Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Engineering services [metallographic verification and measurement of boron distribution in boron-containing steel and its weld joints (kz-48 cartridge)]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

06/01/2018 S4 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Engineering services

2018/S 004-005034

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
82102
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa §8
I.5)
Main activity
Other activity: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48

Reference number: 1/2018
II.1.2)
Main CPV code
71300000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky bude zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli Atabor, resp. Neutronit, resp. Radionox vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48.

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných zásobníkov KZ-48 vyrobených z ocele Atabor bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:

1. Analýza archívnej sprievodnej technickej dokumentácie 294ks kompaktných zásobníkov KZ-48 v rozsahu cca 243 strán pre každý KZ-48, analýza všetkých tavieb výroby bórového plechu, použitého systému zvárania, prídavných materiálov použitých k výrobe absorpčných puzdier KZ-48 a výber tavieb k metalografickému overeniu a meraniu

Distribúcie bóru v oceli v počte 10ks.

Rozhodujúcim kritériom pre výber konkrétnych tavieb bude chemické zloženie jednotlivých tavieb, ktorých predpísaný obsah prvkov (bóru, uhlíka, chrómu, atď.) sa blíži k limitnej hranici.

2. Vypracovanie metodiky metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli použitej pri výrobe absorbčných púzdier KZ-48 a jej predloženie ÚJD SR.

3. Výroba reálnych vzoriek v zmysle schválenej metodiky, Spracovanie postupov a výrobnej dokumentácie vzoriek, Výroba vzoriek z vybraných tavieb bez aplikácie zvarových spojov, Výroba vzoriek z vybraných tavieb vrátane aplikácie zvarových spojov a simulácií neštandardných stavov vzniknutých počas výroby puzdier kompaktných

Zásobníkov KZ-48.

4. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru vo vyrobených vzorkách bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:

4.1 Metalografické overenie distribúcie bóru vo vzorkách bude prebiehať po overení nasledovných metód merania: Overenie metód svetelnej mikroskopie, Overenie metód riadkovej elektrónovej mikroskopie a rtg. Mikroanalýzy, Overenie metód transmisnej elektrónovej mikroskopie za účelom analýzy submikroštruktúry a vyhodnotenia

Morfológie a distribúcie boridických fáz, Overenie metód GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Overenie metód izotopickej analýzy bóru v bórovej oceli pomocou ICP-MS (hmotnostnej spektrometrie).

4.2 Meranie distribúcie bóru vo vzorkách: Meranie distribúcie fáz s obsahom bóru pomocou svetelnej mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou riadkovej elektrónovej mikroskopie (scaning) v spojení s rtg. Mikroanalýzou, Analýza submikroštruktúry a vyhodnotenia morfológie a distribúcie boridických fáz metódou transmisnej elektrónovej

Mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou metódy GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Analýza a zhrnutie získaných výsledkov.

5. Vyhodnotenie realizovaných meraní a zhrnutie získaných údajov.

6. Vypracovanie záverečnej správy a jej schválenie ÚJD SR.

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 295 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 31 Jaslovské Bohunice - Divízia 2000, sekcia 2200, odbor 2210.

II.2.4)
Description of the procurement:
Zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli Atabor, resp. Neutronit, resp. Radionox vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48.

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných zásobníkov KZ-48 vyrobených z ocele Atabor bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:

1. Analýza archívnej sprievodnej technickej dokumentácie 294ks kompaktných zásobníkov KZ-48 v rozsahu cca 243 strán pre každý KZ-48, analýza všetkých tavieb výroby bórového plechu, použitého systému zvárania, prídavných materiálov použitých k výrobe absorpčných puzdier KZ-48 a výber tavieb k metalografickému overeniu a meraniu

Distribúcie bóru v oceli v počte 10ks.

Rozhodujúcim kritériom pre výber konkrétnych tavieb bude chemické zloženie jednotlivých tavieb, ktorých predpísaný obsah prvkov (bóru, uhlíka, chrómu, atď.) sa blíži k limitnej hranici.

2. Vypracovanie metodiky metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli použitej pri výrobe absorbčných púzdier KZ-48 a jej predloženie ÚJD SR.

3. Výroba reálnych vzoriek v zmysle schválenej metodiky, Spracovanie postupov a výrobnej dokumentácie vzoriek, Výroba vzoriek z vybraných tavieb bez aplikácie zvarových spojov, Výroba vzoriek z vybraných tavieb vrátane aplikácie zvarových spojov a simulácií neštandardných stavov vzniknutých počas výroby puzdier kompaktných

Zásobníkov KZ-48.

4. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru vo vyrobených vzorkách bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:

4.1 Metalografické overenie distribúcie bóru vo vzorkách bude prebiehať po overení nasledovných metód merania: Overenie metód svetelnej mikroskopie, Overenie metód riadkovej elektrónovej mikroskopie a rtg. Mikroanalýzy, Overenie metód transmisnej elektrónovej mikroskopie za účelom analýzy submikroštruktúry a vyhodnotenia

Morfológie a distribúcie boridických fáz, Overenie metód GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Overenie metód izotopickej analýzy bóru v bórovej oceli pomocou ICP-MS (hmotnostnej spektrometrie).

4.2 Meranie distribúcie bóru vo vzorkách: Meranie distribúcie fáz s obsahom bóru pomocou svetelnej mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou riadkovej elektrónovej mikroskopie (scaning) v spojení s rtg. Mikroanalýzou, Analýza submikroštruktúry a vyhodnotenia morfológie a distribúcie boridických fáz metódou transmisnej elektrónovej

Mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou metódy GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Analýza a zhrnutie získaných výsledkov.

5. Vyhodnotenie realizovaných meraní a zhrnutie získaných údajov.

6. Vypracovanie záverečnej správy a jej schválenie ÚJD SR.

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
16/01/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa.

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
04/01/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.