Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Non-destructive testing services
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

24/02/2018 S39 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucharest: Non-destructive testing services

2018/S 039-086425

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Contact point(s): Departament Achiziții
For the attention of: Anda PISTOL - apistol@nuclearelectrica.ro
010494 Bucureşti
Romania
Telephone: +4 0212038270
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +4 0212031315

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: SEAP – clarificările se vor solicita prin intermediul SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Documentația de atribuire este anexată la anunțul de participare cu excepția documentelor de la capitolul VI.3.4
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be sent to: Ofertele se vor depune în SEAP - www.e-licitatie.ro - conform capitolului IV.4
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71632200, 24950000

Description
Non-destructive testing services.
Specialised chemical products.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.3.2018 - 00:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.3.2018 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Bucureşti: Servicii de testare nedistructivă

2018/S 039-086425

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Punct(e) de contact: Departament Achiziții
În atenția: Anda PISTOL - apistol@nuclearelectrica.ro
010494 Bucureşti
România
Telefon: +4 0212038270
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +4 0212031315

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: http://www.nuclearelectrica.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: SEAP – clarificările se vor solicita prin intermediul SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Documentația de atribuire este anexată la anunțul de participare cu excepția documentelor de la capitolul VI.3.4
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Ofertele se vor depune în SEAP - www.e-licitatie.ro - conform capitolului IV.4
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

I.2)
Activitate principală
Electricitate
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Servicii de examinări nedistructive pentru perioadele de funcționare și opriri ale CNE Cernavodă
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: CNE Cernavoda.
Cod NUTS RO321

II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 99
Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 7 178 789,00 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se estimeaza atribuirea contractelor subsecvente o data la 12 luni.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 794 697,25 RON fara TVA.
Calendarul estimativ al procedurii este mentionat la punctul II.2.1.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Obiectul achizitiei îl constituie prestarea de servicii de examinari nedistructive pentru perioadele de functionare si opriri ale CNE Cernavoda.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
71632200, 24950000

II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
a) Pentru acordul-cadru:
(1) Regim permanent
— Ore normale: minim 65 280 ore, maxim 81 600 ore,
— Ore suplimentare: minim 8 552 ore, maxim 10 688 ore,
— Ore de noapte: minim 653 ore, maxim 816 ore,
— Ore consemn: minim 7 834 ore, maxim 9 792 ore.
(2) Opriri planificate:
— Ore normale: minim 25 920 ore, maxim 34 560 ore,
— Ore suplimentare: minim 20 400 ore, maxim 27 200 ore,
— Ore de noapte: minim 211 ore, maxim 282 ore.
(3) Consumabile si materiale – in conformitate cu Tabelul 2 din Anexa 1 la Caietul de sarcini.
b) Pentru un contract subsecvent:
(1) Regim permanent:
— Ore normale: minim 16 320 ore, maxim 20 400 ore,
— Ore suplimentare: minim 2 138 ore, maxim 2 672 ore,
— Ore de noapte: minim 163 ore, maxim 204 ore,
— Ore consemn: minim 1 959 ore, maxim 2 448 ore.
(2) Opriri planificate:
— Ore normale: minim 6 480 ore, maxim 8 640 ore,
— Ore suplimentare: minim 5 100 ore, maxim 6 800 ore,
— Ore de noapte: minim 53 ore, maxim 70 ore.
(3) Consumabile si materiale – in conformitate cu Tabelul 1 din Anexa 1 la Caietul de sarcini
Valoare estimate:
— pentru acordul-cadru – maxim 7 178 789,00 RON, fara TVA, din care:
—— 7 123 021,00 RON = valoare estimata manopera,
—— 55 768,00 RON = valoare estimata consumabile si materiale necesare pentru prestarea serviciilor.
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1 794 697,25 RON fara TVA, din care:
— 1 780 755,25 RON = valoare estimata manopera,
— 13 942,00 RON = valoare estimata consumabile si materiale necesare pentru prestarea serviciilor.
Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 10.2.2018—31.3.2018.
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:
— contractul subsecvent nr. 1: in perioada 1.4—15.4.2018,
— contractul subsecvent nr. 2: in perioada 1—15.4.2019,
— contractul subsecvent nr. 3: in perioada 1—15.4.2020,
— contractul subsecvent nr. 4: in perioada 1—15.4.2021.
Valoarea estimată fără TVA: 7 178 789,00 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare (GP) este de 70 000,00 RON. Valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Constituire:
a) prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari – depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara;
b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON - RO94RNCB0072049718520001; pentru EUR - RO45RNCB0072049718520010), depus in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, impreuna cu DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din H.G. 394/2016.
Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din H.G. 394/2016. Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3) conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (4) din H.G. 394/2016.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii SNN S.A.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72, 73 din Legea 99/2016.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Cosmin Ghita - Director General,
— Viorel Lary Toni - Director General Adjunct,
— Laurentiu Dan Tudor – Director General Adjunct,
— Gabriel Adrian Dumitriu - Director Financiar,
— Mihai-Dan Gheorghievici - Inlocuitor de drept Director Financiar,
— Laura Constantin - Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,
— Tudor George Codrut - Inlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,
— Vlad Chiripus - Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Cristina Bacaintan - Inlocuitor de drept Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Iuliana Cormos - Inlocuitor subsidiar Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Romeo Urjan - Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Adrian Jelev - Inlocuitor de drept Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Emil Macovei - Inlocuitor subsidiar Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Cristina Nazarevscky - Sef Departament Achizitii,
— Dana Banea - Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii,
— Razvan Dumitru Sandu - Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Stella Ciulcov - Inlocuitor de drept Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Anda Roxana Pistol - economist specialist Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Nicusor Marian Serban - Director CNE Cernavoda,
— Dan Bigu - Inlocuitor Director CNE Cernavoda,
— Adrian Mihai - Director Productie CNE Cernavoda,
— Eugen Barbulescu - Inginer specialist operare CNE,
— Ovidiu Toma - Sef LCN CNE Cernavoda,
— Dan Timoftei - Sef DMSM CNE Cernavoda,
— Ileana Tiron - Serviciul Achizitii CNE Cernavoda.
Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea 99/2016 (Formularul III.2.1.a);
2) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – Partile I, II si III cu informatiile aferente situatiei lor.
La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:
— Pentru persoane juridice/fizice romane:
a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;
b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
d) Alte documente edificatoare dupa caz.
— Pentru persoane juridice/fizice straine:
e) Orice documente considerate edificatoare in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota:
1) Certificatele fiscale/documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca ofertantul, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii acestora;
2) În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
I.1) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si înregistrati, în conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
— toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Partea IV – sectiunea a – Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerinței, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documentele prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:
I.1.1) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice române - se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990;
I.1.2) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice straine - se vor prezenta Documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Informatiile cuprinse în cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie sa fie reale/ actuale la data prezentarii documentului.
I.2) Ofertantii trebuie sa detina Certificat de acceptare pentru desfasurarea de activitati in zona controlata a întreprinderilor operatoare, in conformitate cu art. 4 alin. (1) din Normele de securitate radiologica - proceduri de acceptare a întreprinderilor externe - NSR-09, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 228/2002 si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 29.1.2003.
Modalitatea de îndeplinire:
— toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Partea IV – sectiune a – Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— pentru demonstrarea cerintei, la solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile, vor depune certificatul solicitat, valabil la data prezentarii sau o declaratie pe proprie raspundere ca vor obtine acest certificat in termen de 30 de zile de la:
(i) primirea comunicarii finale cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, prin care se comunica ofertantului ca a fost declarat „Admis”, iar din punct de vedere al clasamentului s-a situat pe primul loc sau
(ii) primirea de la entitatea contractanta a unei invitatii pentru incheierea unui contract subsecvent acordului cadru, ofertantul in cauza fiind parte a acordului-cadru respectiv dar in cadrul procedurii de atribuire nu s-a situat pe primul loc, dupa cum este aplicabil.
Ofertantii persoane juridice/fizice straine trebuie sa obtina si sa prezinte Certificatul în mod similar cu ofertantii persoane juridice/fizice române, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 228/2002 emis de CNCAN avand in vedere ca CNCAN este singurul organism de reglementare care poate autoriza un operator extern sa desfasoare activitati in zona controlata a CNE Cernavoda. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 din Normele de securitate radiologica NSR-09 „Prezentele norme sunt emise în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si au ca obiect procedurile de acceptare a întreprinderilor externe, conform cerintelor din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (n.a: externi = altii decat personalul propriu al CNE Cernavoda, fie din tara, fie din afara tarii)”. Totodata, potrivit prevederilor art. 86 din Normele fundamentale de securitate radiologica - NSR-01 „Aplicarea prevederilor din prezentele norme privind asigurarea securitatii radiologice in zonele controlate si supravegheate se controleaza de catre CNCAN potrivit Capitolului IV „Regimul de control” din Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata”;
I.3) Ofertantii trebuie sa detina Autorizare ISCIR in domeniile UT, PT, MT, LT, in conformitate cu capitolul V, art. 25–40 din Prescriptia Tehnica PT CR6-2013 „Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si evaluarea persoanelor juridice care efectueaza examinari distructive”.
Modalitatea de îndeplinire:
— toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Partea IV – sectiunea a – Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta autorizatia solicitata, valabila la data prezentarii.
Ofertantii persoane juridice/fizice straine trebuie sa obtina si sa prezinte autorizatia ISCIR solicitata în mod similar cu ofertantii persoane juridice/fizice române. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 64/2008, republicata, privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil:
„(1) Prezenta lege stabileste cadrul legal pentru functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;
(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalatiile si echipamentele prevazute în anexa nr. 1. Conditiile de functionare în siguranta a acestor instalatii si echipamente se reglementeaza prin legi specifice.
Totodata, conform art. 2 si 3 din Legea nr. 64/2008 republicata:
„Art. 2.
În scopul functionarii în conditii de siguranta, instalatiile sub presiune si instalatiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil si componentele acestora, prevazute în anexa nr. 2, precum si instalatiile sub presiune, instalatiile de ridicat, unele instalatii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componentele acestora, prevazute în anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare si de verificare tehnica, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 3.
(1) Introducerea pe piata, punerea în functiune si/sau utilizarea instalatiilor si echipamentelor prevazute la art. 2 sunt admise numai în conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) În situatia în care instalatiile si echipamentele prevazute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare si verificare tehnica daca prin aceasta cerinta nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementari tehnice.
Art. 5.
În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii [...] b) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei si capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura una dintre activitatile prevazute la art. 8 alin. (1); [...].
Art. 8.
(1) Activitatile de construire, montare, instalare, punere în functiune si control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnica si, dupa caz, verificarile tehnice în vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice în utilizare, precum si reviziile, reparatiile, lucrarile de întretinere, operatiunile de sudare si deservire a instalatiilor/echipamentelor se realizeaza de catre persoane fizice sau juridice autorizate, în conditiile stabilite de prescriptiile tehnice si prezenta lege.”
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Ofertantii vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), continând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfârsit servicii de examinari nedistructive, în valoare cumulata de minim 1 500 000,00 RON.
Modalitatea de îndeplinire:
— toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) – Partea IV – sectiunea a – Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta, pentru contractele din lista, certificate/procese-verbale de receptie/documente similare emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate si duse la bun sfârsit în ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare).
Modalitatea de indeplinire:
— toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) – Partea IV – sectiunea a – Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare.
La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta, pentru contractele din lista, certificate/procese-verbale de receptie/documente similare emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate si duse la bun sfârsit în ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare);
2) Informatii privind subcontractantii.
Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:
(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei;
(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
Modalitate de îndeplinire:
— în situatia mentionata la punctul (i) de mai sus ofertantii vor completa DUAE - Partea II, litera D,
— în situatia mentionata la punctul (ii) de mai sus ofertantii vor completa DUAE - Partea II, litera C,
— în toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,
— subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informatii din care sa rezulte ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE), precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa - Partea IV – sectiunea a – Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra îndeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplineste fiecare.
În cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neîncadrarea în situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE).
La solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
Modalitatea de indeplinire:
(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei;
(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
Modalitate de îndeplinire:
— în situatia mentionata la punctul (i) de mai sus ofertantii vor completa DUAE - Partea II, litera D,
— în situatia mentionata la punctul (ii) de mai sus ofertantii vor completa DUAE - Partea II, litera C,
— în toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,
— subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informatii din care sa rezulte ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE), precum si informatii care prezinta relevansa din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa - Partea IV – sectiunea a – Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra îndeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplineste fiecare.
În cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neîncadrarea în situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE).
La solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
1) Sustinerea tehnica.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Modalitate de indeplinire: ofertantul va completa DUAE - Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea formularului III.2.3.a.3 din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante.
Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea a din Partea IV.
Modalitatea de indeplinire: ofertantul va completa DUAE - Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea formularului III.2.3.a.3 din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante.
Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea a din Partea IV.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
(cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 27.3.2018 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.3.2018 - 16:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29.6.2018 - 18:00
Locul

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1) În cazul în care, după accesarea în SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractantă constată că două sau mai multe oferte au același preț total, clasându-se pe primul loc, entitatea contractantă va solicita ofertanților în cauza, prin intermediul SEAP, iar aceștia vor încărca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor conține o nouă ofertă de preț;
2) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE și totodată se va depune în ofertă, alături de DUAE, acordul de asociere din care să rezulte partea de contract executată de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.3.;
(a) Cerințele privind capacitatea tehnică și/sau profesională se vor considera îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,
(b) În situația în care entitatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și/sau capacitatea tehnică și profesională prezentarea unor autorizații specifice, cerința se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceștia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate și/sau că unul dintre membrii asocierii deține autorizația solicitată, după caz, cu condiția ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizația respectivă,
c) În cazul în care ofertantul individual sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din acordul-cadru/contractul sectorial care urmează să fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra îndeplinirea cerințelor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, precum și la deținerea anumitor autorizații specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplinește.
3) Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către operatorii economici se va face în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibilă la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf, cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractantă la capitolul I.1. Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări/informații suplimentare, de regulă, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare: 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut (15 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor);

4) Dacă un operator economic consideră că anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entității contractante, înainte de data limită de depunere a ofertelor, clarificări/modificări ale acestora, astfel încât dacă entitatea contractantă decide modificarea clauzelor în discuție această informație să poată fi publicată în SEAP și adusă la cunoștință tuturor operatorilor economici interesați înainte de depunerea ofertelor;
5) Entitatea contractantă își rezerva dreptul de a verifica oricând pe parcursul derulării procedurii exactitatea informațiilor și dovezilor furnizate de ofertanți.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: 10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. – Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
010494 București
România
Telefon: +40 212031304
Fax: +40 212031315

VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
20.2.2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.