokumentation herfor.
III.2.4)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)
Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)
Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Offentlig
IV.1.2)
Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)
Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)
Tildelingskriterier
IV.2.1)
Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)
Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)
Administrative oplysninger
IV.3.1)
Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
15017347
IV.3.2)
Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)
Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
19.1.2016 - 14:00
IV.3.5)
Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer accepteres på engelsk.
IV.3.7)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)
Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om EU-midler
VI.3)
Yderligere oplysninger
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799
VI.4.2)
Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.
VI.4.3)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100
VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.