Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction work [refurbishment of cooling tower etc]
Krško, Slovenia

Purchaser: NEK d.o.o.

31/12/2015 S253 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Slovenia-Krško: Construction work

2015/S 253-462406

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Contact point(s): Nabava
SI-8270 Krško
SLOVENIA
Telephone: +386 74802464
E-mail: mateja.burgar-makovec@nek.si
Fax: +386 74802528
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
45000000, 45200000, 71000000, 71500000
Description
Construction work.
Works for complete or part construction and civil engineering work.
Architectural, construction, engineering and inspection services.
Construction-related services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.2.2016 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovenian.
Other: Hrvaški.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovenian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovenija-Krško: Gradbena dela

2015/S 253-462406

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Direktiva 2004/18/ES
Oddelek I: Naročnik

I.1)
Ime, naslovi in kontaktne točke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Kontaktne točke: Nabava
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802464
E-pošta: mateja.burgar-makovec@nek.si
Telefaks: +386 74802528
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
I.2)
Vrsta naročnika
I.3)
Glavna področja dejavnosti
Drugo: električna energija
I.4)
Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne
Oddelek II: Predmet naročila

II.1)
Opis
II.1.1)
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Sanacija hladilnega stolpa 2 in najem delovne sile za pomoč pri (de)montaži strojne opreme.
II.1.2)
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Gradnje
Šifra NUTS SI0
II.1.3)
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)
Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)
Kratek opis naročila ali nabave
Izvedba gradbene sanacije hladilnega stolpa 2 ter najem delovne sile za pomoč pri demontaži in montaži strojne opreme hladilnega stolpa 2.
II.1.6)
Enotni besednjak javnih naročil
45000000, 45200000, 71000000, 71500000
II.1.7)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.1.8)
Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)
Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)
Količina ali obseg naročila
II.2.1)
Celotna količina ali obseg:
II.2.2)
Informacije o variantah
II.2.3)
Informacije o podaljšanjih
II.3)
Trajanje naročila ali rok za zaključek
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)
Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)
Finančna zavarovanja:
III.1.2)
Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)
Drugi posebni pogoji
III.2)
Pogoji za udeležbo
III.2.1)
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)
Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)
Tehnična sposobnost
III.2.4)
Informacije o pridržanih naročilih
III.3)
Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)
Informacije o določeni stroki
III.3.2)
Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Oddelek IV: Postopek

IV.1)
Vrsta postopka
IV.1.1)
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
Nekateri kandidati so že izbrani (možno pri nekaterih vrstah postopkov s pogajanji) ne
IV.1.2)
Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)
Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)
Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)
Upravne informacije
IV.3.1)
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
Skl.št.107/15
IV.3.2)
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)
Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
1.2.2016 - 09:00
IV.3.5)
Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
Drugo: Hrvaški.
IV.3.7)
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.8)
Način odpiranja ponudb
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)
Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)
Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)
Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/12/13532-58553240735934891406/Skl.107_15_RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 22.1.2016, 09:00.
VI.4)
Pritožbeni postopki
VI.4.1)
Organ, pristojen za pritožbene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.4.2)
Vložitev pritožb
VI.4.3)
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.5)
Datum pošiljanja tega obvestila:
29.12.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.