Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Pharmaceutical products [includes radium 223 dichloride - medical]
Poland

Purchaser: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

23/01/2018 S15 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Warsaw: Pharmaceutical products

2018/S 015-030298

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Teresa Melibruda
Telephone: +48 225709441
E-mail: teresa.melibruda@coi.pl
Fax: +48 225709441
NUTS code: PL911
Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.coi.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa produktu leczniczego Radium dichloridum Ra 223, nr PN-6/18/TM

Reference number: PN-6/18/TM
II.1.2)
Main CPV code
33600000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiotem zamówienia, jest dostawa produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223, stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:
02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5

II.2.4)
Description of the procurement:
Przedmiotem zamówienia, jest dostawa produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223, stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Wysokość wadium wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp należy przedłożyć wraz z ofertą: Oświadczenie na formularzu JEDZ.

3. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b pkt. 1ustawy Pzp należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Zezwolenie GIF),

b) zezwolenie na transport materiałów promieniotwórczych.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp Zmawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: Oświadczenia na formularzu JEDZ, a także przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia niżej wymienionych dokumentów, jeżeli Wykonawca nie wskazał w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1.

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13-14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 5 do SIWZ

d) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym i odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

e) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniejniż3miesiąceprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b pkt. 2 ustaw Pzp należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.

a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy podaną kwotą (liczba w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – lub wskazania w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż 1.000.000 PLN.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b pkt. 3 ustawy Pzp należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum 700.000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 01/03/2018
Local time: 11:00
Place:
Siedziba Zamawiającego: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 008.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,Zamawiający wymaga:

a) Dokumentu dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski – zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne – Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego;

b) Kartę charakterystyki produktu leczniczego;

c) Ulotkę dla pacjenta/użytkownika w języku polskim.

2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień,jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).

b) Potwierdzenie wniesienia wadium.

3. Pozostałe wymagane dokumenty, np. od podmiotów składających wspólną ofertę, podwykonawców,czy podmiotów zagranicznych, zostały określone w SIWZ.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
Nie dotyczy
Warszawa
Poland
Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
19/01/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.