Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [includes sources, generators, kits for the preparation of radiopharmaceuticals, etc - medical]
Chorzów, Poland

Purchaser: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego

08/12/2015 S237 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Chorzów: Radio-isotopes

2015/S 237-430014

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
ul. Władysława Truchana 7
Contact point(s): Sekretariat, Dział Zamówień Publicznych
For the attention of: Karina Madej
41-500 Chorzów
POLAND
Telephone: +48 323490141 / 323490145
E-mail: karina.m@chcpio.pl
Fax: +48 323490145
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.przetargi.chcpio.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
09344000
Description
Radio-isotopes.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.1.2016 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Chorzów: Izotopy promieniotwórcze

2015/S 237-430014

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
ul. Władysława Truchana 7
Punkt kontaktowy: Sekretariat, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Karina Madej
41-500 Chorzów
POLSKA
Tel.: +48 323490141 / 323490145
E-mail: karina.m@chcpio.pl
Faks: +48 323490145
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.przetargi.chcpio.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn PET Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. Edwarda Hankego, ul. Władysława Truchana 7, 41-100 Chorzów.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyku. 2 pakiety.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Pakiet 1 – Źródła promieniotwórcze: generatory radionuklidowe Mo99/Tc99m
Pakiet 2 – Zestawy do sporządzania radiofarmaceutyku.
Szacunkowa wartość bez VAT: 93 831,30 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: 1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje asortymentowe wskazane w specyfikacji – po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu z zastrzeżeniem § 2 ust 4, 5 i 6 umowy.
2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.
4. Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Źródła promieniotwórcze: generatory radionuklidowe Mo99/Tc99m
1)
Krótki opis
Źródła promieniotwórcze: generatory radionuklidowe Mo99/Tc99m.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 73 896,30 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zestawy do sporządzania radiofarmaceutyku
1)
Krótki opis
Zestawy do sporządzania radiofarmaceutyku.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
7 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 935 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
940,00 PLN na wszystkie pakiety w tym:
— pakiet 1 – 740 PLN;
— pakiet 2 – 200 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności – 60 dni licząc od dnia dostarczenia towaru oraz prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki podmiotowe określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z 29.1.2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej w treści: UPZP) dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn. warunek rozumiany jako:
— posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) – dotyczy pakietu 1 i 2,
— posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z obrotem materiałami promieniotwórczymi zgodnie z ustawą z 29.11.2000 Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1512 z późn. zm) – dotyczy pakietu 1,
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1 UPZP.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
a) Ocena warunku określonego w pkt. 1. a) nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie art. 22 ust. 1 UPZP) oraz dokumentów, wymienionych poniżej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:
— zezwolenie na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) – dotyczy pakietu 1 i 2,
— zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z obrotem materiałami promieniotwórczymi zgodnie z ustawą z 29.11.2000 Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1512 z późn. zm.) – dotyczy pakietu 1,
Spełnienie wymogów zostanie przez Zamawiającego zweryfikowane na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń na zasadzie – spełnia/nie spełnia.
4. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie art. 22 ust. 1 UPZP).
b) W celu potwierdzenia warunku zawartego w pkt 1.a) należy dostarczyć:
— zezwolenie lub koncesję uprawniającą do obrotu lekami wydaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 prawo farmaceutyczne t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) a w przypadku Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą dokument lub dokumenty uprawniające do obrotu lekami wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę – dotyczy pakietu 1 i 2,
— zezwolenie na obrót źródłami promieniotwórczymi zgodnie z ustawą z 29.11.2000 Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1512 z późn. zm.) a w przypadku Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą dokument lub dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności związanej z obrotem materiałami promieniotwórczymi wystawione w kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę – dotyczy pakietu 1
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 UPZP Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 UPZP,
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 UPZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 UPZP, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 UPZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 UPZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) b)-d), f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt e) i g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 UPZP- dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Zapisy dotyczące terminów wystawiania dokumentów, określone w pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 UPZP należy złożyć dla każdego z wykonawców.
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP Zamawiający wymaga dostarczenia Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 184 ) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg zał. nr 7 (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, informację składa każdy z Wykonawców osobno).
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki podmiotowe określone w art. 22 ust.1 Ustawy z 29.1.2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej w treści: UPZP) dotyczące:
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – w zakresie tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
Ocena warunku określonego w pkt. powyżej nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie art. 22 ust. 1 UPZP)
Spełnienie wymogów zostanie przez Zamawiającego zweryfikowane na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń na zasadzie – spełnia/nie spełnia.
3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie art. 22 ust. 1 UPZP).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Nie dotyczy.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki podmiotowe określone w art. 22 ust.1 Ustawy z 29.1.2004 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej w treści: UPZP) dotyczące:
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – w zakresie tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w zakresie tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów,
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
Ocena warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie art. 22 ust. 1 UPZP)
Spełnienie wymogów zostanie przez Zamawiającego zweryfikowane na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń na zasadzie – spełnia/nie spełnia.
3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie art. 22 ust. 1 UPZP).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 99
2. Termin ważności. Waga 1
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN/8/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 13.1.2016 - 10:30
Miejscowość:
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego, ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów – Dział Zamówień Publicznych.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie UPZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Termin wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
b) wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
6. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.12.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.