Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery [maintenance of logical units, instrumentation and control (?), steam generators and pressurizers (?), etc - dukovany npp]
Czech Republic

Purchaser: ČEZ, a.s.

23/12/2015 S248 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.
II.
IV.


Czech Republic-Prague: Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery

2015/S 248-453074Contract notice – utilities


Services
Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Contact point(s): ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany, PSČ 675 50
For the attention of: Ing. Miloš Michal
140 53 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 561104715
E-mail: milos.michal@cez.cz
Fax: +420 561104978

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.cez.cz

Address of the buyer profile: https://www.softender.cz/home/profil/cez

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


50500000
Description

Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

29.1.2016 - 10:00IV.3.5)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Czech.----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.
II.
III.
IV.
VI.


Česká republika-Praha: Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení

2015/S 248-453074Oznámení o zakázce – veřejné služby


Služby
Směrnice 2004/17/ES

Oddíl I: Zadavatel


I.1)

Název, adresa a kontaktní místo/místa


ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Kontaktní místo: ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany, PSČ 675 50
K rukám: Ing. Miloš Michal
140 53 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 561104715
E-mail: milos.michal@cez.cz
Fax: +420 561104978

Internetové adresy:

Obecná adresa zadavatele: http://www.cez.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.softender.cz/home/profil/cez

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa


I.2)

Hlavní předmět činnosti

ElektřinaI.3)

Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů

Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: neOddíl II: Předmět zakázky


II.1)

Popis


II.1.1)

Název přidělený zakázce zadavatelem:

Rámcová smlouva na zajištění údržby a oprav LC CP EDU.II.1.2)

Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

Služby
Kategorie služeb č. 1: Údržbářské a opravářské služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: ČEZ, a.s., JE Dukovany.

Kód NUTS CZ063


II.1.3)

Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)


II.1.4)

Informace o rámcové smlouvě

Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy
v letech: 5


II.1.5)

Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy, jež bude upravovat podmínky týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby a oprav zařízení Logického celku Reaktorovna (LC CP) v lokalitě JE Dukovany. Doba trvání rámcové smlouvy je 5 let od jejího uzavření.II.1.6)

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)


50500000


II.1.7)

Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): anoII.1.8)

Informace o částech zakázky

Rozdělení zakázky na části: neII.1.9)

Informace o variantách

Budou přijímány varianty: neII.2)

Množství nebo rozsah zakázky


II.2.1)

Celkové množství nebo rozsah:

Provádění údržby a oprav zařízení Logického celku Reaktorovna (LC CP) v lokalitě JE Dukovany a to za účelem zajištění požadované funkce tohoto zařízení při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, pohotovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky elektrizační soustavy.II.2.2)

Informace o opcích

Opce: neII.2.3)

Informace o obnovení zakázek

Tuto zakázku lze obnovit: neII.3)

Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Doba trvání v měsících: 60 (ode dne zadání zakázky)Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace


III.1)

Podmínky vztahující se k zakázce


III.1.1)

Požadované zálohy a záruky:

Uvedeno v Zadávací dokumentaci.III.1.2)

Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Veřejná zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele. Platební podmínky Zadavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.III.1.3)

Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:


III.1.4)

Další zvláštní podmínky:

Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: neIII.2)

Podmínky účasti


III.2.1)

Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zájemce musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady splňuje Zájemce, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci a který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Zájemce musí prokázat, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady pro provedení Předmětu veřejné zakázky. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje Zájemce, který:
— v souladu se zněním § 54, odst. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále ZVZ) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a který
— v souladu se zněním § 54, odst. b) ZVZ předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku, a který
— prokáže alespoň jednu zkušenost s vlastní realizací zakázky na zařízení, na které se vztahují požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb. nebo dříve platných vyhlášek č. 214/1997 Sb. nebo č. 436/1990 Sb. V případě prokázání zkušenosti s vlastní realizací zakázky v zahraničí, musí odpovídat zahraniční bezpečnostní třída některé bezpečnostní třídě dle vyhlášky č. 132/2008 Sb. nebo dříve platné vyhlášky č. 214/1997 Sb. nebo vyhlášky č. 436/1990 Sb. Zájemce současně může doložit i osvědčení potvrzené objednatelem/investorem o provedených zakázkách (referenční listiny), a který... . Pokračování v bodě VI.3) Další informace.III.2.2)

Ekonomická a finanční způsobilost

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje Zájemce, který dosáhl za poslední 3 uzavřená účetní období, a to v každém z posledních 3 uzavřených účetních období, roční obrat v minimální výši 100 000 000 CZK. Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.III.2.3)

Technická způsobilost

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zájemce musí prokázat, že splňuje technické kvalifikační předpoklady pro provedení Předmětu veřejné zakázky. Technické kvalifikační předpoklady splňuje Zájemce, který:
— prokáže, že realizoval nebo aktuálně realizuje pro jiný subjekt než je on sám alespoň jednu zakázku z oblasti provádění oprav a údržby reaktoru VVER 440 nebo VVER 1000 a parogenerátoru a kompenzátoru objemu, na jakékoli jaderné elektrárně ve světě, ve které byl/je ve smluvním vztahu s objednatelem této zakázky a taková zakázka v posledních 5 letech trvala nebo dosud trvá nejméně 3 měsíce nepřetržitě. Celková hodnota této zakázky je min. 30 000 000 CZK, přičemž v případě, že tato zakázka trvala nepřetržitě déle než rok (12 měsíců) musí být hodnota 30 000 000 CZK u takové zakázky dosažena maximálně za období 12 měsíců po sobě jdoucích, nebo
— prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního požadavku realizací více samostatných zakázek, a to tak, že:
(I) prokáže, že realizoval nebo aktuálně realizuje pro jiný subjekt než je on sám zakázku z oblasti provádění oprav a údržby reaktoru VVER 440 nebo VVER 1000 na jakékoli jaderné elektrárně ve světě, ve které byl/je ve smluvním vztahu s objednatelem této zakázky, s tím, že celková hodnota zakázky na opravu a údržbu reaktoru VVER 440 nebo VVER 1000 musí činit min. 10 000 000 CZK, přičemž v případě, že tato zakázka trvala nepřetržitě déle než rok (12 měsíců) musí být hodnota 10 000 000 CZK u takové zakázky dosažena maximálně za období 12 měsíců po sobě jdoucích, a... . Pokračování v bodě VI.3) Další informace.III.2.4)

Informace o vyhrazených zakázkách


III.3)

Podmínky vztahující se na zakázky na služby


III.3.1)

Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: neIII.3.2)

Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: neOddíl IV: Řízení


IV.1)

Druh řízení


IV.1.1)

Druh řízení

Vyjednávací
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení): neIV.2)

Kritéria pro zadání zakázky


IV.2.1)

Kritéria pro zadání zakázky

Nejnižší nabídková cenaIV.2.2)

Informace o elektronické dražbě

Bude použita elektronická dražba: neIV.3)

Administrativní informace


IV.3.1)

Spisové číslo přidělené zadavatelem:


IV.3.2)

Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

neIV.3.3)

Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů
(s výjimkou DNS)
Dokumentace za úplatu: neIV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

29.1.2016 - 10:00IV.3.5)

Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány

čeština.IV.3.6)

Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)IV.3.7)

Podmínky pro otevírání nabídek


Oddíl VI: Doplňující informace


VI.1)

Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku: neVI.2)

Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: neVI.3)

Další informace:


Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení s odvoláním na § 84 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění kdykoliv v jeho průběhu zrušit. Lhůta uvedená v IV.3.4) se týká lhůty pro podání žádosti o účast. Podrobné informace o požadavcích na zpracování žádosti o účast jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci, která je zveřejněna na Profilu zadavatele – https://www.softender.cz/home/profil/cez Jednání o nabídkách budou probíhat v jedné fázi, přičemž v rámci této jedné fáze může proběhnout několik kol jednání. Poslední kolo jednání bude uchazečům, s nimiž bude jednáno o nabídkách, předem sděleno.
Pokrač. z bodu III.2.1):
— prokáže, že má pracovníka/pracovníky s odbornou způsobilostí v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. České úřadu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění (dále vyhl. 50/1978 Sb.), a to pro výkon samostatné činnosti dle §6 vyhl. 50/1978 Sb., a pro řízení činnosti dle §7 vyhl. 50/1978 Sb., a pro řízení činností prováděné dodavatelským způsobem a pracovníky pro řízení provozu dle §8 vyhl. 50/1978 Sb., a pro provádění revizí dle §9 vyhl. 50/1978 Sb., a který
— prokáže, že je odborně způsobilý k nakládání se zdroji ionizujícího záření dle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (dále jen “atomový zákon) a k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany v Kontrolovaném pásmu dle § 9 odst. 1 písm. r) atomového zákona, a který
— splní specifické požadavky na kvalifikaci personálu Zájemce.
Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.
Pokrač. z bodu III.2.3):
(II) prokáže, že realizoval nebo aktuálně realizuje pro jiný subjekt než je on sám zakázku z oblasti provádění oprav parogenerátoru na jakékoli jaderné elektrárně ve světě, ve které byl/je ve smluvním vztahu s objednatelem této zakázky, s tím, že celková hodnota zakázky na opravu a údržbu parogenerátoru musí činit min. 3 000 000 CZK, přičemž v případě, že tato zakázka trvala nepřetržitě déle než rok (12 měsíců) musí být hodnota 3 000 000 CZK u takové zakázky dosažena maximálně za období 12 měsíců po sobě jdoucích; a
(III) prokáže, že realizoval nebo aktuálně realizuje pro jiný subjekt než je on sám zakázku z oblasti provádění oprav a údržby kompenzátoru objemu, na jakékoli jaderné elektrárně ve světě, ve které byl/je ve smluvním vztahu s objednatelem této zakázky.
Celková hodnota zakázek dle I, II) a III) musí v součtu činit min. 30 000 000 CZK, přičemž všechny takové zakázky v posledních 5 letech trvaly nebo dosud trvají nejméně 3 měsíce nepřetržitě.
Podrobnosti jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.


VI.4)

Odvolací řízení


VI.4.1)

Subjekt odpovědný za odvolací řízení


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/
Fax: +420 542167112


VI.4.2)

Podání odvolání

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.VI.4.3)

Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/
Fax: +420 542167112


VI.5)

Datum odeslání tohoto oznámení:

17.12.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.