Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Pharmaceutical products [may include radium 223 dichloride - medical]
Poland

Purchaser: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

25/01/2018 S17 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Gdynia: Pharmaceutical products

2018/S 017-034421

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
Gdynia
81-519
Poland
Contact person: Aneta Marcinkiewicz
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Fax: +48 587260338
NUTS code: PL633
Internet address(es):

Main address: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalepomorskie.eu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Sukcesywne dostawy produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223, stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w celu realizacji programu lekowego.

Reference number: D25A/251/8-38rj/17
II.1.2)
Main CPV code
33600000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Sukcesywne dostawy produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223, stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w celu realizacji programu lekowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. Określone w Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz cenowy) ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w Załączniku nr 1a szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
09344000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL633
Main site or place of performance:
Dostawy odbywać się będą do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Morski im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1.

II.2.4)
Description of the procurement:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223, stosowanego w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w celu realizacji programu lekowego.

2. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33600000-6 (produkty farmaceutyczne); 09344000-2 (izotopy promieniotwórcze).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.

4. Określone w Załączniku nr 1a do SIWZ (Formularz cenowy) ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w Załączniku nr 1a szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75 % ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach danego pakietu. Pozostałe 25 % ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach danego pakietu Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby (opcja). Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

5. Zamawiający ustalił szacunkową ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia. Ilość asortymentu objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 25 % w ramach danego pakietu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie przekroczona.

6. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową.

7. Realizacja zamówień odbywać się będzie w terminie do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia częściowego.

8. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z kryteriami określonymi w załączniku nr 1a do SIWZ i musi spełniać wymagania określone w:

a) ustawie z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),

b) ustawie z dnia 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.),

c) ustawie z dnia 18.3.2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. 2011 r. Nr 82 poz. 451 z późn. zm.).

9. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy obliczaniu ceny produktu leczniczego, stanowiącego przedmiot zamówienia, kierował się wymaganiami określonymi w zapisach ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) dotyczącymi cen maksymalnych.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który posiada koncesję lub aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, konsygnacyjnego produktów leczniczych) - dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu lekami zgodnie z ustawą z 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

2. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące (zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.2000 roku Prawo atomowe - Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) w szczególności zezwolenie na obrót izotopami promieniotwórczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) Koncesję lub aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, konsygnacyjnego produktów leczniczych) - dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu lekami zgodnie z ustawą z 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271, ze zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi;

b) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące (zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.2000 roku Prawo atomowe - Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) w szczególności zezwolenie na obrót izotopami promieniotwórczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Wzór umowy zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwości ich zmian stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/03/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/05/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 07/03/2018
Local time: 10:30
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:
12 miesięcy

VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zachodzą wobec niego przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23), co inni Wykonawcy w tym postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży dokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: dokumenty określone w rozdz. IX ust. 4 SIWZ, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: dokumenty określone w rozdz. IX ust. 5 SIWZ, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ: dokumenty określone w rozdz. IX ust. 6 SIWZ.

Wartość wadium wynosi 23 500,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
23/01/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.