Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiation monitors [dosimetry systems, dosimetric management system, etc]
Belgium

Purchaser: BELGOPROCESS NV

14/02/2018 S31 - - Supplies - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Radiation monitors

2018/S 031-067215

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
BELGOPROCESS NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer Ludo Deckers
Telephone: +32 14334075
E-mail: ludo.deckers@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/232/TK/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Dosimetrisch beheerssysteem, dosimeters, teledosimetrie systeem

Reference number: LDEC/JOCR/BEHEERSSYSTEEMDOSISERVE/2017
II.1.2)
Main CPV code
38341600
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Zie II.2.4.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
De opdracht betreft 1. de vervanging van het huidig dosimetrisch beheerssysteem Dosicare door een nieuw beheerssysteem dat compatibel dient te zijn met zowel de huidige als de nieuwe nog aan te kopen dosimeters; 2. het afsluiten van een raamovereenkomst m.b.t. de systematische vervanging van de huidige dosimeters door een nieuw type dosimeters; 3. de aankoop van een teledosimetriesysteem.

Beschrijving van de opdracht.

Het huidig type EPD (Elektronische Dosimeter) is van het type DMC 2000 (Fabrikant: Mirion). Het type DMC2000 is niet langer op de markt, maar wordt vervangen door het type DMC 3000. Dit type is niet compatibel met de huidige beheerssoftware Dosicare en readers. De software Dosicare is bovendien end-of-support.

Jaarlijks geraken er meerdere EPD’s buiten gebruik (m.n. niet herkalibreerbaar, beschadigd) en moeten om deze reden systematisch vervangen worden door een nieuw type dosimeter.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Leveringstermijnen voor de verschillende posten / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Vereiste opties (Teledosimetriesysteem).

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
* De inschrijver legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

* Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 67-69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die zich samen als een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid kandidaat stellen.

Voor de Belgische inschrijver:

Voor een Belgische inschrijver zal de aanbestedende overheid de documenten ter verificatie van de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 68 (RSZ-attest, attest Fiscale schulden) en artikel 69,2o (attest niet-faillissement) van de wet van 17 juni 2016 zelf via elektronische weg opvragen (via de toepassing Telemarc).

De Belgische inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister bij zijn offerte te voegen, dat maximaal 6 maanden oud is op het tijdstip voor ontvangst van de offertes. Een Belgische inschrijver (rechtspersoon) kan het uittreksel opvragen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 552 27 48, Fax +32 (0)2 552 27 82, E-mail cjc-csr@just.fgov.be.

De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, dient een attest uitgereikt door de bevoegde overheid bij zijn offerte te voegen, waarin wordt bevestigd dat voldaan is aan de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Voor de buitenlandse inschrijver:

Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijver, dient de buitenlandse inschrijver de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden bij zijn offerte te voegen.

Meer informatie omtrent deze bewijzen vindt u terug op de website van e-Certis: http://ec.europa.eu/markt/ecertis.

* De Wet van 30 maart 2011 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, alsook het Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden, bepalen dat de opdracht enkel kan worden uitgevoerd door inschrijvers die op het niveau van hun rechtspersoon zowel als voor wat betreft de personen belast met de uitvoering van de opdracht, de nodige veiligheidswaarborgen bieden. Daartoe dient de inschrijver, uiterlijk op het ogenblik van de gunning het bewijs over te leggen van het beschikken over een machtiging NUC-vertrouwelijk op het niveau van hun onderneming en voor de personeelsleden die belast zullen worden met de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht, zoals verleend door de Nationale VeiligheidsOverheid (NVO) (zie bijlage bij dit document) hetzij over een voorlopig toegangsattest zoals uitgereikt door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC- zie bijlag...(zie opdrachtdocumenten).

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
* Minimale eisen financieel.

* De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen (die zij voor Belgische inschrijvers zelf zal opzoeken). In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, solvabiliteitsratio, brutomarge en/of netto rendabiliteit berekenen. Deze financiiële ratio's moeten overwegend positief zijn. De inschrijver dient een voldoende financiële draagkracht te hebben.

Minimum level(s) of standards possibly required:
De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen.

• Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure).

• Rendement van het totale vermogen.

• De Operationele Cashflow.

• Nettoverkoopsmarge.

• Liquiditeit in de enge zin.

• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

 beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, ...).

 beheer van registraties (bvb van productiegegevens,...).

 beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, ...).

 beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel.

 beheer van wijzigingen.

 het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers.

 beheer van klachten en non-conformiteiten.

* Ervaring:

— Minimum drie uitgewerkte voorbeelden van uitgevoerde werken in het zelfde domein, met attest van goede uitvoering, in dezelfde grootte-orde en eventueel binnen de nucleaire sector,

— Aantal jaren ervaring in de nucleaire, chemische, industriële of gelijkaardige sector,

— Lijst van referenties in de laatste vijf jaren.

Minimum level(s) of standards possibly required:
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

* Minimaal 3 voorbeelden.

Minimaal 5 jaar ervaring.

Minimaal 3 referenties.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Het betreft de levering van uiterst belangrijke materialen voor de Aanbestedende Overheid, waarbij zeer veel specificiteit, kennis en technische ondersteuning van de leverancier verwacht wordt.
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)
Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/03/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 30/03/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Raad van State
nvt
Belgium
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
12/02/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.