Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Electric motors, generators and transformers [replacement of bently nevada turbogenerator monitoring system etc]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.

12/01/2018 S8 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Electric motors, generators and transformers

2018/S 008-014523

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Bratislava
82109
Slovakia
Contact person: Ing. Peter Chobor
Telephone: +421 910673713
E-mail: peter.chobor@seas.sk
Fax: +421 396391135
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.seas.sk

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
IPR EBO 10397 Výmena systému Bently Nevada

Reference number: 2017/03605
II.1.2)
Main CPV code
31100000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka a montáž HW a SW častí monitorovacieho systému chvenia Turbogenerátorov v SE, a.s. - závod elektráreň Jaslovské Bohunice.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 450 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
31100000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice,závod,91931 Jaslovské Bohunice.

II.2.4)
Description of the procurement:
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka a montáž HW a SW častí monitorovacieho systému chvenia Turbogenerátorov v SE, a.s. - závod elektráreň Jaslovské Bohunice.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 31/05/2018
End: 31/10/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo

b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/02/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 19/02/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
1. Žiadosťou o účasť v tomto rokovacom konaní so zverejnením sa rozumie:

a) písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania (možno doručiť aj e-mailom); alebo

b) predloženie podpísaných originálov dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie podpísaného originálu jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (tieto doklady nie je možné predložiť e-mailom, ale iba ako podpísané listinné originály), a to v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu kontaktného miesta uvedenú v bode I. 1) tohto oznámenia s uvedením kontaktnej osoby obstarávateľa, prípadne osobne v podateľni na rovnakej adrese v úradných hodinách cez pracovné dni v pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok od 7:00 hod. do 15:00 hod.

V prípade, ak potvrdí záujem o účasť v súťaži skupina dodávateľov, členovia skupiny splnomocnia 1 člena ako zástupcu, ktorý bude písomne splnomocnený všetkými ostatnými členmi skupiny na zastupovanie v súťaži a pre komunikáciu s obstarávateľom. Takéto písomné splnomocnenie (originál alebo overenú kópiu) predloží záujemca spolu s ostatnými dokladmi na preukázanie splnenia podmienok účasti. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné.

2. Podľa § 39 ods. 1 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom(ďalej len JED), ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené JEDom predloží uchádzač obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

3. Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo JED v uzatvorenom obale/obálke s výrazným označením Neotvárať Súťaž IPR EBO 10397 Výmena systému Bently Nevada. Záujemca tiež uvedie na obálke svoje obchodné meno a sídlo (v prípade skupiny dodávateľov sa uvedú obchodné mená a sídla všetkých členov skupiny).

4. Obstarávateľ požaduje v záujme bezproblémovej komunikácie medzi záujemcom a obstarávateľom, aby spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti alebo spolu s JED bola predložená informácia o kontaktnej osobe záujemcu, jej emailovej adrese a telefónnom čísle.

5. Záujemca, ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti určeným spôsobom a v požadovanom rozsahu alebo poskytne neplatné, nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z rokovacieho konania so zverejnením vylúčený.

6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia v súlade s § 19 ods. 3 ZVO predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.

7. Záujemca môže písomne (poštou, elektronickými prostriedkami, osobne do podateľne obstarávateľa)požiadať obstarávateľa o vysvetlenie podmienok účasti. Za včas doručenú požiadavku záujemcu sa považuje požiadavka doručená v slovenskom alebo českom jazyku tak, aby obstarávateľ stihol poskytnúť vysvetlenie požiadaviek najneskôr v lehote 6 dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť. Obstarávateľ zašle vysvetlenie všetkým známym záujemcom a zároveň takéto vysvetlenie zverejní v profile zákazky na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243

8. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky alebo ich kombináciou v súlade s § 187 ods. 8 ZVO a ustanoveniami súťažných podkladov.

9. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú zahrnuté v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné v profile zákazky na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
10/01/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.