Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

X-ray devices [x-ray inspection system of trains and cargoes]
Bulgaria

Purchaser: Agentsiya Mitnitsi

09/12/2015 S238 - - Supplies - Prior Information Notice without call for competition - Not applicable
I.II.B.
Bulgaria-Sofia: X-ray devices

2015/S 238-431821

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Agentsiya Mitnitsi
ul. „G. S. Rakovski“ No. 47
Contact point(s): Tsentralno mitnichesko upravlenie, otdel „Obshtestveni porachki i kapitalovi razhodi“
For the attention of: Irena Ilieva
1202 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 298594019
Fax: +359 298594060
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://customs.bg
Address of the buyer profile: http://customs.bg/bg/page/357
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
33111000
Description
X-ray devices .


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
България-София: Апарати с Х (рентгенови) лъчи

2015/S 238-431821

Обявление за предварителна информация

Доставки

Директива 2004/18/ЕО
Раздел І: Възлагащ орган

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
Агенция Митници
000627597
ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел „Обществени поръчки и капиталови разходи“
На вниманието на: Ирена Илиева
1202 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 298594019
Адрес за електронна поща: irena.ilieva@customs.bg
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган : http://customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)
Основна дейност
Друго: митническа дейност
I.4)
Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари.
II.2)
Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Района на ж.п. гара Свиленград.
код NUTS BG422
II.3)
Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)
Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Доставка на 1 бр. стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 6 500 000 BGN
Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
33111000
II.6)
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)
Допълнителна информация:
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Информация относно запазени поръчки
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)
Допълнителна информация:
VI.3)
Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
4.12.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.