Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Clothing, footwear, luggage articles and accessories [dosimeter bag 71/61 (?)]
Sweden

Purchaser: FMV

24/12/2015 S249 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Stockholm: Clothing, footwear, luggage articles and accessories

2015/S 249-453985

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
FMV
202100-0340
Banérgatan 62
For the attention of: Anna-Lena Loodin
SE-115 88 Stockholm
SWEDEN
Telephone: +46 703845880
E-mail: anna-lena.loodin@fmv.se
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.fmv.se
Address of the buyer profile: https://www.e-avrop.com/fmv
Electronic access to information: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27828
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27828
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
18000000
Description
Clothing, footwear, luggage articles and accessories.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 29.2.2016
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.2.2016
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Swedish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Swedish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Sverige-Stockholm: Kläder, skor, väskor och tillbehör

2015/S 249-453985

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
FMV
202100-0340
Banérgatan 62
Att: Anna-Lena Loodin
SE-115 88 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 703845880
E-post: anna-lena.loodin@fmv.se
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet: www.fmv.se
Upphandlarprofil: https://www.e-avrop.com/fmv
Elektronisk tillgång till information: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27828
Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=27828
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
393949-AI896271 Dosimeter bag 71/61.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige, Arboga.
NUTS-kod
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)
Information om ramavtal
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Dosimeter bag 71/61.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
18000000
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)
Delar
II.1.9)
Information om alternativa anbud
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
II.2.2)
Information om optioner
II.2.3)
Information om förlängning
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)
Andra särskilda villkor
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
393949-AI896271
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 29.2.2016
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
29.2.2016
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
engelska. svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 30.5.2016
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 1.3.2016
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
VI.2)
Information om EU-medel
VI.3)
Kompletterande information
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
21.12.2015http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.