Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Weighing machinery and scales [crane scales, gantry cranes, etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

23/12/2015 S248 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.
II.
IV.


Lithuania-Visaginas: Weighing machinery and scales

2015/S 248-451121Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
For the attention of: Egidijus Taliejūnas
LT-31146 Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 64613618
E-mail: taliejunas@iae.lt
Fax: +370 38624189

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.iae.lt/lt/pasiulymai/viesieji-pirkimai/preki-pirkimai/

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


42923000, 80500000, 42410000
Description

Weighing machinery and scales.
Training services.
Lifting and handling equipment.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.2.2016 - 15:45IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

11.2.2016 - 10:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Lithuanian.
Other: Jei pažymos, diplomai, sertifikatai ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------


I.
II.
III.
IV.
VI.


Lietuva-Visaginas: Svėrimo mašinos ir svarstyklės

2015/S 248-451121Skelbimas apie pirkimą


Prekės
Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija


I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)


Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
Kam: Egidijus Taliejūnas
LT-31146 Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 64613618
El. paštas: taliejunas@iae.lt
Faksas: +370 38624189

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt/lt/pasiulymai/viesieji-pirkimai/preki-pirkimai/

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt


I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kita: valstybės įmonėI.3)

Pagrindinė veikla

Kita: VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimasI.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu

Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: neII dalis: Sutarties objektas


II.1)

Aprašymas


II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:

Kranų svarstyklių, ožinių kranų pirkimas.II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino sav.

NUTS kodas LT009


II.1.3)

Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)

Skelbimas susijęs su viešąja sutartimiII.1.4)

Informacija apie preliminarųjį susitarimą


II.1.5)

Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Kranų svarstyklių, ožinių kranų su konsolėmis pirkimas.II.1.6)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)


42923000, 80500000, 42410000


II.1.7)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taipII.1.8)

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo daliųII.1.9)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: neII.2)

Kiekis arba sutarties apimtis


II.2.1)

Visas kiekis ar visa apimtis:

1 pirkimo dalis:
1. kranų svarstyklės Nr. 1 – 8 vnt.;
2. kranų svarstyklės Nr. 2 – 16 vnt.;
3. kranų svarstyklės Nr. 3 – 10 vnt.;
4. kranų svarstyklės Nr. 4 – 11 vnt.;
5. kranų svarstyklės Nr. 5 – 9 vnt.
2 pirkimo dalis:
1. kranų svarstyklės – 2 vnt.
3 pirkimo dalis:
1. ožiniai kranai su konsolėmis – 2 vnt.II.2.2)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: neII.2.3)

Informacija apie pratęsimus

Ši sutartis gali būti pratęsta: neII.3)

Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)Informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Kranų svarstyklių Nr. 1, 2, 3, 4,5 pirkimas

1)

Trumpas aprašymas

Kranų svarstyklių Nr. 1, 2, 3, 4, 5 pirkimas.2)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)


42923000


3)

Kiekis arba apimtis

1. Kranų svarstyklės Nr. 1 – 8 vnt.;
2. kranų svarstyklės Nr. 2 – 16 vnt.;
3. kranų svarstyklės Nr. 3 – 10 vnt.;
4. kranų svarstyklės Nr. 4 – 11 vnt.;
5. kranų svarstyklės Nr. 5 – 9 vnt.4)

Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)5)

Papildoma informacija apie pirkimo dalis

Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip 2 kartus per kalendorinį mėnesį.


Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Kranų svarstyklių pirkimas

1)

Trumpas aprašymas

Kranų svarstyklių pirkimas.2)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)


42923000


3)

Kiekis arba apimtis

Kranų svarstyklės – 2 vnt.4)

Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)5)

Papildoma informacija apie pirkimo dalis

Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip 2 kartus per kalendorinį mėnesį.


Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Ožinių kranų su konsolėmis pirkimas

1)

Trumpas aprašymas

Ožinių kranų su konsolėmis pirkimas.2)

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)


42410000, 80500000


3)

Kiekis arba apimtis

Ožinių kranų su konsolėmis pirkimas – 2 vnt.4)

Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

dienomis: 120 (nuo sutarties sudarymo)5)

Papildoma informacija apie pirkimo dalis


III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija


III.1)

Su sutartimi susijusios sąlygos


III.1.1)

Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė ne mažiau kaip 10 % nuo sutarties kainos EUR su PVM.III.1.2)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Mokėjimą pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.III.1.3)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Netaikoma.III.1.4)

Kitos ypatingos sąlygos

Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: neIII.2)

Dalyvavimo sąlygos


III.2.1)

Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Reikalavimas:
a) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
b) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas dokumentas: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų. Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Reikalavimas: Tiekėjas nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši). Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiamas dokumentas:
1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo,registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, duomenis apie jo atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai valstybės įmonėje Registrų centras, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje. Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Reikalavimas: Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiamas dokumentas: Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.III.2.2)

Ekonominis ir finansinis pajėgumas

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.III.2.3)

Techniniai pajėgumai

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1-os dalies pateikiamas dokumentas dėl techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo pagrindimo: įvykdytų ar vykdomų pagrindinių panašių pirkimo–pardavimo sutarčių sąrašas nurodant sutarčių pavadinimus, prekes ar įrangą, kurie buvo nupirkti kiekvienos konkrečios sutarties atveju, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei prekių gavėjus. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei nurodyta reikalavime. Įrodymui apie sutarčių ar jų dalių įvykdymą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją.
2-os dalies pateikiamas dokumentas dėl techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo pagrindimo: įvykdytų ar vykdomų pagrindinių panašių pirkimo–pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarčių pavadinimus, prekes ar įrangą, kurie buvo nupirkti kiekvienos konkrečios sutarties atveju, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei prekių gavėjus. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei nurodyta reikalavime. Įrodymui apie sutarčių ar jų dalių įvykdymą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją.
3-os dalies pateikiamas dokumentas dėl techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo pagrindimo: įvykdytų ar vykdomų pagrindinių panašių pirkimo–pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarčių pavadinimus, prekes ar įrangą, kurie buvo nupirkti kiekvienos konkrečios sutarties atveju, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei prekių gavėjus. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei nurodyta reikalavime. Įrodymui apie sutarčių ar jų dalių įvykdymą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1-os dalies techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo–pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta kėlimo įrangos ir/arba svarstyklių pirkimo-pardavimo sutartis ne mažesnės nei 40 000 EUR be PVM vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.
2-os dalies techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo–pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta kėlimo įrangos ir/arba svarstyklių pirkimo-pardavimo sutartis ne mažesnės nei 20 000 EUR be PVM vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.
3-os dalies techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo–pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta kėlimo įrangos ir/arba svarstyklių pirkimo–pardavimo sutartis ne mažesnės nei 20 000 EUR be PVM vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.III.2.4)

Informacija apie rezervuotas sutartis


III.3)

Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos


III.3.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją


III.3.2)

Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai


IV dalis: Procedūra


IV.1)

Procedūros tipas


IV.1.1)

Procedūros tipas

Atvira procedūraIV.1.2)

Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai


IV.1.3)

Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu


IV.2)

Sutarties sudarymo kriterijai


IV.2.1)

Sutarties sudarymo kriterijai

Mažiausia kainaIV.2.2)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas: neIV.3)

Administracinė informacija


IV.3.1)

Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:


IV.3.2)

Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

neIV.3.3)

Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos

Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 10.2.2016 - 15:45
Dokumentai yra mokami: neIV.3.4)

Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

11.2.2016 - 10:00IV.3.5)

Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data


IV.3.6)

Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

lietuvių kalba.
Kita: Jei pažymos, diplomai, sertifikatai ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.IV.3.7)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

dienomis: 150 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)IV.3.8)

Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos

Data: 11.2.2016 - 10:10

Vieta:

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, Vilniaus biuras, K. Kalinausko g. 10/2-8, LT-03107 Vilnius.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.


VI dalis: Papildoma informacija


VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai periodiškas viešasis pirkimas: neVI.2)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
2. Tiekėjų klausimai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, perkančiai organizacijai turi būti perduodami CVP IS priemonėmis lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS (o CVP IS užsiregistravusius tiekėjus informuos ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją), kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis Centinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas pasirašytas prekių tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS (adresu: htts://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

3. Tiekėjai gali susipažinti su pirkimo dokumentais šiuo interneto adresu: http://www.iae.lt
4. Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos projekto ADA.15 lėšomis.
5. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, pasirašytą užtikrinimą išdavusio juridinio asmens, popierine forma voke, adresu VĮ Ignalinos atominės elektrinės Vilniaus biuras, K. Kalinausko g. 10/2-8, LT-3107 Vilnius. Ant užklijuoto voko, kuriame siunčiamas pasiūlymo užtikrinimo originalas turi būti nurodyta ši informacija: perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“.


VI.4)

Skundų pateikimo procedūra


VI.4.1)

Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga


VI.4.2)

Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis.VI.4.3)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą


VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data:

18.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.