Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear-power station construction work [completion of assembly of mechanical systems]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.

16/01/2018 S10 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Nuclear-power station construction work

2018/S 010-019190

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Bratislava
82109
Slovakia
Contact person: Mgr. Ivana Beneová
Telephone: +421 366378791
E-mail: ivana.beneova@seas.sk
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.seas.sk

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
M61B-Dokončenie mechanickej montáže na bloku 4 v jadrovej elektrárni Mochovce 34

Reference number: 2018/RKsZ-012018
II.1.2)
Main CPV code
45251110
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
a)Dokončenie mechanickej montáže potrubných systémov, ventilov, podporných zariadení a oceľových konštrukcií vrátane príslušného materiálu

b)Modifikácie na potrubných systémoch a nápravné opatrenia pre nezhody a nesúlady

c)Dokončenie príslušnej dokumentácie (kontroly a skúšky) a sprievodnej technickej dokumentácie

d)Podpora pri odovzdávaní systémov k spúšťaniu pre útvary výstavby a spúšťania pri riešení nezhôd a nesúladov

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 4 723 100.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK023
Main site or place of performance:
Slovenské elektrárne a.s.,Atómové elektrárne Mochovce, závod MO34, 935 39 Mochovce.

II.2.4)
Description of the procurement:
Dokončovacie práce mechanická montáž uvedená v bode II.1.4 a) až c) na nasledovných systémoch:

— Práce na technológii systému externej zásoby bórovej vody (JNR) pre 4. blok,

— Realizácia montáže potrubí a zariadení systému požiarnej vody (systémovej) pre 4. blok,

— Realizácia montáže potrubia a zariadení systému technickej vody dôležitej pre 4. blok,

— Realizácia montáže systému demi vody a systému pary vlastnej spotreby pre 4. blok,

— Realizácia montáže potrubia systému demi vody a systému pary vlastnej spotreby pre 4. blok,

— Systém technickej vody nedôležitej, systém rozvodu teplej a studenej vody pre 4. blok,

— Systém superhavarijného napájania pre 4. blok,

— Vákuový systém kondenzátora pre 4. blok,

— Systém nízkotlakého stlačeného vzduchu pre 4. blok,

— Systém vysokotlakého stlačeného vzduchu pre 4. blok,

— Podpery kondenzačnej expanznej nádrže 4. blok.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 4 723 100.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/05/2018
End: 30/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 osobné postavenie.

Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Podrobný opis podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe A.2 Podmienky účasti k Základným informáciám pre záujemcov.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Spôsob úhrady za plnenie predmetu obstarávania:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny. Je zakázaná akákoľvek zmena v zložení skupiny, alebo zmena účastníkov zmluvy o združení oproti tomu zloženiu, aké bolo prezentované za účelom predloženia dokladov spĺňajúcich podmienky účasti v súťaži. Nedodržanie týchto ustanovení bude mať za následok vylúčenie uchádzača zo súťaže. V takomto prípade bude uchádzačovi písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietku.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/02/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 26/02/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/07/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.3.1) V zmysle § 43 ods. 2 ZVO obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom neobmedzený, úplný a priamy prístup v profile obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Adresa stránky profilu obstarávateľa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia.

VI.3.2) Žiadosť záujemcu o zaradenie do procesu verejného obstarávania môže byť podaná elektronicky e-mailom na adresu ivana.beneova@seas.sk, písomne prostredníctvom pošty alebo osobne. Podľa doručených žiadostí o zaradenie do procesu verejného obstarávania bude obstarávateľ viesť evidenciu záujemcov.

VI.3.3) Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktorá musí byť doručená obstarávateľovi v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia- do 13.2.2018 do 10:00 hod. v uzatvorenom, neporušenom, nepriehľadnom obale. Na obale záujemca uvádza na 1 strane nasledovné údaje:

a) Adresáta: Slovenské elektrárne a.s, závod Atómové elektrárne Mochovce 34, Obstarávanie MO34

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Beneová, 935 39 Mochovce.

b) Označenie: súťaž - neotvárať! M61B -mechanická montáž

c) Odosielateľa: obchodné meno, názov sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.

VI.3.4) Pri osobnom predložení žiadosti o účasť -dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa bodu VI.3.3) tohto oznámenia musí záujemca odovzdať žiadosť o účasť -doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti kontaktnej osobe. Obstarávateľ vydá záujemcovi potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia žiadosti o účasť.

VI.3.5) V súlade s § 48 ZVO záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr však 6 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred

VI.3.6) Ak žiadosť o účasť v tomto rokovacom konaní so zverejnením predkladá skupina dodávateľov, tak obstarávateľ požaduje, aby súčasťou žiadosti o účasť bola vystavená plná moc pre 1 z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny dodávateľov a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov v tomto rokovacom konaní so zverejnením, podpísanú všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať za každého člena skupiny dodávateľov.

VI.3.7) Obstarávateľ požaduje za účelom zabezpečenia bezproblémovej komunikácie medzi záujemcom resp. skupinou dodávateľov a obstarávateľom, aby súčasťou žiadosti o účasť bola aj predložená informácia o kontaktnej poštovej, e-mailovej adrese záujemcu a telefónnom prípadne mobilnom telefónnom čísle záujemcu.

VI.3.8) V súlade s § 95 ZVO ponuku môže predložiť a rokovaní sa môže zúčastniť len ten, koho obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky

VI.3.9) Až pre spracovanie základných ponúk obstarávateľ poskytne vybraným záujemcom súťažné podklady

VI.3.10) Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v základných informáciách o predmete zákazky pre záujemcov, ktoré sú uvedené na Profile obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8243

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
12/01/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.