Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [includes nuclear instrumentation etc]
Prague, Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Ministerstvo obrany

18/12/2015 S245 - - Supplies - Prior Information Notice without call for competition - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 245-444847

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Ministerstvo obrany
60162694
Tychonova 1
Contact point(s): Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor vyzbrojování pozemních sil
For the attention of: Marta Drvotová
160 00 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 973215014
E-mail: drvotovm@army.cz
Fax: +420 973214307
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.army.cz
Address of the buyer profile: http://www.tenderarena.cz
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000, 44611200, 42300000
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) .
Breathing apparatus .
Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens .


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2015/S 245-444847

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Ministerstvo obrany
60162694
Tychonova 1
Kontaktní místo: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor vyzbrojování pozemních sil
K rukám: Marta Drvotová
160 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 973215014
E-mail: drvotovm@army.cz
Fax: +420 973214307
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.army.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.tenderarena.cz
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Obrana
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Pořízení měřící a laboratorní techniky.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov.
Kód NUTS CZ071
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Pořízení měřící a laboratorní techniky, která bude využívána jednotkami chemického vojska – 15 přístrojů.
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 44611200, 42300000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.8)
Další informace:
Informace o částech zakázky

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 1 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj pro detekci ionizujícího záření včetně neutronů na bázi scintilační detekce NaITI a se spektrometrickou schopností identifikace radionuklidů
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj pro detekci ionizujícího záření včetně neutronů na bázi scintilační detekce NaITI a se spektrometrickou schopností identifikace radionuklidů – přístroj umožňující detekci, identifikaci a analýzu radionuklidů včetně dosud chybějící schopnosti detekce neutronového záření a možnosti měření vyšších dávkových příkonů.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
3)
Množství nebo rozsah:
8 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 2 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Laboratorní váhy
1)
Stručný popis:
Laboratorní váhy – pro možnost přesného vážení velkého množství vzorku nutného k další úpravě (homogenizaci, mineralizaci).
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38310000
3)
Množství nebo rozsah:
1 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 3 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Mikrovlnný mineralizátor
1)
Stručný popis:
Mikrovlnný mineralizátor – k zabezpečení možnosti přípravy vzorku metodou mikrovlnného rozkladu.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38300000
3)
Množství nebo rozsah:
1 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 4 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj rychlé detekce chemických látek na bázi plamenové fotometrie
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj rychlé detekce chemických látek na bázi plamenové fotometrie – umožňující detekci bojových toxických látek a významných průmyslových toxických látek v plynných, kapalných a pevných vzorcích a kontrolu účinnosti dekontaminace.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38300000
3)
Množství nebo rozsah:
6 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 5 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný analytický přístroj – hmotnostní spektrometr AI/MS s DESI
1)
Stručný popis:
Přenosný analytický přístroj – hmotnostní spektrometr AI/MS s DESI – identifikace neznámých látek ve vodném vzorku.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38432000
3)
Množství nebo rozsah:
1 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 6 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky
1)
Stručný popis:
Přenosný analytický přístroj – hmotnostní spektrometr GC/MS/MS – identifikace neznámých látek ve vzorku.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38432000
3)
Množství nebo rozsah:
1 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 7 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj rychlé detekce chemických látek na principu FTIR (infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací)
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj rychlé detekce chemických látek na principu FTIR (infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací) – zajištění bezpečnosti při odběru vzorků pro laboratorní analýzu, umožnění rychlé předběžné detekce již před zahájením samotného procesu odběrů vzorků.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
3)
Množství nebo rozsah:
4 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 8 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj rychlé detekce chemických látek na bázi Ramanovy spektroskopie
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj rychlé detekce chemických látek na bázi Ramanovy spektroskopie – zvýšení bezpečnosti při odběru vzorků pro laboratorní analýzu, umožnění rychlé předběžné detekce již před zahájením samotného procesu odběrů vzorků.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
3)
Množství nebo rozsah:
4 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 9 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj rychlé specifické detekce výbušnin a povýbuchových zplodin na bázi multikanálové fluorescenční spektroskopie
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj rychlé specifické detekce výbušnin a povýbuchových zplodin na bázi multikanálové fluorescenční spektroskopie – pro zvýšení bezpečnosti při přípravě vzorků pro laboratorní analýzu a umožnění rychlé detekce výbušnin.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38400000
3)
Množství nebo rozsah:
3 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 10 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj rychlé specifické detekce narkotik na bázi Ramanovy spektroskopie
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj rychlé specifické detekce narkotik na bázi Ramanovy spektroskopie – k rozšíření schopností jednotek chemického vojska o rychlou detekci narkotik a některých prekurzorů k jejich výrobě.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
3)
Množství nebo rozsah:
3 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 11 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Souprava rychlé automatické detekce chemických látek s centrální řídící jednotkou
1)
Stručný popis:
Souprava rychlé automatické detekce chemických látek s centrální řídící jednotkou – ke zvýšení schopností detekce bojových a průmyslových toxických látek.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38300000
3)
Množství nebo rozsah:
2 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 12 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Souprava dýchacích přístrojů s telemetrickou jednotkou
1)
Stručný popis:
Souprava dýchacích přístrojů s telemetrickou jednotkou – zvýšení ochrany osob při práci v rizikovém prostředí.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
44611200
3)
Množství nebo rozsah:
2 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 13 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj s vysokým rozlišením pro detekci ionizujícího záření včetně neutronů na bázi scintilační detekce LaBr a se spektrometrickou schopností identifikace radionuklidů
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj s vysokým rozlišením pro detekci ionizujícího záření včetně neutronů na bázi scintilační detekce LaBr a se spektrometrickou schopností identifikace radionuklidů.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
3)
Množství nebo rozsah:
2 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 14 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Laboratorní pec
1)
Stručný popis:
Laboratorní pec – k zabezpečení možnosti mineralizaci vzorku metodou rozkladu vysokou teplotou.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42300000
3)
Množství nebo rozsah:
1 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Část zakázky č.: 15 Název: Pořízení měřící a laboratorní techniky/Přenosný přístroj pro detekci ionizujícího záření včetně neutronů na bázi polovodičové detekce CZT a se spektrometrickou schopností identifikace radionuklidů
1)
Stručný popis:
Přenosný přístroj pro detekci ionizujícího záření včetně neutronů na bázi polovodičové detekce CZT a se spektrometrickou schopností identifikace radionuklidů – přístroj umožňující detekci, identifikaci a analýzu radionuklidů včetně dosud chybějící schopnosti detekce neutronového záření.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38433000
3)
Množství nebo rozsah:
8 ks.
5)
Další informace o částech zakázky:
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
10.12.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.