Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Taps, cocks, valves and similar appliances [training services related to nuclear power engineering etc]
Czech Republic

Purchaser: MSA, a.s.

13/02/2018 S30 - - Services - Prior information notice with call for competition - Restricted procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Dolní Benešov: Taps, cocks, valves and similar appliances

2018/S 030-065203

Prior information notice

This notice is a call for competition

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
MSA, a.s.
45192278
Hlučínská 641
Dolní Benešov
747 22
Czech Republic
Contact person: Jiří Vehovský
Telephone: +420 553881461
E-mail: jiri.vehovsky@msa.cz
NUTS code: CZ080
Internet address(es):

Main address: www.msa.cz

Address of the buyer profile: www.msa.cz

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from another address:
MSA, a.s.
45192278
Hlučínská 641
Dolní Benešov
747 22
Czech Republic
Contact person: Jiří Vehovský
Telephone: +420 553881461
E-mail: jiri.vehovsky@msa.cz
NUTS code: CZ080
Internet address(es):

Main address: www.msa.cz

Address of the buyer profile: www.msa.cz

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: zadavatel dle § 4 odst. 5 ZZVZ
I.5)
Main activity
Other activity: výroba
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v oblasti JE

II.1.2)
Main CPV code
42130000 - FG05
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Služba ve vzdělávání.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 550 000.00 CZK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem zakázky je dodávka odborných vzdělávacích aktivit (VA) v oblasti jaderné energetiky (JE) pro cílové skupiny zaměstnanců.

II.2.5)
Award criteria
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)
Information about variants
II.2.11)
Information about options
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.2)
Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 21/02/2018
Local time: 12:00
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.5)
Scheduled date for start of award procedures:
10/02/2018
Section VI: Complementary information

VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
08/02/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.