Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Technical control services [periodic mechanical inspections (handling/lifting, ladders, welding/cutting torches, pressure vessels, steam boilers, oil tanks, fall protection, etc)]
Belgium

Purchaser: Belgoprocess NV

06/02/2018 S25 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Technical control services

2018/S 025-054071

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
BELGOPROCESS NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: Mevrouw Britt Schoenmakers
Telephone: +32 14334075
E-mail: britt.schoenmakers@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/248/TK/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
PERIODIEKE KEURINGEN MECHANISCH

Reference number: BRSC/ALSM/KEURINGEN_MECHANISCH/2017
II.1.2)
Main CPV code
71356100
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Zie II.2.4.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73, te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
Raamovereenkomst voor de keuringen en expertise op aanvraag voor hijs- en hefgereedschap, ladders, liften, las- en snijbranders, drukvaten, stoomketels, onder- en bovengrondse stookolietanks en valbeveiliging.

De inschrijver dient de ter beschikking gestelde data van de te keuren zaken uit het asset management systeem van Belgoprocess (Rimses) te kunnen inlezen en dient de lijst van opmerkingen ter beschikking te stellen in een digitaal formaat dat eenvoudig kan ingelezen worden in ditzelfde asset management systeem.

Om de grote van de te controleren periodieke technische installaties en toestellen na te gaan geven we een schatting mee:

— Jaarlijks: valbeveiliging: + 40 uur,

— Jaarlijks: ladders: + 70 uur,

— Jaarlijks: las- en snijbranders: + 1 uur,

— Jaarlijks: stoomketels: + 10 uur,

— 3-maandelijks: hijs- en hefgereedschappen: + 200 uur,

— 3-maandelijks: liften: + 8 uur,

— 5-jaarlijks: drukhouders: + 8 uur,

— 2-jaarlijks: ondergrondse stookolietanks: + 4 uur,

— 3-jaarlijks: bovengrondse stookolietanks: + 8 uur.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Gebruiksvriendelijkheid / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
— De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) Hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2) Hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

3) Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

(a) niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

(b) niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

(c) geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

(d) niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

4) Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

5) In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

6) In navolging van art. 63 van het KB van 18.4.2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

7) In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18.4.2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

8) Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

9) In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11.2.2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illeg...(zie opdrachtdocumenten).

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

In toepassing van artikel 73 § 4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Minimum level(s) of standards possibly required:
De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen.

— Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure),

— Rendement van het totale vermogen,

— De Operationele Cashflow,

— Nettoverkoopsmarge,

— Liquiditeit in de enge zin,

— De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1) Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

— beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, ...),

— beheer van registraties (bvb van productiegegevens,...),

— beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, ...),

— beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel,

— beheer van wijzigingen,

— het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers,

— beheer van klachten en non-conformiteiten.

2) De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole;

3) De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener;

4) Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar;

5) Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt;

6) Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

7) Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Technici & technische organen:

1) De inschrijver beschikt over 1 of meerdere erkende stookolietechnici, in overeenstemming met hoofdstuk 6.5 van Vlarem II en het Vlarel. Hij voegt een lijst van de erkende stookolietechnici die hij zal inzetten voor de uitvoering van de opdracht, evenals hun respectievelijke bewijzen van erkenning toe, bij de inschrijving;

2) De inschrijver beschikt over 1 of meerdere erkende technici verwarmingsaudit, die ook erkend zijn als technicus gasvormige en vloeibare brandstof, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, en het Vlarel. Hij voegt een lijst van de erkende technici die hij zal inzetten voor de uitvoering van de opdracht, evenals hun respectievelijke bewijzen van erkenning toe, bij de inschrijving;

3) De inschrijver is een erkend organisme dat bevoegd is om controles uit te voeren aan stoomtoestellen, en beschikt over 1 of meerdere erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, erkende stookolietechnici voor de controle van opslagtanks verbonden aan stookinstallaties, erkende milieudeskundigen in de discipline toestellen en installaties onder druk, in overeenstemming met Vlarem II, en het Vlarel. Hij voegt zijn bewijs van erkenning als erkend organisme voor de uitvoering van controles aan stoomtoestellen toe, evenals een lijst van de erkende milieudeskundigen die hij zal inzetten voor de uitvoering van de opdracht, evenals hun respectievelijke bewijzen van erkenning, bij de inschrijving.

Studie- en beroepskwalificaties:

1) Erkenning als EDTC conform de bepalingen van het KB 29.4.1999 en KB 9.1.2011;

2) Erkenning als Erkend Organisme volgens het AREI art. 275;

3) Kopie van de BELAC-accreditatiecertificaten voor alle controles die deel uitmaken van deze opdracht volgens de vigerende wetgeving overeenkomst de voorwaarden bepaald in:

(a) ARAB (mechanisch, brandvoorkoming, ...);

(b) CODEX (welzijn op het werk);

(c) AREI (elektrische controles);

(d) KB’s en MB’s (personenliften, PBM, ...);

4) Erkenning als notified body (NOBO) voor de machinerichtlijn 2006/42/EC;

5) Het Qfor-attest dient te worden toegevoegd.

Verklaring op eer dat de inschrijver beschikt over voldoende gekwalificeerd, erkend personeel om bij onvoorziene afwezigheid van de vaste uitvoerder snel een vervanger te kunnen voorzien.

De inschrijver beschikt over aangepaste en voldoende technische middelen, nodig voor de uitvoering van zijn opdracht. Om dit aan te tonen voegt de inschrijver een lijst toe van de technische middelen zoals meetapparatuur, die hij, specifiek voor de opdracht, zal inzetten.

De inschrijver beschikt over relevante referenties in gelijkaardige opdrachten: hij voegt een referentielijst toe van de laatste 3 jaar, van opdrachten uitgevoerd door de voorgestelde erkende technici. ==> MINIMUMEIS.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Gezien het feit dat de langste keuringscyclus 5 jaar duurt en Belgoprocess de opdrachtnemer de mogelijkheid wil bieden om het volledige park minimaal 1 keer te keuren, wordt de looptijd van de opdracht op 5 jaar gebracht i.p.v. 4 jaar.
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/07/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 15/03/2018
Local time: 14:00
Place:
Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel.

Information about authorised persons and opening procedure:
Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ANTWE
Markgravestraat 12
Antwerpen 1
2000
Belgium
Telephone: +32 32322219
Fax: +32 32336442
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
02/02/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.