Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of machinery [maintenance of various systems and equipment - unit 5 and 6]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

05/12/2015 S236 - - Services - Prior Information Notice without call for competition - Not specified
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Repair and maintenance services of machinery

2015/S 236-429436

Periodic indicative notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
Contact point(s): Otdel Obshtestveni porachki, U-nie Targovsko
For the attention of: Nadya Todorova
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97372873
Fax: +359 97372441
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2628
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.4)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
Description
Repair and maintenance services of machinery.
Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery.
Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers.
Repair and maintenance services of electrical distribution equipment.
Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment.
Repair and maintenance services.
Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment.
Repair and maintenance services of building installations.
Building installation work.
Electrical installation work.
II.5)
Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract
Lot No: 1 Lot title: Ремонтни и спомагателни дейности, включително работи, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системите за безопасност и други, включени в обособената позиция идентифицирани в Приложение 1 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
Lot No: 2 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение 2 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
Lot No: 3 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложениe 3 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
Lot No: 4 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Електро оборудване“ (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение № I към ТЗ
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
Lot No: 5 Lot title: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложениe № II към ТЗ
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
Section IV: Procedure


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgaria)
----------------------------------------------------

I.II.VI.II.III.IV.VI.
България-Козлодуй: Услуги по ремонт и поддържане на машини

2015/S 236-429436

Периодично индикативно обявление – специални сектори

Услуги

Директива 2004/17/ЕО
Настоящото обявление представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка: не
Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти: да
Раздел І: Възложител

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки, У-ние Търговско
На вниманието на: Надя Тодорова
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 97372873
Адрес за електронна поща: ntcenova@npp.bg
Факс: +359 97372441
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2628
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)
Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 година.
II.2)
Вид на поръчката
Услуги
II.3)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 година.
II.4)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
II.5)
Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката
II.6)
Прогнозна стойност и основни условия на финансиране
II.6.1)
Първоначална прогнозна стойност
II.6.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
II.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)
Допълнителна информация:
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Ремонтни и спомагателни дейности, включително работи, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системите за безопасност и други, включени в обособената позиция идентифицирани в Приложение 1 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348
1)
Кратко описание:
Ремонтни и спомагателни дейности, включително работи, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5-ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системите за безопасност и други, включени в обособената позиция идентифицирани в Приложение 1 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Количество или обем:
Съгласно ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348.
4)
Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции:
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение 2 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348
1)
Кратко описание:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложение 2 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Количество или обем:
Съгласно ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348.
4)
Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции:
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложениe 3 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348
1)
Кратко описание:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в Приложениe 3 към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Количество или обем:
Съгласно ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1348.
4)
Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции:
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Електро оборудване“ (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение № I към ТЗ
1)
Кратко описание:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Електро оборудване“ (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение № I към ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1349.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Количество или обем:
Съгласно ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1349.
4)
Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции:
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложениe № II към ТЗ
1)
Кратко описание:
Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех „Системи за контрол и управление“ (СКУ) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложениe № II към ТЗ № 2015.30.ОБ.ОО.ТЗ.1349.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50530000, 50500000, 50510000, 50532400, 50532000, 50000000, 50200000, 50700000, 45300000, 45310000
3)
Количество или обем:
Съгласно ТЗ № 2015.30.ОБ.00.ТЗ.1349.
4)
Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
5)
Допълнителна информация относно обособените позиции:
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)
Допълнителна информация:
VI.3)
Обща прогнозна стойност на поръчката/ите за доставки или услуги
VI.4)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
2.12.2015
Допълнение

Периодично индикативно обявление, което представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка или цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 година.
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основно място на изпълнение: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй.
код NUTS BG313
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за : една или повече обособени позиции
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
Съгласно Техническите задания.
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.3)
Други особени условия:
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.2.2)
Икономически и финансови възможности
III.2.3)
Технически възможности
III.2.4)
Информация относно запазени поръчки
III.3)
Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)
Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не
Раздел ІV: Процедура

IV.1)
Вид процедура
IV.1.1)
Вид процедура
IV.2)
Критерии за възлагане
IV.2.1)
Критерии за възлагане
IV.2.2)
Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)
Административна информация
IV.3.1)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
IV.3.2)
Срок за получаване на заявления за интерес:
IV.3.3)
Срок за получаване на искания за получаване на покана за представяне на оферта или за договаряне:
IV.3.4)
Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
VI.2)
Допълнителна информация:
VI.3)
Процедури по обжалване
VI.3.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315
VI.3.2)
Подаване на жалби
VI.3.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление Търговско, Отдел Обществени поръчки
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: sbreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Интернет адрес: www.kznpp.org
Факс: +359 97376007


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.