Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of cooler groups [maintenance of ventilation and air conditioning systems etc]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=62989

08/12/2015 S237 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of cooler groups

2015/S 237-430574

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Mgr. Andrea Kabátová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335314671
E-mail: kabatova.andrea@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Tenders or requests to participate must be sent to: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50730000
Description
Repair and maintenance services of cooler groups.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.1.2016 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.1.2016 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Ponuka musí byť predložená v slovenskom, alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovensko-Bratislava: Opravy a údržba chladiacich zostáv

2015/S 237-430574

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kabátová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335314671
E-mail: kabatova.andrea@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Ďalšie informácie možno získať na adrese: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Opis
II.1.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 1: Údržbárske a opravárske služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.:
— pracovisko Jaslovské Bohunice (NUTS kód SKO21),
— pracovisko Výrobňa VBK Trnava (NUTS kód SKO21),
— pracovisko RÚ RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SKO23),
— pracovisko Bratislava (NUTS kód SKO1).
Kód NUTS SK0
II.1.3)
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií: plánovaná údržba a neplánované korektívne opravy na zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení. Opravy budú zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby zadávateľa.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
50730000
II.1.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)
Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:
V rozsahu podľa bodu II.1.5) tohto oznámenia. Podrobne je uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 662 000 EUR
II.2.2)
Informácie o opciách
II.2.3)
Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3)
Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Začatie 1.5.2016. Dokončenie 31.12.2019
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 19 000 EUR. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude z časti financovaný z prostriedkov národného jadrového fondu (ďalej len NJF) a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ponuky môžu predložiť aj skupiny dodávateľov (ďalej len skupina) aj bez nadobudnutia určitej právnej formy pred pridelením zákazky. V takom prípade sa musí udeliť plnomocenstvo členovi skupiny ako strane zodpovednej za obstarávanie (vedúci člen skupiny), oprávnenej prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie v procese plnenia zmluvy, ak bude zákazka pridelená skupine. Skupina preto musí predložiť vyhlásenie s uvedením identifikácie vedúceho a všetkých ostatných členov skupiny a splnomocňujúce vedúceho člena skupiny. Všetci členovia skupiny ručia nerozdielne spoločne a jednotlivo. Minimálne požiadavky týkajúce sa podmienok účasti Osobného postavenia musia byť splnené každým členom skupiny a podmienok účasti Finančného a ekonomického postavenia a Technickej alebo odbornej spôsobilosti musia byť splnené ako celok za skupinu. Podmienka certifikácie ISO musí byť splnená aspoň jedným členom skupiny, za predpokladu, že tento člen predloží výslovné písomné záväzné vyhlásenie o tom, že zabezpečí, aby jeho normy kvality certifikované normou ISO sa taktiež vzťahovali aj na ostatných členov skupiny. Tento člen skupiny musí uviesť, ako zabezpečí, aby skupina ako celok spĺňala tieto normy kvality.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: 1. Časť prác bude vykonávaná v kontrolovanom pásme objednávateľa v priestoroch so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a v priestoroch so zvýšeným stupňom fyzickej ochrany, v ktorých sa vyžadujú osobitné ochranné opatrenia.
Pre povolenie vstupu do kontrolovaného pásma bude pre každého pracovníka zhotoviteľa potrebné predložiť:
— doklad o zdravotnej spôsobilosti,
— doklad o odbornej spôsobilosti,
— úspešné zloženie predpísanej skúšky z pravidiel pre radiačnú ochranu po predchádzajúcej účasti na školení z radiačnej ochrany u objednávateľa,
— doklad o výške osobnej dávky za predchádzajúce obdobie vo vzťahu k limitom ožiarenia stanovenými poskytovateľom pre dobu pobytu v kontrolovanom písme JAVYS, a.s.
2. Pre povolenie vstupu do priestorov so zvýšeným stupňom fyzickej ochrany je pre každého pracovníka poskytovateľa potrebné predložiť:
— osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti osôb zaradených do 1. skupiny (za úhradu),
— doklad o psychickej spôsobilosti (za úhradu).
3. Pre získanie vstupu do areálu je pre každého pracovníka poskytovateľa potrebné predložiť:
— výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
— osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti osôb zaradených do 3. skupiny (s výnimkou zamestnancov, ktorí budú mať platné osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti osôb zaradených do 1. skupiny).
4. Osobitné ochranné opatrenia sú bližšie uvedené v Bezpečnostných a technických podmienkach obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktoré tvoria prílohu k zmluve.
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, ak nebude určené inak, resp. v zmysle § 128 zákona podnikateľ, ktorý má platný zápis v zozname podnikateľov nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a predloží len vyhlásenie o platnom zapísaní v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti: Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
Upozornenie: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny, ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
III.2.2)
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač preukáže ekonomické postavenie prehľadom o celkovom obrate predložením výkazov ziskov a strát, resp. výkazov o príjmoch a výdavkoch zostavených k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia hospodárskeho roku alebo uvedením web adresy portálu www.registeruz.sk, resp. v prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR odkazu na weblink ekvivalentného registra podľa platných predpisov v krajine sídla uchádzača, na ktorej sú požadované výkazy v uvedenom portáli uložené vo verejnej časti registra a verejne prístupné všetkým osobám. Aj v prípade uvedenia web linku uchádzač so sídlom mimo územia SR musí predložiť preklad požadovaných dokladov do SJ okrem dokladov vydaných v českom jazyku. Uchádzač zároveň predloží Tabuľku obratu podľa vzoru v Prílohe k Všeobecným pokynom dostupným v priestore zákazky v systéme EVO. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak sa dosiahla minimálna požadovaná úroveň celkového obratu 496 000 EUR bez DPH za obdobie najviac
troch posledných hospodárskych rokov, za ktoré sú výkazy dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, môže verejný obstarávateľ uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za jeden alebo dva hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch len za tento 1 alebo 2 hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie celkového obratu za obdobie 3 hospodárskych rokov, preukáže výšku obratu pomerne k dĺžke obdobia, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia podmienok finančného a ekonomického postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane finančne a ekonomicky spôsobilý, aby dokázal financovať plnenie zákazky pokiaľ nebude mať uhradené platby zo strany verejného obstarávateľa za realizované plnenie a tým nebolo ohrozené dokončenie realizácie predmetu zákazky. Stanovená minimálna výška celkového obratu je pod úrovňou maximálnej výšky v zmysle zákona.
Upozornenie: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny,ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
1. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce 3 roky, ktoré sa počítajú ku dňu uplynutia konečnej lehoty na predkladanie ponúk realizoval poskytnutia služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem poskytnutí služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol vo výške minimálne 496 000 EUR bez DPH za uvedené obdobie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie.
Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami v oblasti predmetu zákazky.
2. Uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné údaje alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Povinnosť požiadavky na preukázanie splnenia predmetnej podmienky vyplýva priamo zo zákona.
3. Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením platného certifikátu kvality 9001 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem kvality a to v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a akceptuje aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka certifikácie ISO musí byť splnená aspoň jedným členom skupiny, za predpokladu, že tento člen predloží výslovné písomné záväzné vyhlásenie o tom, že zabezpečí, aby jeho normy kvality certifikované normou ISO sa taktiež vzťahovali aj na ostatných členov skupiny. Tento člen skupiny musí uviesť, ako zabezpečí, aby skupina ako celok spĺňala tieto normy kvality.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby uchádzač preukázal, že je schopný plniť predmet zmluvy v súlade s predpismi v oblasti kvality čoho preukázaním bude aj predloženie daného dokladu.
4. Kontrolou technickej spôsobilosti v zmysle § 6 Zákona č. 286/2009 o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v minimálnom rozsahu:
— ak je uchádzačom fyzická osoba predložením platného certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa § 6 ods. 4) uvedeného zákona alebo ekvivalentný doklad,
— ak je uchádzačom právnická osoba predložením platného certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa § 6 ods. 6) uvedeného zákona alebo ekvivalentný doklad.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Požiadavka je primeraná rozsahu predmetu plnenia a vyplýva zo Zákona č. 286/2009 o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
a) v zmysle § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v minimálnom rozsahu – platné osvedčenie na vykonávanie činností podla § 21 uvedenej vyhlášky Elektrotechnik vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač zároveň uvedie v akom vzťahu je k osobe, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia (elektrotechnik: zamestnanec alebo tretia osoba).
b) v zmysle § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v minimálnom rozsahu – platné osvedčenie na vykonávanie činností podľa § 23 uvedenej vyhlášky – Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu do 1 000 V, podľa prílohy č. 11 uvedenej vyhlášky vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač zároveň uvedie v akom vzťahu je k osobe, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky: zamestnanec alebo tretia osoba).
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Požiadavka vyplýva priamo z vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a je primeraná rozsahu plnenia predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Upozornenie: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa § 33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny, ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
III.2.4)
Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)
Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)
Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)
Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno
Oddiel IV: Postup

IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)
Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)
Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)
Administratívne informácie
IV.3.1)
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
112/2015
IV.3.2)
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 233-423583 z 2.12.2015
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 19.1.2016 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
19.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné: Ponuka musí byť predložená v slovenskom, alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.5.2016
IV.3.8)
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19.1.2016 - 11:00
Miesto:
Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o. – zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky budú otvárané v dvoch termínoch, najskôr v prvom termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr v druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá.
Termín otvárania ponúk uvedený v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa týka otvárania ponúk časť Ostatné, ktoré sa uskutoční bez účasti uchádzačov.
Na otváraní ponúk časť Kritériá sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk časť Kritériá môže byť takýto uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača ( právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Verejný obstarávateľ až po ukončení vyhodnotenia častí ponúk Ostatné oznámi prostredníctvom systému EVO (v prípade technických obmedzení systému EVO listinnou poštou) uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky neboli vylúčené termín otvárania ponúk časť Kritériá, pričom medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk Kritériá bude lehota minimálne päť pracovných dní.
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)
Doplňujúce informácie
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_5001_20151202.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView
Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO.
f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady – registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.
g) Začiatok lehoty uskutočnenia uvedený v bode II.3) je len predpokladaný. Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
VI.4)
Odvolacie konanie
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.4.2)
Podanie odvolania
VI.4.3)
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
3.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.