Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations [maintenance of various equipment, systems, buildings, etc]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

15/12/2015 S242 - - Services - Prior Information Notice without call for competition - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

2015/S 242-439588

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Ing. Marian Tallo
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
50710000, 50721000
Description
Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations .
Commissioning of heating installations .


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov

2015/S 242-439588

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Marian Tallo
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Operatívna údržba netechnologického majetku.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 1: Údržbárske a opravárske služby
Objekty zadávateľa:
— Pracovisko Jaslovské Bohunice (NUTS kód SKO21),
— Pracovisko Výrobňa VBK Trnava (NUTS kód SKO21),
— Pracovisko RÚ RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SKO23),
— Pracovisko Bratislava (NUTS kód SKO1).
Kód NUTS SK0
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky budú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v rozsahu:
— opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov vodoinštalácia, kanalizácia, drobné údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia,
— opravy a údržba VTZ tlakových drobné opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST,
— opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, priečok, obkladov, podláh, búracie práce (v malom rozsahu),
— opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických výmena žiaroviek, vypínačov, ističov, zásuviek,
— oprava a údržba zariadení kancelárií drobné stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku,
— opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení.
Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 276 000 EUR
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
50710000, 50721000
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).
2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.
3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.
5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
10.12.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.