Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Miscellaneous spare parts [spare parts for turbogenerators and exciters (?)]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

28/02/2018 S41 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Miscellaneous spare parts

2018/S 041-090610

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadka AETs „Kozloduy“, tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Mariela Stefanova
Telephone: +359 97376590
E-mail: MIStefanova@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3632

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3632
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Доставка на резервни части за турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ за периода 2018—2020 г.

II.1.2)
Main CPV code
34913000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Доставка на резервни части за турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ за периода 2018—2020 г. Резервните части са подробно описани в Техническото задание — прокладки, шайби уплътнителни, клин, шнур, замазки, ленти, предохранители, шлангове.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

II.2.4)
Description of the procurement:
Обществена поръчка с предмет: доставка на резервни части за турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ за периода 2018—2020 г. Доставката на резервни части и консумативи е необходима за обезпечаване на планираните ремонтни дейности по турбогенератори 9(10)GQ и възбудители 9(10)GЕ, както и поддържане на необходимия авариен резерв за своевременно отстраняване на възникнали дефекти при аварийни ситуации. Обемът на доставката съгласно Приложение 1 от ТЗ включва резервни части и материали, необходими за изпълнение на дейности по ремонт на машините на 5 и 6 ЕБ, за всяка от годините в периода 2018—2020 г. Извънредна доставка, при необходимост от такава, на резервна/*и части и консуматив/и за турбогенератори ТВВ-10004УЗ и възбудители тип БВД-4600-1500-АУЗ за попълване на оперативен авариен резерв, наличен и съхраняван на площадката в АЕЦ „Козлодуй“ към момента на възникване на аварийна необходимост през цитирания тригодишен период — от 2018 до 2020 г., с обем съгласно Приложение 2 от ТЗ.

Кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 4 407 344.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 1
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Няма изискване.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Кандидатът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките и услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената доставка и услуга.

2. Кандидатът да прилага сертифицирана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатите:

— по т. 1: да имат опит в извършване на идентични или сходни по предмет дейности (под „сходни по предмет дейности“ се разбира: доставка на резервни части и консумативи за модернизирани турбогенератори тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители тип БВД 4600-1500-АУЗ,

— по т. 2: да прилагат сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства. Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция, обезпечаваща на изпълнението на договора, в размер до 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;

2. банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
2.3. Възложителят заплаща цената по т. 2.1 след всяка доставка чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/04/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 02/05/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Получените заявления ще се отворят на 4.4.2018 г. от 10:00 часа на публично заседание в у-ние „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

Потенциалният доставчик, в случай че не е производителят, трябва да притежава оторизационно писмо от фирмата производител на модернизирани турбогенератори 9,10GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9,10GE тип БВД-4600-1500-АУЗ — ПАО „Силовые машины“, гр. Санкт Петербург, Русия.

Продължeние от т. III.1.4.

Специфични национални основания за отстраняване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-3230
E-mail: VIBaldjiyska@npp.bg
Fax: +359 973-76007
Internet address:www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
26/02/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.