Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Impeller pumps [upgrading of heating system and replacement of circulators, heat exchagers, pumps, valves, etc (?) - feasibility/design/works]
Czech Republic

Purchaser: ČEZ, a.s.

19/12/2015 S246 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Impeller pumps

2015/S 246-448405

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Contact point(s): ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín
For the attention of: Zdeňka Hrba
140 53 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 381102182 / 724520817
E-mail: zdenek.hrb@cez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://www.softender.cz/home/profil/cez
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
42122480
Description
Impeller pumps.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Oběžná čerpadla

2015/S 246-448405

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Dodávky

Směrnice 2004/17/ES
Oddíl I: Zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Kontaktní místo: ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín
K rukám: Zdeňka Hrba
140 53 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 381102182 / 724520817
E-mail: zdenek.hrb@cez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa zadavatele: http://www.cez.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.softender.cz/home/profil/cez
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Hlavní předmět činnosti
Elektřina
I.3)
Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce zadavatelem:
A080 Optimalizace topné soustavy ETE.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jaderná elektrárna Temelín.
Kód NUTS CZ031
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je provedení optimalizace topné soustavy ETE a výměny oběhových čerpadel I°, demontáž čerpadel II° včetně zpracování realizační a další technické dokumentace. Stručná technická specifikace Veřejné zakázky je uvedena v Kvalifikační dokumentaci.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42122480
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Zpracování realizační a další technické dokumentace a realizace díla (zejména výměna oběhových čerpadel I° za čerpadla s frekvenčním měničem, demontáž oběhových čerpadel II° včetně navazující technologie, instalace vyvažovacích ventilů na rozdělovače topné vody v objektech a jejich nastavení).
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
Uvedeno v Zadávací dokumentaci.
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Veřejná zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele. Platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady splňuje Dodavatel vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci a který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže Dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dále doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím Předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku. Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje Dodavatel, který disponuje za poslední 3 uzavřená účetní období, a to v každém z nich, ročním obratem v minimální výši 15 000 000 CZK. Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Technické kvalifikační předpoklady splňuje zájemce, který prokáže, že v posledních 5 letech realizoval pro jiný subjekt než je on sám minimálně jednu významnou zakázku obdobného rozsahu definované v Kvalifikační dokumentaci. Dodavatel musí současně prokázat, že má zaveden systém řízení jakosti/kvality dle ČSN EN ISO 9001, splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, splňuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů min. podle ČSN EN ISO 3834-3, má pracovníka/pracovníky s odbornou způsobilostí pro tavné svařování ocelí se zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-1 a má pracovníka/pracovníky s oprávněním pro svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731. Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Vyjednávací
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení): ne
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů
(s výjimkou DNS)
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
29.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.6)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.7)
Podmínky pro otevírání nabídek
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace:
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení s odvoláním na §84 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění kdykoliv v jeho průběhu zrušit. Lhůta uvedená v IV.3.4) se týká lhůty pro podání žádosti o účast. Podrobné informace o požadavcích na zpracování žádosti o účast jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci, která je zveřejněna na Profilu zadavatele – https://www.softender.cz/home/profil/cez Jednání o nabídkách budou probíhat v jedné fázi, přičemž v rámci této jedné fáze může proběhnout několik jednání; zadavatel nebude omezovat počet uchazečů, s nimiž bude o nabídkách jednáno. O termínu posledního jednání o nabídkách v rámci jedné fáze budou uchazeči předem informováni, zpravidla ve výzvě k jednání.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/
Fax: +420 542167112
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
15.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.