Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus [dosimetry equipment verification and calibration]
Klaipėda, Lithuania

Purchaser: VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

17/12/2015 S244 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Klaipėda: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

2015/S 244-443808

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
190468035
Liepojos g. 41
For the attention of: Nijolei Motužienei
LT-92288 Klaipėda
LITHUANIA
Telephone: +370 46396505
E-mail: ekonomistai@kul.lt
Fax: +370 46396671
Internet address(es):
General address of the contracting authority: https://www.kul.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50410000
Description
Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.2.2016 - 13:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.2.2016 - 13:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Klaipėda: Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

2015/S 244-443808

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
190468035
Liepojos g. 41
Kam: Nijolei Motužienei
LT-92288 Klaipėda
LIETUVA
Telefonas: +370 46396505
El. paštas: ekonomistai@kul.lt
Faksas: +370 46396671
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: https://www.kul.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
I.3)
Pagrindinė veikla
Sveikata
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Dozimetrijos įrangos patikrinimas ir kalibravimas.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 1: Priežiūros ir remonto paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda.
NUTS kodas LT003
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Dozimetrijos įrangos patikrinimas ir kalibravimas.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
50410000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
Atlikti dozimetrijos įrangos (Elektrometras UNIDOS Webline, Farmer tipo 0,6 cm3 tūrio jonizacinė kamera, elektrometras Unidos Webline (rentgenoterapijos kokybės kontrolės bandymams), lygiagrečių plokštelių jonizacinė kamera (rentgenoterapijos kokybės kontrolės bandymams, kokybės faltorius TW15-TW70), Farmer tipo 0,6 cm3 tūrio jonizacinė kamera (rentgenoterapijos kokybės kontrolės bandymams, kokybės faltorius TH100-TH280, Co-60), Šulinio tipo 0,3 cm3 tūrio jonizacinė kamera PTW TM33004-00260 su PTW adapteriu T33004.1.013 patikrinimą ir kalibravimą.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Jeigu Paslaugos teikėjas po Pirkėjo užsakymo neatlieka paslaugos 1 (vieno) mėnesio laikotarpyje, Pirkėjas gali reikalauti 0,02 % netesybų nuo neatliktų paslaugų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Pirkėjas sumoka už atliktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos po paslaugos atlikimo, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo paslaugos atlikimo dienos.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Paslaugos teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba paslaugos teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugos teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugos teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl paslaugos teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Paslaugos teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Lietuvos Respublikoje registruotas Paslaugos Teikėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo tinkamai patvirtintas kopijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos teikėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje paslaugos teikėjas registruotas) išduotas dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugos teikėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
Fiziniai asmenys pateikia verslo liudijimą ar individualios veiklos registravimo pažymą, arba atitinkamą kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį individualios veiklos įregistravimą.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Paslaugos Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba paslaugos teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikiama sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę atlikti dozimetrijos įrangos patikrą ir kalibravimą. (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Paslaugos teikėjas sugeba teikti kokybiškas paslaugas.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 8.2.2016 - 13:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
11.2.2016 - 13:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 11.5.2016
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 11.2.2016 - 13:00
Vieta:
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, I a. posėdžių salė, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)
Papildoma informacija
Pasiūlymus privaloma teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, teikiami popierinėje laikmenoje ir vokuose, nebus priimami ir vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS (pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjų skundai ir pretenzijos nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
15.12.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.