Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Experimental development services [design/supply of two experimental sets of seals for the 195m main circulation pump]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

27/01/2018 S19 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Experimental development services

2018/S 019-040181

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
ploshtadka „AETs Kozloduy“, tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Albena Donova
Telephone: +359 74131
E-mail: AMDonova@npp.bg
Fax: +359 7376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3603
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
„Разработка на документация и доставка на два експериментални комплекта уплътнения, предназначени за главен разьом на главна циркулационна помпа тип 195М“

II.1.2)
Main CPV code
73120000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Обществена поръчка с предмет „Разработка на документация и доставка на два експериментални комплекта уплътнения, предназначени за главен разьом на главна циркулационна помпа тип 195М“ включва разработване на документация и доставка на два експериментални комплекта уплътнения, предназначени за главен разьом на главна циркулационна помпа тип 195М. Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в Техническо задание № 2017.30.РО.УД.ТЗ.1477.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
73120000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

II.2.4)
Description of the procurement:
Обществена поръчка с предмет „Разработка на документация и доставка на два експериментални комплекта уплътнения, предназначени за главен разьом на главна циркулационна помпа тип 195М“ включва разработване на документация и доставка на два експериментални комплекта уплътнения, предназначени за главен разьом на главна циркулационна помпа тип 195М. Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в Техническо задание № 2017.30.РО.УД.ТЗ.1477.

Кандидати, които Възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Наличие на опит в производството на уплътнения за помпа тип ГЦН-195М за АЕЦ / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Технически условия, осигуряващи надеждно уплътняване на фланцевата двойка / Weighting: 30 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 396 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Няма изискване.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства. Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Специфични национални основания за изключване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура... Продължава в VI.3) Допълнителна информация.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Не се изискват.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят заплаща цената поетапно, както следва:

— Плащане в размер на 90 % /деветдесет процента/ от стойността по ал. 13.1 в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на разработката на проектна документация и приемането й на Специализиран технически съвет на Възложителя срещу представена оригинална фактура за стойността на последната и протокол от Специализиран технически съвет на Възложителя за приемане без забележки.

— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността по ал. 13.2 в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки съгласно т. 6.4 от Техническо задание № 2017.30.РО.YD.ТЗ.1477 на Възложителя.

Продължава в VI.3) Допълнителна информация.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/03/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 06/04/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Получените заявления ще се отворят на 13.3.2018 г. от 10:00 часа на публично заседание в Управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

Продължава от III.1.4.).

...по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка.

Специфичните национални основания за изключване се попълват в част III, буква Г от ЕЕДОП.

Продължение от III.1.7.).

— Окончателно плащане в размер на 10 % /десет процента/ от стойността по ал. 13.1 и ал.13.2 в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, проведени и успешно приключили изпитания съгласно т. 5.1 от Техническо задание № 2017.30.РО.YD.ТЗ.1477 на Възложителя и срещу представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора и оригинална фактура.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
площадка „АЕЦ Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97372873
E-mail: ntcenova@npp.bg
Fax: +359 97376007
Internet address:www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
25/01/2018






http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.