Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

X-ray therapy devices [brachytherapy equipment (includes iridium-192 source, source transport, etc) - medical]
Wrocław, Poland

Purchaser: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

18/12/2015 S245 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Wrocław: X-ray therapy devices

2015/S 245-445063

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
For the attention of: Joanna Głombowicz
53-413 Wrocław
POLAND
Telephone: +48 713689585
E-mail: glombowicz.j@dco.com.pl
Fax: +48 713689583
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.dco.com.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33151200
Description
X-ray therapy devices.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.1.2016 - 09:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.1.2016 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Wrocław: Urządzenia do terapii rentgenowskiej

2015/S 245-445063

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Osoba do kontaktów: Joanna Głombowicz
53-413 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 713689585
E-mail: glombowicz.j@dco.com.pl
Faks: +48 713689583
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.dco.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 3 kwartale 2015 r.) wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do brachyterapii (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) dla Zakładu Brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 2 pakiety.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, bud. B, parter, Nowy Zakład Brachyterapii.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż 3 kwartale w 2015 r.) wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do brachyterapii (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) dla Zakładu Brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z podziałem na 2 pakiety.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151200
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Pow. 207 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 3 kwartale 2015 r.) wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do brachyterapii (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) dla Zakładu Brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu – Pakiet nr 1
1)
Krótki opis
Pakiet nr 1 – dostawa Afterloadera HDR oraz aparatu USG do planowania brachyterapii 3D gruczołu krokowego w czasie rzeczywistym wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151200
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie:
— instalowania, uruchamiania, obsługi (serwisowania) oraz obrotu afterloadera z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym Ir192,
— transportu drogowego źródła promieniotwórczego Ir192.
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 3 kwartale 2015 r.) wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do brachyterapii (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) dla Zakładu Brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu – Pakiet nr 2
1)
Krótki opis
Pakiet nr 2 – dostawa stołu zabiegowego do gruczołu krokowego.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151200
3)
Wielkość lub zakres
Poniżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości łącznie: 92 000 PLN. Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów:
— Pakiet nr 1 – 90 000 PLN,
— Pakiet nr 2 – 2 000 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
8.1.1. pieniądzu;
8.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.1.3. gwarancjach bankowych;
8.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620);
8.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
8.3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszenie Zamawiającego;
8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert;
8.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK S.A. 35 Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem „ZP/PN/91/15/LZT. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pl. Hirszfelda 12, budynek „H” pok. 416 (godz. otwarcia 8:00–10:00 i 12:00–14:00) najpóźniej do dnia składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty.
8.7. Prosimy o dołączenie do oferty kserokopii potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe.
8.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt 8.10;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia wymagał Zamawiający;
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.9. Zamawiający zażąda w terminie określonym przez zamawiającego ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.11. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.
15.1. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później niż w dniu podpisania umowy.
15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z form:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ppkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
15.4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy w swej treści:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia);
3) kwotę zobowiązania;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
15.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy: w BZ WBK S.A. 35 Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
15.6. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione odpowiednio:
15.6. 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie do 30 dni po podpisaniu przez obie Strony Protokołu końcowego odbioru,
15.7. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawia się 30 % wysokości zabezpieczenia na okres wymieniony w punkcie 3.8 SIWZ. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Pakiet nr 1:
— zapłata za dostawę przedmiotu umowy wraz z pierwszym źródłem promieniotwórczym Ir-192 nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
— podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany Protokół Odbioru Końcowego – bez zastrzeżeń,
— zapłata za dostawy pozostałych 3 źródeł promieniotwórczych Ir-192 nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
— podstawą wystawienia faktury za dostawę źródeł promieniotwórczych Ir-192 jest pisemny protokół serwisowy wraz z wymaganymi prawem dokumentami, potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, tj……..
Pakiet nr 2:
— należność za realizację przedmiotu umowy, nastąpi w PLN przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, za faktycznie wykonaną dostawę wg ofertowych cen jednostkowych zawartych w Arkuszu Asortymentowo-cenowym, w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
— podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany Protokół odbioru końcowego (bez zastrzeżeń).
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 6.1.
6.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 6.1. została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wymieniony w pkt 1.A.2-A4 rozdziału 5.A;
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, w tym m.in. muszą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ wypełnione i podpisane przez Pełnomocnika wymienionego w punkcie 6.2.1;
5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
6) składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie koncesji lub zezwolenia.
Dotyczy Pakietu nr 1: aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie:
— instalowania, uruchamiania, obsługi (serwisowania) oraz obrotu źródłami izotopowymi afterloadera z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym Ir192,
— transportu drogowego źródeł promieniotwórczych.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawcy muszą na potwierdzenie spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego złożyć n/w dokumenty i oświadczenia:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.)
lub
8. oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 3 – druk oferty).
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie zdolności finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum:
— Pakiet nr 1 – 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony zł),
— Pakiet nr 2 – 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz głównych (oddzielnie dla każdego pakietu) – załącznik nr 6 do SIWZ – wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie tj:
2. poświadczenie/-a
lub
3. oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;
4. w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-co najmniej 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna:
— pakiet nr 1 – dostawa afterloadera z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym Ir192 o wartości min. 2 000 000 PLN (dwa miliony zł),
— pakiet nr 2 – dostawa sprzętu medycznego na kwotę min. 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).
Spełnienie powyższego warunku dotyczy każdego pakietu osobno.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/91/15/LZT
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.1.2016 - 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26.1.2016 - 10:15
Miejscowość:
Wrocław.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
Wszelkie zmiany treści umowy zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ (Projekt umowy dla Pakietu nr 1) oraz w załączniku nr 8 do SIWZ (Projekt umowy dla Pakietu nr 2).
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.