Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Isotopic reagents [includes sources, generators, etc - medical][amendment]
Poland

Purchaser: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pum
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=75344

17/02/2018 S34 - - Supplies - Additional information - Open procedure
Poland-Szczecin: Isotopic reagents

2018/S 034-074946

Samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, Dział Zamówień Publicznych, For the attention of: Małgorzata Stachowiak, Agnieszka Kostarelas-Filip, Agnieszka Wielgosz, Agata Racinowska, Szczecin 71-252, Poland. Telephone: +48 914253008. E-mail: zampub@spsk1.szn.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 24.1.2018, 2018/S 016-033695)

Object:
CPV:33696400
Isotopic reagents

Instead of:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej (tj. obejmującej wszystkie pakiety) wysokości 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100), w tym:

Pakiet Nr 1: 10 000,00 PLN.

Pakiet Nr 2: 3 000,00 PLN.

Pakiet Nr 3: 5 000,00 PLN.

Pakiet Nr 4: 1 000,00 PLN.

Pakiet Nr 5: 10 000,00 PLN.

Pakiet Nr 6: 500,00 PLN.

Pakiet Nr 7: 500,00 PLN.

Pakiet Nr 8: 5 000,00 PLN.

Pakiet Nr 9: 3 000,00 PLN.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Zamawiający żąda dokumentu (wraz z potwierdzeniem dowodu opłaty), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla każdego pakietu nie niższą niż:

Pakiet Nr 1: 200 000,00 PLN.

Pakiet Nr 2: 50 000,00 PLN.

Pakiet Nr 3: 100 000,00 PLN.

Pakiet Nr 4: 20 000,00 PLN.

Pakiet Nr 5: 200 000,00 PLN.

Pakiet Nr 6: 10 000,00 PLN.

Pakiet Nr 7: 10 000,00 PLN.

Pakiet Nr 8: 80 000,00 PLN.

Pakiet Nr 9: 70 000,00 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

— wykazu dostaw (minimum 1), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Za dostawy wykazujące spełniają warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna te, które łącznie będą spełniały następujące cechy:

— dotyczyć będą przedmiotu takiego jak przedmiot zamówienia określony w poszczególnych pakietach niniejszego postępowania,

— wartość wykonanej lub wykonywanej dostawy - w odniesieniu do.

Odpowiedniego pakietu- nie może być mniejsza niż określona poniżej:

Pakiet Nr 1: 200 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 2: 50 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 3: 100 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 4: 20 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 5: 200 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 6: 10 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 7: 10 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 8: 80 000,00 PLN brutto.

Pakiet Nr 9: 70 000,00 PLN brutto.

Uwaga:

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same dostawy mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w różnych pakietach. Dostawy te należy jednak za każdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą dostaw odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego.

Read:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Obowiązek wniesienia wadium:

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej (tj. obejmującej wszystkie pakiety) wysokości 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100), w tym:

Pakiet Nr 1: 10 000,00 PLN

Pakiet Nr 2: 3 000,00 PLN

Pakiet Nr 3: 5 000,00 PLN

Pakiet Nr 4: 1 000,00 PLN

Pakiet Nr 5: 10 000,00 PLN

Pakiet Nr 6: 500,00 PLN

Pakiet Nr 7: 500,00 PLN

Pakiet Nr 8: 3 000,00 PLN

Pakiet Nr 9: 3 000,00 PLN

Pakiet Nr 10: 2 000,00 PLN

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentu (wraz z potwierdzeniem dowodu opłaty), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla każdego pakietu nie niższą niż:

Pakiet Nr 1: 200 000,00 PLN

Pakiet Nr 2: 50 000,00 PLN

Pakiet Nr 3: 100 000,00 PLN

Pakiet Nr 4: 20 000,00 PLN

Pakiet Nr 5: 200 000,00 PLN

Pakiet Nr 6: 10 000,00 PLN

Pakiet Nr 7: 10 000,00 PLN

Pakiet Nr 8: 50 000,00 PLN

Pakiet Nr 9: 70 000,00 PLN

Pakiet Nr 10: 30 000,00 PLN

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

— wykazu dostaw (minimum 1), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Za dostawy wykazujące spełniają warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna te, które łącznie będą spełniały następujące cechy:

— dotyczyć będą przedmiotu takiego jak przedmiot zamówienia określony w poszczególnych pakietach niniejszego postępowania,

— wartość wykonanej lub wykonywanej dostawy - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu- nie może być mniejsza niż określona poniżej:

Pakiet Nr 1: 200 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 2: 50 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 3: 100 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 4: 20 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 5: 200 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 6: 10 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 7: 10 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 8: 50 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 9: 70 000,00 PLN brutto

Pakiet Nr 10: 30 000,00 PLN brutto

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach te same dostawy mogą posłużyć mu do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w różnych pakietach. Dostawy te należy jednak za każdym razem przyporządkować do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą dostaw odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego.

Text to be added:

Sekcja II. Informacja o częściach zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Exametazim

1) Krótki opis

Exametazim

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696400


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.