Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [may include sources, generators, etc - medical]
Härnösand, Sweden

Purchaser: Landstinget Västernorrland

16/12/2015 S243 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Härnösand: Radiotherapy devices and supplies

2015/S 243-440989

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Landstinget Västernorrland
Storgatan 1
For the attention of: Maria Engström
SE-871 85 Härnösand
SWEDEN
E-mail: maria.engstrom@lvn.se
Further information can be obtained from: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92098
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92098&Goto=Docs
Tenders or requests to participate must be sent to: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92098&Goto=Tender
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33151000, 33100000, 33150000, 33151400
Description
Radiotherapy devices and supplies.
Medical equipments.
Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices.
Radiotherapy supplies.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.2.2016
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Swedish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Sweden)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Sverige-Härnösand: Apparatur och utrustning för radioterapi

2015/S 243-440989

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Landstinget Västernorrland
Storgatan 1
Att: Maria Engström
SE-871 85 Härnösand
SVERIGE
E-post: maria.engstrom@lvn.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92098
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92098&Goto=Docs
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=92098&Goto=Tender
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Radiofarmaka.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Västernorrlands län.
NUTS-kod SE321
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)
Information om ramavtal
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Radiofarmaka för användning i sluten vård för Norra sjukvårdsregionen som omfattar Västernorrlands läns landsting, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen.
Upphandlingen avser generatorer, isotoper och kit.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
33151000, 33100000, 33150000, 33151400
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)
Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)
Information om alternativa anbud
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
II.2.2)
Information om optioner
II.2.3)
Information om förlängning
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 1.5.2016. Datum för slutförande 30.4.2018
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)
Andra särskilda villkor
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
15LS6518
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
1.2.2016
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 1.8.2016
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 2.2.2016 - 0:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
VI.2)
Information om EU-medel
VI.3)
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dixvvzgx
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
11.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.