Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction work [very low-level radioactive waste repository - construction, civil engineering, infrastructure, etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

16/12/2015 S243 - - Works - Contract notice - Restricted procedure
I.II.IV.
Lithuania-Visaginas: Construction work

2015/S 243-440671

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
For the attention of: Indrė Šimonėlienė
LT-31146 Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 52195280
E-mail: simoneliene@iae.lt
Fax: +370 38624189
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.iae.lt
Electronic access to information: https://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
45000000, 71320000
Description
Construction work.
Engineering design services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.1.2016 - 14:30
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.1.2016 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
Other: Išskyrus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus: sertifikatus, atestatus bei kitus kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, kurie gali būti pateikti originalia anglų, rusų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba nei lietuvių, ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių, anglų ar rusų kalbą, patvirtintas asmens atlikusio vertimą parašu.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Visaginas: Statybos darbai

2015/S 243-440671

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
Kam: Indrė Šimonėlienė
LT-31146 Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 52195280
El. paštas: simoneliene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: eksploatacijos nutraukimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Darbai
Atlikimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Drūkšinių k., Visagino sav.
NUTS kodas LT009
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos darbai, pagal parengtą techninį ir darbo projektus bei naujų inžinerinių statinių statyba su projektavimo paslaugomis.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
45000000, 71320000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
1. IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba pagal parengtą kapinyno statybos techninį projektą. Statybos darbų apimtis pagal parengtą kapinyno statybos techninį projektą.
2. Inžinerinių statinių – elektros, geriamojo vandens, elektroninių ryšių tinklų ir technologinio kelio su drausminančiu aptvėrimu atkarpų, sujungsiančių kapinyno ir esamą IAE infrastruktūrą techninio projekto parengimas vienu etapu (bus rengiamas techninis-darbo projektas) ir statyba pagal techninį-darbo projektą.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 631 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko pirmo pareikalavimo, neatšaukiama, besąlyginė banko garantija. Bankas, išduodantis šią garantiją, arba jo grupės pagrindinis (motininis ar valdantysis bankas, jeigu išduodančiam bankui nesuteiktas reitingas) garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų Fitch Ratings arba Standard and Poor’s suteiktą BBB+ arba agentūros Moody’s suteiktą Baa1 ilgalaikio skolinimosi reitingą. Rangovas turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tenkinantį Sutartyje išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas (ar tokio banko grupės pagrindinis bankas) garantijos išdavimo dieną turi atitinkamus reitingus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % nuo Akcepto rašte nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimas privalo apimti darbų atlikimo ir defektų ištaisymo laikotarpį.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra finansuojamas Ignalinos programos lėšomis, o lėšos gali būti pervedamos tik atlikus tam tikras administracines procedūras. Suma, Inžinieriaus patvirtinta kiekvienoje PVM sąskaitoje faktūroje, apmokama ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas po atliktų darbų aktų patvirtinimo ir sąskaitų faktūrų gavimo.
Suma, Inžinieriaus patvirtinta Galutiniame atliktų darbų akte, apmokama per 45 kalendorines dienas.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Neturi.
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: L. Fizinis asmuo arba kandidato, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti kandidato apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl kandidato (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių kandidatų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Fizinis asmuo arba kandidatas, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Kandidatas nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (kandidato ir kreditorių susitarimą tęsti kandidato veiklą, kai kandidatas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši). Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama:
1) kandidatas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, duomenis apie jo atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui perkančioji organizacija paskutinę paraiškų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje. Užsienio šalies kandidatas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas kandidatas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas;
2) kandidato deklaracija arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad kandidatas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Kandidatas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo kandidato pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį kandidatui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o kandidatui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis kandidatas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu kandidatas, kuris yra fizinis asmuo, arba kandidato, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama: Kandidato deklaracija patvirtinanti, kad kandidatas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
5. Kandidatas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Kandidatas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas kandidatas, institucijos išduotas dokumentas ar tinkamai patvirtinta kopija, liudijantis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, įvykdymą. Kandidato, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą perkančioji organizacija paskutinę paraiškų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje. Užsienio šalies kandidatas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas kandidatas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija institucijos išduotą dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją apie mokesčių, įskaitant socialinio draudimo, mokėjimą. Minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
6. Kandidatas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingo statinio statybos darbus:
— statinio kategorija – ypatingi statiniai,
— statiniai:
1. pastatai: negyvenamieji; branduolinės energetikos objektų statiniai;
2. inžineriniai statiniai:
a) susisiekimo komunikacijos: keliai;
b) inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai; nuotekų šalinimo tinklai; elektros tinklai; elektroninių ryšių infrastruktūra.
(visi a) ir b) punktuose – branduolinės energetikos objektuose),
— statybos darbų sritys:
1) bendrieji statybos darbai;
2) specialieji statybos darbai:
a) mechanikos darbai:
— vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas,
— statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
b) elektrotechnikos darbai:
— elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas,
— statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas,
— statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.
Pateikiama: Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotas, galiojantis kvalifikacijos atestatas arba Teisės pripažinimo pažyma (ne LR registruotiems kandidatams) suteikiantys teisę atlikti reikalavime nurodytus darbus.
7. Kandidatas turi turėti teisę atlikti geodezinius-topografinius matavimus. Pateikiama: Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas arba pažyma apie geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti geodezinius–topografinius matavimus.
8. Kandidatas turi turėti teisę atlikti geologinius tyrimus. Pateikiama: Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kandidatui išduotas leidimas vykdyti inžinerinius geologinius tyrimus.
9. Kandidatas turi turėti teisę atlikti elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo, technologinio valdymo, remonto ir bandymų darbus. Pateikiama: Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato tinkamai patvirtinta kopija, suteikiančio teisę atlikti reikalavime nurodytus darbus.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Kandidato paskutinių finansinių metų audituotų (jeigu balansas audituojamas) balanso arba lygiaverčių dokumentų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1. Kanidato kritinio likvidumo koeficientas per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo kandidato įregistravimo dienos jei veiklą vykdė trumpiau) turi būti ne mažesnis nei 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas, išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad kandidatas atitinka nustatytą reikalavimą.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Įvykdytų pagrindinių panašių statybos darbų sutarčių sąrašas, nurodant sutarčių objektus, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei užsakovus. Įrodymui apie darbų atlikimą kandidatai pateikia: jei užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos kandidato deklaraciją, patvirtinančias, kad kandidatas darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.
2. 1) numatomų paskirti specialistų sąrašas, nurodant kiekvienam specialistui numatomą paskirti veiklos sritį, specialisto patirtį priskiriamoje srityje metais, specialisto paslaugų teikimo kandidatui teisinę formą;
2) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotas, galiojantis kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo pažyma (ne LR registruotiems kandidatams), patvirtinantis, kad specialistai turi šiame punkte reikalaujamą kvalifikaciją, kopija, suteikianti teisę vykdyti nurodytus darbus.
3. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas ar kiti kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai (pvz., kokybės vadovas), patvirtinantys, kad kandidatas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Kandidatas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo kandidato įregistravimo dienos (jeigu kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdė bent vieną panašią statybos darbų sutartį.
Panašia sutartimi laikoma įvykdyta naujo ypatingo statinio su visais inžineriniais priklausiniais (tinklais) statybos darbų sutartis ne mažesnės nei 4 000 000 EUR be PVM vertės.
2. Sutarčiai vykdyti kandidatas turi pasiūlyti:
2.1. ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą statinio statybos vadovą, turintį 3 metų vadovavimo ypatingų statinių statybai darbo patirtį ir turintį teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas:
— statinio kategorija – ypatingi statiniai,
— statiniai: negyvenamieji pastatai; branduolinės energetikos objektų statiniai;
2.2. ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, turintį 2 metų vadovavimo ypatingų statinių specialiesiems statybos darbams patirtį ir turintį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas:
— statinio kategorija – ypatingi statiniai,
— statiniai:
1. pastatai: negyvenamieji pastatai; branduolinės energetikos objektų statiniai;
2. inžineriniai statiniai:
a) susisiekimo komunikacijos: keliai;
b) inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai; nuotekų šalinimo tinklai; elektros tinklai; elektroninių ryšių infrastruktūra (visi a) ir b) punkte – branduolinės energetikos objektuose);
— statybos darbų sritys:
a) mechanikos darbai:
— vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas,
— statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
b) elektrotechnikos darbai:
— elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas,
— statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas,
— statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas;
2.3. ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą projekto vadovą, turintį 2 metų vadovavimo projektui patirtį ir turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas:
— statinio kategorija – ypatingi statiniai,
— statiniai: negyvenamieji pastatai; branduolinės energetikos objektų statiniai;
2.4. ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą projekto dalies vadovą, turintį 2 metų vadovavimo projekto daliai patirtį ir turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas:
— statinio kategorija – ypatingi statiniai,
— statiniai: negyvenamieji pastatai; branduolinės energetikos objektų statiniai.
Projekto dalys: susisiekimo; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos); elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (projekto dalys – branduolinės energetikos objektuose).
3. Kandidatas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
Numatomas subjektų skaičius: 5
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai: 1. Kandidato per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo kandidato įregistravimo dienos (jeigu kandidatas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų panašių statybos darbų sutarčių sąrašas.
Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta naujo ypatingo statinio su visais inžineriniais priklausiniais (tinklais) statybos darbų sutartis ne mažesnės nei 4 000 000 EUR be PVM vertės. Pateikiama: Įvykdytų statybos sutarčių sąrašas.
2. Kandidato kritinio likvidumo koeficientas per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo kandidato įregistravimo dienos jei veiklą vykdė trumpiau) turi būti ne mažesnis nei 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas, išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais.Pateikiama: Kandidato paskutinių finansinių metų audituotų (jeigu balansas audituojamas) balansas arba lygiaverčiai dokumentai.
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 22.1.2016 - 14:30
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
25.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
Kita: Išskyrus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus: sertifikatus, atestatus bei kitus kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, kurie gali būti pateikti originalia anglų, rusų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba nei lietuvių, ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių, anglų ar rusų kalbą, patvirtintas asmens atlikusio vertimą parašu.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): ES Ignalinos programa Nr. LFL.03.
VI.3)
Papildoma informacija
1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
2. Kandidatų klausimai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, perkančiajai organizacijai turi būti perduodami CVP IS priemonėmis lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS (o CVP IS užsiregistravusius kandidatus informuos ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją), kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.
3. Paraiškos turi būti pateikiamos elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Paraiškos, pateiktos vokuose popierine forma, nebus priimamos ir nebus vertinamos. Elektroninėmis priemonėmis paraiškas gali teikti tik kandidatai, kurie yra užsiregistravę CVP IS (adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.
5. Kandidatai gali susipažinti su pirkimo dokumentais šiuo interneto adresu: http://www.iae.lt
6. Pirkimo dokumentų aiškinamasis susitikimas ar apsilankymas vietoje bus rengiamas su kiekvienu kandidatu atskirai. Susitikimai vyks Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino sav., pirkimo dokumentuose nurodytomis dienomis ir sąlygomis.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
14.12.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.