Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

X-ray therapy devices [includes nuclear instrumentation etc - medical]
Czech Republic

Purchaser: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

17/12/2015 S244 - - Supplies - Prior Information Notice without call for competition - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Trutnov: X-ray therapy devices

2015/S 244-443074

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77
541 21 Trutnov
CZECH REPUBLIC
Internet address(es):
Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html
Further information can be obtained from: Ing. Jan Tomek
62023373
Zahradní 30
542 34 Malé Svatoňovice
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 777244236
E-mail: tomek@icvv.cz
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
33151200, 33151400, 50421200
Description
X-ray therapy devices .
Radiotherapy supplies .
Repair and maintenance services of X-ray equipment .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
13.1.2016

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Trutnov: Přístroje pro rentgenovou terapii

2015/S 244-443074

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77
541 21 Trutnov
ČESKÁ REPUBLIKA
Internetové adresy:
Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html
Další informace lze získat: Ing. Jan Tomek
62023373
Zahradní 30
542 34 Malé Svatoňovice
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 777244236
E-mail: tomek@icvv.cz
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. – terapeutický rtg přístroj ortovoltážní pro ozařovny.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Trutnov.
Kód NUTS CZ052
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks terapeutického RTG přístroje a 1 ks polí ionizačních komor vč. software pro radioterapii. Součástí předmětu plnění je i zajištění záručního servisu veškeré dodané techniky po dobu 24 měsíců a provádění pozáručního servisu dodaných zdravotnických prostředků po dobu 72 měsíců.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 10 650 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
33151200, 33151400, 50421200
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
13.1.2016
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti dle § 86:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Obměna stávající morálně i technicky zastaralé techniky. Pořízením přístroje dojde ke zkvalitnění diagnostiky i zvýšení komfortu pacientů nemocnice. Hlavní potřebou realizace veřejné zakázky je zajištění péče o pacienty;
b) popis předmětu veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks terapeutického RTG přístroje a 1 ks polí ionizačních komor vč. software pro radioterapii. Součástí předmětu plnění je i zajištění záručního servisu veškeré dodané techniky po dobu 24 měsíců a provádění pozáručního servisu dodaných zdravotnických prostředků po dobu 72 měsíců;
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizací této veřejné zakázky bude naplněn požadavek nemocnic Královéhradeckého kraje na obměnu zastaralé a doplnění chybějící zdravotnické techniky;
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. Předpokládaným termínem splněním veřejné zakázky je 120 dnů od podpisu smlouvy.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platba po dokončení a převzetí dodávky.
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
13.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.