Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Epoxy resin [components/products used for the production of fiber-concrete containers]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

15/12/2015 S242 - - Supplies - Prior Information Notice without call for competition - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Epoxy resin

2015/S 242-438958

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: JUDr. Dagmar Borovská
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315194
E-mail: borovska.dagmar@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
19522100, 24957200
Description
Epoxy resin .
Additives for cements, mortars or concretes .


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------


I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Epoxidové živice

2015/S 242-438958

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Dagmar Borovská
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335315194
E-mail: borovska.dagmar@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Špeciálny strážený priestor verejného obstarávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom pracovisko Jaslovské Bohunice.
Kód NUTS SK021
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky budú komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov a to dodávka zálievkovej a lepiacej hmoty, dodávka amorfného prášku, ošetrovacieho prostriedku, mazacej emulzie a plastifikátora.
Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 294 565 EUR
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
19522100, 24957200
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Hmota zálievková a lepiaca
1)
Stručný opis:
Predmetom zákazky budú komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov a to dodávka zálievkovej a lepiacej hmoty. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
19522100
3)
Množstvo alebo rozsah:
V rozsahu podľa bodu 1) pre časť 1.
Predpokladané náklady bez DPH: 225 656 EUR
4)
Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.4.2016
dokončenie prác: 31.3.2018
5)
Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Prášok amorfný, prostriedok ošetrovací, emulzia mazacia a plastifikátor
1)
Stručný opis:
Predmetom zákazky budú komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov a to dodávka amorfného prášku, ošetrovacieho prostriedku, mazacej emulzie a plastifikátora. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
24957200
3)
Množstvo alebo rozsah:
V rozsahu podľa bodu 1) pre časť 2.
Predpokladané náklady bez DPH: 68 909 EUR
4)
Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.5.2016
dokončenie prác: 30.4.2018
5)
Doplňujúce informácie o častiach:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).
2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.
3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.
5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
10.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.