Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Seismic data acquisition services [seismic monitoring around nuclear power plants]
Czech Republic

Purchaser: ČEZ, a.s.

05/12/2015 S236 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Seismic data acquisition services

2015/S 236-429477

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Contact point(s): Jaderná elektrárna Dukovany
For the attention of: Mgr. Martina Fialová
140 53 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 561104756
Internet address(es):
Address of the buyer profile: https://www.softender.cz/detail/cez
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71352120, 71352130, 71352140
Description
Seismic data acquisition services.
Seismic data collection services.
Seismic processing services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Získávání seizmografických dat

2015/S 236-429477

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Služby

Směrnice 2004/17/ES
Oddíl I: Zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Kontaktní místo: Jaderná elektrárna Dukovany
K rukám: Mgr. Martina Fialová
140 53 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 561104756
Internetové adresy:
Adresa profilu kupujícího: https://www.softender.cz/detail/cez
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Hlavní předmět činnosti
Elektřina
I.3)
Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce zadavatelem:
Seizmologické monitorování regionu EDU – provoz vnější sítě.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kód NUTS CZ063
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Seismologické monitorování spočívá zejména v následujících činnostech:
(a) monitorování oblasti 15 km okolo EDU sítí nejméně 5 stanic s parametry specifikovanými v kvalifikační dokumentaci, v předmětu zakázky;
(b) detailní manuální zpracování seismogramů;
(c) zpracování skupin seismologických jevů do 2 prac. dnů, jejichž bližší specifikace je uvedena v kvalifikační dokumentaci, v předmětu zakázky;
(d) včasné informování o významných seizmických událostech do 2 prac. dnů.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
71352120, 71352130, 71352140
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Seismologické monitorování spočívá zejména v následujících činnostech:
(a) monitorování oblasti 15 km okolo EDU sítí nejméně 5 stanic;
(b) detailní manuální zpracování seismogramů;
(c) zpracování skupin seismologických jevů do 2 prac. dnů;
(d) včasné informování o významných seizmických událostech do 2 prac. dnů.
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.5.2017
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zákl. kval. pož.:
— vůči majetku zájemce neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nestačí k úhradě nákl. insolvent. řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvl. pr. předpisů,
— kt. není v likvidaci,
— kt. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veř. zak.
Prof. kval. pož.:
— výpis z obch rejstříku ne starší 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
— doklad o opr. k podnikání podle zvl. pr. předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veř. zakázky, zejm. doklad prokazující přísl. živ. oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Za technicky způsobilého bude Zadavatel považovat takového Zájemce:
— který prokáže, že realizoval obdobnou zakázku,
— který popíše technické zařízení, které použil při plnění obdobné zakázky,
— který popíše technického zařízení, které plánuje použít pro realizaci této zakázky,
— který prokáže, že disponuje odborným personálem, který se bude podílet na plnění této zakázky,
— který prokáže, že je způsobilý z hlediska systému řízení jakosti,
— který prokáže, že je způsobilý z hlediska z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Podrobnosti viz kvalifikační dokumentace.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Vyjednávací
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení): ne
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů
(s výjimkou DNS)
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
11.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
IV.3.6)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.7)
Podmínky pro otevírání nabídek
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace:
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit (§ 84, odst. 5 zákona 137/2006 Sb. v pl. znění).
Kvalifikační dokumentace je uveřejněna na Profilu zadavatele https://www.softender.cz/detail/cez
Textová část zadávací dokumentace bude vyvěšena na profilu zadavatele po posouzení žádostí o účast.
Jednání o Nabídkách bude probíhat odděleně s každým Uchazečem zvlášť. Jednání bude probíhat v jedné fázi, přičemž v rámci této jedné fáze může proběhnout několik jednání.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
27.11.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.