Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Engineering services [metallographic verification and measurement of boron distribution in boron-containing steel and its weld joints (kz-48 cartridge)]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=75129

12/01/2018 S8 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava - Ružinov: Engineering services

2018/S 008-013904

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava - Ružinov
82102
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.evo.gov.sk
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48

Reference number: 3/2018
II.1.2)
Main CPV code
71300000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky je zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli Atabor, resp. Neutronit, resp. Radionox vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných zásobníkov KZ-48 vyrobených z ocele Atabor bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:

1. Analýza archívnej sprievodnej technickej dokumentácie 294ks kompaktných zásobníkov KZ-48 v rozsahu cca 243 strán pre každý KZ-48, analýza všetkých tavieb výroby bórového plechu, použitého systému zvárania, prídavných materiálov použitých k výrobe absorpčných puzdier KZ-48 a výber tavieb k metalografickému overeniu a meraniu distribúcie bóru v oceli v počte 10ks. Rozhodujúcim kritériom pre výber konkrétnych tavieb bude chemické zloženie jednotlivých tavieb, ktorých predpísaný obsah prvkov (bóru, uhlíka, chrómu, atď.) sa blíži k limitnej hranici.

2. Vypracovanie metodiky metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli použitej pri výrobe absorbčných púzdier KZ-48 a jej predloženie ÚJD SR.

3. Výroba reálnych vzoriek v zmysle schválenej metodiky, Spracovanie postupov a výrobnej dokumentácie vzoriek, Výroba vzoriek z vybraných tavieb bez aplikácie zvarových spojov, Výroba vzoriek z vybraných tavieb vrátane aplikácie zvarových spojov a simulácií neštandardných stavov vzniknutých počas výroby puzdier kompaktných zásobníkov KZ-48.

4. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru vo vyrobených vzorkách bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:

4.1 Metalografické overenie distribúcie bóru vo vzorkách bude prebiehať po overení nasledovných metód merania: Overenie metód svetelnej mikroskopie, Overenie metód riadkovej elektrónovej mikroskopie a rtg. Mikroanalýzy, Overenie metód transmisnej elektrónovej mikroskopie za účelom analýzy submikroštruktúry a vyhodnotenia morfológie a distribúcie boridických fáz, Overenie metód GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Overenie metód izotopickej analýzy bóru v bórovej oceli pomocou ICP-MS (hmotnostnej spektrometrie).

4.2 Meranie distribúcie bóru vo vzorkách: Meranie distribúcie fáz s obsahom bóru pomocou svetelnej mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou riadkovej elektrónovej mikroskopie (scaning) v spojení s rtg. Mikroanalýzou, Analýza submikroštruktúry a vyhodnotenia morfológie a distribúcie boridických fáz metódou transmisnej elektrónovej mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou metódy GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Analýza a zhrnutie získaných výsledkov.

5. Vyhodnotenie realizovaných meraní a zhrnutie získaných údajov.

6. Vypracovanie záverečnej správy a jej schválenie ÚJD SR.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 295 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., 919 31 Jaslovské Bohunice - Divízia 2000, sekcia 2200, odbor 2210.

II.2.4)
Description of the procurement:
Zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli Atabor, resp. Neutronit, resp. Radionox vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných zásobníkov KZ-48 vyrobených z ocele Atabor bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:

1. Analýza archívnej sprievodnej technickej dokumentácie 294ks kompaktných zásobníkov KZ-48 v rozsahu cca 243 strán pre každý KZ-48, analýza všetkých tavieb výroby bórového plechu, použitého systému zvárania, prídavných materiálov použitých k výrobe absorpčných puzdier KZ-48 a výber tavieb k metalografickému overeniu a meraniu distribúcie bóru v oceli v počte 10ks. Rozhodujúcim kritériom pre výber konkrétnych tavieb bude chemické zloženie jednotlivých tavieb, ktorých predpísaný obsah prvkov (bóru, uhlíka, chrómu, atď.) sa blíži k limitnej hranici.

2. Vypracovanie metodiky metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli použitej pri výrobe absorbčných púzdier KZ-48 a jej predloženie ÚJD SR.

3. Výroba reálnych vzoriek v zmysle schválenej metodiky, Spracovanie postupov a výrobnej dokumentácie vzoriek, Výroba vzoriek z vybraných tavieb bez aplikácie zvarových spojov, Výroba vzoriek z vybraných tavieb vrátane aplikácie zvarových spojov a simulácií neštandardných stavov vzniknutých počas výroby puzdier kompaktných zásobníkov KZ-48.

4. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru vo vyrobených vzorkách bude pozostávať minimálne z nasledovných činností:4.1 Metalografické overenie distribúcie bóru vo vzorkách bude prebiehať po overení nasledovných metód merania: Overenie metód svetelnej mikroskopie, Overenie metód riadkovej elektrónovej mikroskopie a rtg. Mikroanalýzy, Overenie metód transmisnej elektrónovej mikroskopie za účelom analýzy submikroštruktúry a vyhodnotenia morfológie a distribúcie boridických fáz, Overenie metód GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Overenie metód izotopickej analýzy bóru v bórovej oceli pomocou ICP-MS (hmotnostnej spektrometrie).4.2 Meranie distribúcie bóru vo vzorkách: Meranie distribúcie fáz s obsahom bóru pomocou svetelnej mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou riadkovej elektrónovej mikroskopie (scaning) v spojení s rtg. Mikroanalýzou, Analýza submikroštruktúry a vyhodnotenia morfológie a distribúcie boridických fáz metódou transmisnej elektrónovej mikroskopie, Meranie distribúcie bóru pomocou metódy GDL (tlejivý výboj), resp. GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry), Analýza a zhrnutie získaných výsledkov.

5. Vyhodnotenie realizovaných meraní a zhrnutie získaných údajov.

6. Vypracovanie záverečnej správy a jej schválenie ÚJD SR.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 295 000.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/04/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzač na prvom mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa neuplatňujú.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal poskytnutie služieb v oblasti metalografických analýz a hodnotenia konštrukčných materiálov, pričom celkový objem takýchto poskytnutí služieb v oblasti metalografických analýz a hodnotenia konštrukčných materiálov bol vo výške minimálne 40 000 EUR bez DPH za uvedené obdobie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO - v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami v oblasti predmetu zákazky.

2.Kontrolou technickej spôsobilosti a to predložením akreditačného osvedčenia v oblasti štrukturálnych analýz materiálov metalografickými metódami platného na celé obdobie trvania zmluvy, alebo ekvivalentný doklad.

Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je nevyhnutný pre plnenie predmetu zákazky z dôvodu preukázania dôveryhodnosti realizovaných skúšok, meraní a vyhodnotenia získaných údajov pre dozorný orgán ÚJD SR v zmysle úlohy Rozhodnutia ÚJD SR č. 200/2017.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
1.Samostatnou prílohou zmluvy bude zoznam subdodávateľov.

2. Pri plnení vykonávanom v kontrolovanom pásme Objednávateľa, si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov s tým, že Objednávateľ je následne oprávnený fakturovať odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných

Osobných ochranných pracovných prostriedkov. Podrobnosti uvedených podmienok vykonania zákazky sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky vykonania zákazky.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 004-005034
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/02/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 19/02/2018
Local time: 10:00
Place:
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:
Ponuky budú otvárané v dvoch termínoch, najskôr v prvom termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr v druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá. Ďalšie podrobnosti otvárania ponúk sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podrobnosti otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
a) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej

V zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_7101_20180109.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a v Profile verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.

g) Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

h) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.

i) Všade, kde je uvedené "verejný obstarávateľ" sa má na mysli "osoba podľa § 8".

j) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (viď tiež ďalej). Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

k) Informácia k bodu II.1.6) tohto oznámenia: Predmet zákazky neobsahuje žiadne vnútorne logické celky, alebo časti a teda logicky je nedeliteľný. Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne zabezpečujú relevantní poskytovatelia na trhu.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
10/01/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.